Са­ма со­бі їде

У Бри­та­нії по­чнуть ви­про­бо­ву­ва­ти без­пі­ло­тні ван­та­жів­ки

Ukrayina Moloda - - Свiт - Інф. «УМ».

До кін­ця 2018 ро­ку на до­ро­гах Бри­та­нії з’яв­ля­ться не­ве­ли­кі ко­ло­ни з без­пі­ло­тних ван­та­жі­вок. Як по­ві­до­мив бри­тан­ський уряд, ви­про­бу­ва­н­ня «без­пі­ло­тни­ків на ко­ле­сах» про­ве­де при­ва­тна ком­па­нія «Ла­бо­ра­то­рія транс­порт­них до­слі­джень» (TRL), по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі.

Ко­ло­на під час ви­про­бу­вань скла­да­ти­ме­ться ма­кси­мум iз трьох ван­та­жі­вок, при цьо­му без во­дія бу­дуть дві з них — дру­га і тре­тя. Пер­ша ван­та­жів­ка, яка очо­лює ко­ло­ну, бу­де з во­ді­єм. Швид­кість ру­ху ко­ло­ни та галь­му­ва­н­ня за­да­ва­ти­ме го­лов­на ма­ши­на, а на­пря­мок ру­ху всіх ван­та­жі­вок у ко­ло­ні ре­гу­лю­ва­ти­ме во­дій пер­шої ван­та­жів­ки.

Як вва­жа­ють у мі­ні­стер­стві транс­пор­ту Бри­та­нії, та­ка схе­ма ру­ху ван­та­жі­вок до­по­мо­же змен­ши­ти ви­ки­ди від­пра­цьо­ва­них га­зів і ско­ро­ти­ти ви­тра­ти паль­но­го за ра­ху­нок змен­ше­н­ня опо­ру по­ві­тря. Ви­про­бу­ва­н­ня роз­по­чну­ться на спе­ці­аль­них по­лі­го­нах, але до кін­ця 2018 ро­ку ма­ють пе­ре­мі­сти­ти­ся на бри­тан­ські ав­то­ма­гі­стра­лі.

Однак у бри­тан­ській Ав­то­мо­біль­ній асо­ці­а­ції не впев­не­ні, що рух та­ких ко­лон по до­ро­гах кра­ї­ни мо­жна вва­жа­ти пов­ні­стю без­пе­чним. Ви­про­бу­ва­н­ня без­пі­ло­тних ван­та­жі­вок, що ру­ха­ю­ться у скла­ді ко­ло­ни, вже про­ве­ли в низ­ці кра­їн, зокре­ма в США, Ні­меч­чи­ні та Япо­нії. Але, як на­го­ло­шує го­ло­ва бри­тан­ської Ав­то­мо­біль­ної асо­ці­а­ції Едмунд Кінг, рух ко­лон без­пі­ло­тних ван­та­жі­вок по бри­тан­ських до­ро­гах ста­но­вить осо­бли­ву скла­дність. В Ав­то­мо­біль­ній асо­ці­а­ції вва­жа­ють, що бри­тан­ські ав­то­ма­гі­стра­лі над­то за­ван­та­же­ні для та­ких екс­пе­ри­мен­тів. Одні­єю з про­блем, за йо­го сло­ва­ми, є те, що ко­ло­ни ван­та­жі­вок мо­жуть обме­жи­ти ви­ди­мість і за­кри­ти від ін­ших во­ді­їв до­ро­жні зна­ки. «У нас одні з най­за­ван­та­же­ні­ших до­ріг у Єв­ро­пі з ве­ли­че­зною кіль­кі­стю в’їздів і з’їздів. Ви­ко­ри­ста­н­ня ко­лон під­хо­дить біль­ше для по­ро­жніх до­ріг десь у Не­ва­ді або Арі­зо­ні, але ми не в Аме­ри­ці», — по­яснив Едмунд Кінг. Во­дно­час за­сту­пник мі­ні­стра транс­пор­ту Бри­та­нії Пол Мей­нард на­го-

ло­шує, що для то­го, аби пе­ре­ко­на­ти­ся, чи є ця те­хно­ло­гія без­пе­чною са­ме на бри­тан­ських до­ро­гах, і по­трі­бні ці ви­про­бу­ва­н­ня.

Пла­ни за­пу­ску ко­лон без­пі­ло­тних ван­та­жі­вок обго­во­рю­ю­ться з 2014 ро­ку. У ми­ну­ло­му ро­ці, на­при­клад, уряд анон­су­вав ви­про­бу­ва­н­ня без­пі­ло­тних ван­та­жі­вок, про­те екс­пе­ри­мент від­кла­ли пі­сля то­го, як низ­ка єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків ван­та­жних ав­то­мо­бі­лів від­мо­ви­ла­ся бра­ти участь у цьо­му про­е­кті. За­раз, як за­яв­ля­ють у бри­тан­сько­му уря­ді, всі не­об­хі­дні для про­ве­де­н­ня ви­про­бу­вань до­мов­ле­но­сті до­ся­гну­ті й за­крі­пле­ні кон­тра­кта­ми.

Пар­тне­ра­ми бри­тан­ської «Ла­бо­ра­то­рії транс­порт­них до­слі­джень» у цьо­му про­е­кті ста­нуть ні­дер­ланд­ський ви­ро­бник ван­та­жі­вок DAF Trucks, бри­тан­ська Ricardo, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на «ро­зум­них» транс­порт­них те­хно­ло­гі­ях, і ні­ме­цька ло­гі­сти­чна ком­па­нія DHL.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.