На рів­ні елі­ти

Ма­ю­чи ста­тус рей­тинг-фа­во­ри­та сво­єї гру­пи, чем­піон Укра­ї­ни пе­ре­мо­жно узяв старт у основ­но­му ра­ун­ді Су­пер­лі­ги

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Одна з пер­ших ре­фор­ма­тор­ських ідей, уті­ле­них у жи­т­тя ко­ли­шнім очіль­ни­ком УЄФА Мі­ше­лем Пла­ті­ні по так зва­но­му «ква­лі­фі­ка­цій­но­му шля­ху чемпіонів», про­дов­жує ви­во­ди­ти на ор­бі­ту гру­по­во­го ра­ун­ду Лі­ги чемпіонів усе но­ві й но­ві облич­чя. Так, у ни­ні­шньо­му се­зо­ні мо­жли­вість зі­гра­ти в елі­тра­ун­ді Су­пер­лі­ги впер­ше отри­ма­ла ко­ман­да з Азер­бай­джа­ну. І хо­ча де­бю­тне зна­йом­ство «Ка­ра­ба­ху» з «ви­щи­ми сфе­ра­ми» кон­ти­нен­таль­но­го фут­бо­лу озна­ме­ну­ва­ло­ся бо­лі­сним фі­а­ско на «Стем­форд Брідж» від ан­глій­сько­го чем­піо­на — 0:6, за один ли­ше факт по­ді­бно­го ро­ду уро­ків ви­щої май­стер­но­сті ко­ле­ктив iз мі­ста Агдам має дя­ку­ва­ти са­ме но­во­вве­ден­ню Пла­ті­ні.

Ін­шим но­ва­тор­ством по­пе­ре­дньо­го ке­рів­ни­ка Єв­ро­пей­сько­го фут­боль­но­го со­ю­зу став но­вий під­хід до по­сі­ву під час же­реб­ку­ва­н­ня основ­но­го ра­ун­ду Лі­ги чемпіонів.

Якщо ра­ні­ше в йо­го осно­ві ле­жав ін­ди­ві­ду­аль­ний рей­тинг клу­бів, то з не­дав­ньо­го ча­су ста­тус пер­ших сі­я­них ви­зна­ча­є­ться згі­дно з мі­сцем кра­ї­ни (чи чем­піо­на­ту) в та­бе­лі про ран­ги УЄФА.

Са­ме зав­дя­ки цьо­му но­во­вве­ден­ню (хо­ча тут не обі­йшло­ся й без до­да­тко­вих фа­кто­рів спри­я­н­ня) чем­піон Укра­ї­ни — «Ша­хтар» — упер­ше в сво­їй істо­рії опи­нив­ся се­ред чи­сла во­сьми най­рей­тин­го­ві­ших ко­манд еліт-ра­ун­ду ЛЧ-2017/2018. Під­твер­джу­ва­ти ж ви­со­кий ста­тус «гір­ни­кам» ви­па­ло в до­ма­шньо­му по­єдин­ку про­ти іта­лій­сько­го «На­по­лі», з яко­го, вла­сне, в ми­ну­лий «мід-уїк» і роз­по­ча­ла­ся для пі­до­пі­чних Па­у­ло Фон­се­ки єв­ро­куб­ко­ва кам­па­нія.

Пі­сля то­го як iз фут­боль­ним де­лі­ка­те­сом, яким, без сум­ні­ву, є Ліга чемпіонів, «Ша­хтар» по­зна­йо­мив Львів, зав­дя­ки йо­го ж зу­си­л­лям по­ба­чи­ти на вла­сні очі най­пре­сти­жні­ший клу­бний тур­нір Ста­ро­го сві­ту змо­гли й у Хар­ко­ві. Лі­го­чем­піон­ський де­бют «гір­ни­ків» на но­во­му мі­сці ви­йшов успі­шним — не­хай і з мі­ні­маль­ною пе­ре­ва­гою (2:1), але в ма­тчі з іта­лій­ським ві­це-чем­піо­ном пі­до­пі­чні Фон­се­ки роз­жи­ли­ся трьо­ма пун­кта­ми й ра­зом iз «Ман­че­стер Сі­ті», який у ін­шо­му ма­тчі квар­те­ту в го­стях роз­бив «Фейє­норд» (4:0), очо­ли­ли гру­пу «F». На­пев­но, зай­ве го­во­ри­ти, що взя­ти цю гру до­не­цько­му ко­ле­кти­ву до­по­міг йо­го пів­ден­но­а­ме­ри­кан­ський ле­гіон. «Су­пер­ник ді­яв агре­сив­ні­ше й від­по­від­аль­но по­ста­вив­ся до ре­а­лі­за­ції го­ле­вих мо­мен­тів», — го­лов­ний тре­нер не­а­по­лі­тан­ців Ма­у­рі­ціо Сар­рі вка­зав на при­чи­ни по­раз­ки сво­єї ко­ман­ди.

Ві­дзна­чи­мо, що за по­єдин­ком «гір­ни­ків» про­ти іта­лій­ців на «Ме­та­лі­сті» сте­жив го­лов­ний на­став­ник на­ціо­наль­ної збір­ної Укра­ї­ни Ан­дрій Шев­чен­ко, ко­трий у фор­мі кі­стя­ка «си­ньо-жов­тих» актив­но по­кла­да­є­ться са­ме на пред­став­ни­ків до­не­цько­го клу­бу. «Тре­нер­ський штаб до­бре під­го­ту­вав ко­ман­ду до стар­ту в ЛЧ», — кон­ста­ту­вав Ше­ва.

Ці­ка­во, що в по­пе­ре­дньо­му се­зо­ні не­а­по­лі­тан­ський клуб на гру­по­во­му ета­пі ЛЧ зу­стрі­чав­ся з ін­шим фла­гма­ном ві­тчи­зня­но­го фут­бо­лу. Так са­мо в стар­то­во­му ма­тчі еліт-тур­ні­ру (то­го ж та­ки 13 ве­ре­сня) пі­до­пі­чні Сар­рі пе­ре­гра­ли в Ки­є­ві мі­сце­ве «Ди­на­мо» (2:1), до­зво­лив-

ши йо­му за­га­лом у двох по­єдин­ках роз­жи­ти­ся ли­ше одним за­лі­ко­вим пун­ктом. Са­мі ж «бі­ло-си­ні», за під­сум­ка­ми ми­ну­лої єв­ро­куб­ко­вої осе­ні, по­сі­ли в сво­є­му «лі­го­чем­піон­сько­му» квар­те­ті остан­нє мі­сце, втра­тив­ши на­го­ду на будь-яке про­дов­же­н­ня єв­ро­куб­ко­вої бо­роть­би.

Ни­ні­шню ж єв­ро­о­сінь ди­на­мів­ці про­ве­дуть у Лі­зі Єв­ро­пи. Хо­ча й ма­ти­муть у Су­пер­лі­зі свій ін­те­рес, адже, без­пе­ре­чно, сте­жи­ти­муть за ви­сту­па­ми сво­го вчо­ра­шньо­го одно­клу­бни­ка Ан­дрія Яр­мо­лен­ка у скла­ді «Бо­рус­сії». На стар­ті ЛЧ-2017/2018 «оси» з Дор­тмун­да про­гра­ли на «Уем­блі» лон­дон­сько­му «Тот­тен­хе­му» (1:3), при цьо­му укра­їн­ський но­во­бра­нець «жов­то-чор­них», ви­йшов­ши в «осно­ві», від­зна­чив­ся кра­си­вим го­лом і отри­мав від ні­ме­цької пре­си ста­тус кра­що­го грав­ця ма­тчу в скла­ді «Бо­рус­сії». «Усі на­ші пе­ре­мо­ги — по­пе­ре­ду», — на­пи­сав у сво­є­му «Твіт­те­рі» пі­сля гри екс-ди­на­мі­вець.

Фо­то УНІАН.

«Лі­го­чем­піон­ський» се­зон-2017/2018 «Ша­хтар» роз­по­чав iз пе­ре­мо­ги над «На­по­лі» в Хар­ко­ві.

Фо­то УНІАН.

У ми­ну­ло­му се­зо­ні з Лі­ги чемпіонів укра­їн­сько­го чем­піо­на ви­бив фран­цузь­кий «Мон­пе­льє».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.