Ці­на Кри­му і Дон­ба­су

В ООН під­ра­ху­ва­ли, скіль­ки гро­шей втра­ти­ла Ро­сія че­рез сан­кції За­хо­ду

Ukrayina Moloda - - Свiт - Ін­на СТЕПАНЧУК

Між­на­ро­дні еко­но­мі­чні сан­кції про­ти Ро­сії, вве­де­ні, зокре­ма, Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми і Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом, за­вда­ли Ро­сії з 2014 ро­ку пря­мих втрат на су­му 55 млрд. до­ла­рів, по­ві­дом­ляє іспан­ська аген­ція EFE. Ці да­ні від­обра­же­ні в до­по­віді ООН iз пи­та­н­ня не­га­тив­ної дії на пра­ва лю­ди­ни одно­сто­рон­ніх при­му­со­вих за­хо­дів, та­ких як ті, що бу­ли за­про­ва­дже­ні про­ти Ро­сії пі­сля при­єд­на­н­ня Крим­сько­го пів­остро­ва в бе­ре­зні 2014 ро­ку і її подаль­шої уча­сті в кон­флі­кті на схо­ді Укра­ї­ни.

По­ві­дом­ля­є­ться, що до­по­від­ач Ідріс Джа­зай­рі, який здій­снив у кві­тні офі­цій­ну по­їзд­ку в Ро­сію для збо­ру ін­фор­ма­ції з пер­ших рук, зро­бив ви­сно­вок у сво­їй до­по­віді, що сан­кції слід по­сту­по­во зні­ма­ти, по­чи­на­ю­чи з тих, які впли­ну­ли на на­се­ле­н­ня. У до­по­віді на­ве­де­но да­ні про різ­ке по­гір­ше­н­ня ро­сій­ської еко­но­мі­ки з 2014 ро­ку: зни­же­н­ня до­хо­дів на ду­шу на­се­ле­н­ня, збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті лю­дей, що жи­вуть в умо­вах бі­дно­сті, й упо­віль­не­н­ня ма­кро­еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. Во­дно­час екс­перт ООН ро­бить ви­сно­вок, що це бу­ло пов’яза­но не тіль­ки з сан­кці­я­ми, а й iз па­ді­н­ням цін на на­фту в то­му ж ро­ці. Про­те, за сло­ва­ми Ідрі­са Джа­зай­рі, ро­сій­ська еко­но­мі­ка та­кож від­нов­лю­є­ться, і за остан­ні два­над­цять мі­ся­ців рубль на­брав у ці­ні 15%. Це свід­чить про пев­ну ада­пта­цію ро­сій­ської еко­но­мі­ки до ка­раль­них за­хо­дів.

Во­дно­час, згі­дно з до­по­від­дю, ан­ти­ро­сій­ські сан­кції ко­шту­ють кра­ї­нам, які їх вве­ли, 3,2 млрд. до­ла­рів що­мі­ся­ця. У до­ку­мен­ті по­ві­дом­ля­є­ться, що основ­ний тя­гар при цьо­му ля­гає на кра­ї­ни ЄС. З огля­ду на ці до­ка­зи Джа­зей­рі вва­жає, що пі­сля трьох ро­ків здій­сне­н­ня ка­раль­них за­хо­дів про­ти Ро­сії по­трі­бна «оцін­ка їх ефе­ктив­но­сті».

Фо­то з сай­та nnm.me.

Най­бо­лю­чі­ше сан­кції вда­ри­ли по про­стих ро­сі­я­нах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.