НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Свiт -

Жер­тви «Ір­ми»: вже 81

Бу­ре­вій «Ір­ма» в Ка­риб­сько­му ба­сей­ні та на пів­ден­но­му схо­ді США за­брав жит тя що­най­мен­ше 81 лю­ди­ни. До цьо­го сум­но­го спи­ску вхо­дять не тіль­ки за­ги­блі без­по­се­ре­дньо в час уда­ру сти­хії, а й че­рез по­дії , пов’ яза­ні з бу­ре­ві­єм ( з а фі­ксо­ва­но смер­ті від отру­є­н­ня ви­хло­пни­ми га­за­ми від ава­рій­них елек тро­ге­не­ра­то­рів, у ДТП, від па­ді­н­ня де­рев та дро­тів лі­ній елек тро­пе­ре­дач). Остан­ньою тра­ге­ді­єю у США ста­ла за­ги­бель во­сьми па­ці­єн­тів до­му пре­ста­рі­лих у шта­ті Фло­ри­да ві­ком від 71 до 99 ро­ків. Рят уваль­ни­ки, ді­став­шись у се­ред у до бу­дин­ку, що втра­тив ра­зом із елек тро­енер­гі­єю і кон­ди­ціо­ну­ва­н­ня по­ві­тря в силь­ну спе­ку, зна­йшли трьох лі т ні х лю­дей, які з а г ину­ли ві д пе­ре­грі­ву і зне­во­дне­н­ня, ще п’ятьох не вда­ло­ся врят у ват и вже в лі к а рні .

«Ла­бо­ра­то­рію Ка­спер­сько­го» за­бо­ро­ни­ли в США

Ур я д Сп ол у ч е н и х Штат і в н а к а з а в у с і м у р я д о в и м у с т а н о в а м в и в е с т и з у жит - к у п р о г р а мов е з а б е з п е ч е н н я р о с і й с ь к о ї к о мпа н і ї к о мп’ ют е р н о ї б е з п е к и « Лаб о - ра­то­рія Ка­спер­сько­го» (Kaspersky Lab). У р і шен­ні Мі н і с т е р с т в а в н у т р і шньої б е з - п е к и США з а з н а ч е н о , що в с і у с т а н о в и в с и с т е мі в и к о н а в ч о ї в л а д и к р а ї н и ма ют ь 9 0 д н і в н а т е , щоб п р и п и н и т и в и к о р и с т а н - н я п р од у к т і в ц і є ї мос к о в с ь к о ї к о мпа н і ї т а в и д а л и т и ї х з і с в о ї х к о мп’ ют е р і в . При ч и - на — зв’яз­ки по­са­дов­ців «Ка­спер­ськог о » з р о с і й с ь к и ми р о з в і д у в а л ь н и ми с п е ц с л у жба ми, а о т же — й н е б е з п е к а д о с т у п у ФСБ ч е р е з п р о г р а мне з а б е з - п е ч е н н я « К а с п е р с ь к о г о » д о і н фор­ма­ці ї фе­дер а л ь н о г о у р я д у США. Я к п о в і д о мл я є « Р а д і о « Св о б од а » , з а с н о в н и к к о мп а н і ї Єв г е н К а с п е р с ь к и й у р а д я н с ь к і ч а с и н а в ч а в с я н а т е х н і ч н о му Ч е т в е р т о му фак ул ьт е т і В и щої школ и К ДБ СРСР т а п е р е - б у в а є п і д п і д о з р а ми у с п і в п р а ц і з р о с і й - с ь к и ми с п е ц с л у жба ми.

У Ма­ке­до­нії не хо­чуть ал­бан­ської мо­ви

У сто­ли­ці Ма­ке­до­нії Скоп’є лю­ди ви­йшли на акцію про­тест у пе­ред бу­дів­лею пар­ла­мент у, де по­ча­ли роз­гля­да­ти за­ко­но­про­ек т про на­да­н­ня ал­бан­ській мо­ві офі­цій­но­го с т а т у с у по всі й к раї ні . У ра­зі ухва­ле­н­ня цей за­кон зро­бить ал­бан­ську офі­цій­ною мо­вою по всій Ма­ке­до­нії , по­руч із дер­жав­ною ма­ке­дон­ською; ни­ні ал­бан­ська має офі­цій­ний стат ус тіль­ки в мі­сце­во­стях, де чи­сель­ність ал­бан­ської мен­ши­ни ста­но­вить при­найм­ні 20 від­со­тків. Ал­бан­ці за на­ціо­наль­ні­стю ста­нов­лять близь­ко чвер­ті від по­над 2-міль­йон­но­го на­се­ле­н­ня Ма­ке­до­нії. 2001 ро­ку Ма­ке­до­нія бу­ла на ме­жі гро­ма­дян­ської вій­ни че­рез зброй­ні за­во­ру­ше­н­ня пред­став­ни­ків ал­бан­ської мен­ши­ни, що до­ма­га­ли­ся роз­ши­ре­н­ня сво­їх прав — і час­тко­во вже до­мо­гли­ся, на­гад ує «Ра­діо «Сво­бо­да».

Ро­сія і Бі­ло­русь: «вій­на» по­ча­ла­ся

У Бі­ло­ру­сі вчо­ра, 14 ве­ре­сня, роз­по­ча­ли­ся с пі льні ро­сі йсько- бі ло­ру­ські ві йсько­ві на­вча­н­ня «За­хід-2017». За да­ни­ми бі­ло­ру­сько­го мі­ні­стер­ства обо­ро­ни, на те­ри­то­рії Бі­ло­ру­сі на­вча­н­ня пройд у ть на се­ми по­лі­го­нах та у двох окре­мих мі­сце­во­стях, на­вча­ти­му ться 10 200 вій­сько­во­слу­жбов­ців, із них 7 ти­сяч — із бі­ло­ру­ських під­роз­ді­лів, 3 ти­ся­чі — з ро­сій­ських. Бі­ло­ру­ська опо­зи­ція по­бо­ю­є­ться, що Во­ло­ди­мир Пу тін мо­же ви­ко­ри­ста­ти ці на­вча­н­ня для по­ча­тку ане­ксії Бі­ло­ру­сі, адже йо­го по­лі­ти­ка є не­пе­ре­дба­чу­ва­ною. Зокре­ма про­від­ний бі­ло­ру­ський опо­зи­цій­ний лі­дер Ми­ко­ла Ста­тке­вич оці­нює та­ку ві­рог і дні с т ь у 10%.

Тим ча­сом до порт у поль­сько­го Гдан­ська при­бу­ла чер­го­ва пар­тія аме­ри­кан­ської вій­сько­вої те­хні­ки. Се­ред по­над ти­ся­чі оди­ниць озбро­є­н­ня — тан­ки Abrams, г усе­ни­чні пла­тфор­ми Bradley та са­мо­хі­дні га­у­би­ці, по­ві­дом­ляє агент­ство AP. Зброя при­зна­че­на для дис­ло­ко­ва­них у Поль­щі під­роз­ді­лів аме­ри­кан­ської ар­мії. На­га­да­є­мо, у рам­ках стра­те­гії НАТО зі змі­цне­н­ня сво­їх схі­дних кор­до­нів та у від­по­відь на агре­сив­ні дії Ро­сії США цьо­го ро­ку на­пра­ви­ли до Поль­щі та кра­їн Бал­тії чо­ти­ри ти­ся­чі сво­їх вій­сько­во­слу­жбов­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.