Вій­ни, кар­ти і ви­но

Най­ста­рі­ший чо­ло­вік сві­ту жи­ве в Іспа­нії

Ukrayina Moloda - - Свiт - Ін­на СТЕПАНЧУК

Пі­сля смер­ті в сер­пні 113-рі­чно­го Ісра­е­ля Кри­ста­ла, ко­ли­шньо­го в’язня Освен­цiма, ти­тул на­ста­рі­шо­го чо­ло­ві­ка пла­не­ти пе­ре­йшов до іспан­ця. 112-рі­чний Фран­сі­ско Ну­ньєс Олі­ве­ра ме­шкає в не­ве­ли­чко­му мі­сте­чку Ба­да­хос, де всьо­го 2200 жи­те­лів. Ба­га­то ро­ків він уже вді­вець, пе­ре­жив Фран­сі­ско Ну­ньєс і двох сво­їх си­нів. Ни­ні ме­шкає з 81-рі­чною донь­кою Ма­рі­єю Ан­то­ні­єю. Ще одна донь­ка — 78рі­чна Мі­ла­грос — жи­ве не­по­да­лік. Дов­го­жи­тель має 9 ону­ків та 15 прав­ну­ків

Жи­т­тя ре­корд­сме­на бу­ло не­лег­ким. Про­йшов дві вій­ни: у Ма­рок­ко в 1926 ро­ці та гро­ма­дян­ську 1936—1939 ро­ків, пи­ше ви­да­н­ня expres.ua. Вла­сне, кар­тка сол­да­та є під­твер­дже­н­ням йо­го да­ти на­ро­дже­н­ня — ори­гі­на­ли сві­до­цтва про на­ро­дже­н­ня та до­ку­мен­ти iз мі­сце­вої цер­кви і шко­ли зго­рі­ли в ро­ки гро­ма­дян­ської вій­ни.

Се­ньор Ну­ньєс пе­ре­ко­на­ний: дов­гі лі­та за­без­пе­чив йо­му про­стий, роз­мі­ре­ний стиль жи­т­тя фер­ме­ра та спіл­ку­ва­н­ня з дру­зя­ми у мі­сце­во­му ба­рі за грою в кар­ти — по­стій­но хо­див ту­ди, як роз­по­від­ає йо­го до­чка, ще яки­хось кiль­ка ро­ків то­му. Ни­ні ж дов­го­жи­тель пе­ре­су­ва­є­ться у віз­ку — має про­бле­ми з но­га­ми. «Се­крет у то­му, щоб важ­ко пра­цю­ва­ти. Щоб не бу­ти слаб­ким і не за­ли­ша­ти­ся на­о­дин­ці», — ка­же він. Та­кож, вва­жає донь­ка, ве­ли­ку роль ві­ді­гра­ла здо­ро­ва їжа: хар­чу- вав­ся дов­го­жи­тель про­сто, їв зде­біль­шо­го ово­чі та бо­бо­ві куль­ту­ри, ви­ро­ще­ні в цьо­му ж ре­гіо­нів, ков­ба­су — ли­ше до­ма­шню. За тра­пе­зою зав­жди ви­пи­вав ке­лих чер­во­но­го ви­на. Та, оче­ви­дно, го­лов­ну роль усе ж зі­гра­ли ге­ни — брат та се­стра іспан­ця до­сі жи­ві, їм 95 і 93 ро­ки.

У гру­дні Фран­сі­ско від­зна­ча­ти­ме 113-й день на­ро­дже­н­ня. Про­те він не є най­ста­рі­шою лю­ди­ною на пла­не­ті. Тра­ди­цій­но цей ти­тул — за жін­ка­ми. Ни­ні він на­ле­жить 117-рі­чній Ва­йо­лет Бра­ун з Ямай­ки.

112 ро­ків — не ме­жа.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.