Змі­на ве­кто­ра

Но­ву «лі­го­чем­піон­ську» кам­па­нію «Мо­тор» роз­по­чав із поль­ським на­став­ни­ком та ма­тчем про­ти ро­сій­ських «ве­дме­дів»

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

На від­мі­ну від жі­но­чої ган­дболь­ної су­пер­лі­ги, де зу­си­л­ля­ми льві­ської «Га­ли­чан­ки» та ужго­род­ських «Кар­пат» існує бо­дай якась чем­піон­ська ін­три­га, в най­силь­ні­шій чо­ло­ві­чій лі­зі кра­ї­ни все обер­та­є­ться ви­ня­тко­во нав­ко­ло за­по­різь­ко­го «Мо­то­ра». Ма­ю­чи то­таль­ну пе­ре­ва­гу над сво­ї­ми кон­ку­рен­та­ми на вну­трі­шній аре­ні, най­силь­ні­ша чо­ло­ві­ча ган­дболь­на ко­ман­да жи­ве сво­їм жи­т­тям, ма­кси­маль­но зо­се­ре­джу­ю­чись на го­лов­но­му клу­бно­му тур­ні­рі Єв­ро­пи.

У ми­ну­лі два се­зо­ни «Мо­тор» упев­не­но до­лав гру­по­вий етап Лі­ги чемпіонів, тож, з огля­ду на остан­ні пер­тур­ба­ції в за­по­різь­ко­му клу­бі, мо­жна го­во­ри­ти про по­си­ле­н­ня «тур­нір­но­го апе­ти­ту». «Ми хо­че­мо ру­ха­ти­ся да­лі в Лі­зі чемпіонів і роз­ви­ва­ти гандбол в Укра­ї­ні. Пі­сля за­вер­ше­н­ня спів- пра­ці зі Сте­пан­цем ви­рі­ши­ли за­про­си­ти фа­хів­ця з єв­ро­пей­сько­го ган­дбо­лу. Зу­пи­ни­ли­ся на кан­ди­да­ту­рі ам­бі­цій­но­го 34-рі­чно­го по­ля­ка Ром­бе­ля. І, спо­ді­ва­є­мо­ся, не по­ми­ли­ли­ся», — про­ко­мен­ту­вав остан­ні змі­ни в та­бо­рі чем­піо­на Укра­ї­ни ди­ре­ктор спор­тив­но­го клу­бу «Мо­тор Січ», під па­тро­на­том яко­го, вла­сне, й пе­ре­бу­ває ган­дболь­на ко­ман­да, Ген­на­дій Ка­сай.

Остан­ні до­ся­гне­н­ня «мо­то­ри­стів» не­о­дмін­но асо­ці­ю­ю­ться з ро­бо­тою ві­тчи­зня­но­го на­став­ни­ка Ми­ко­ли Сте­пан­ця, про­те в між­се­зо­н­ня на тре­нер­сько­му міс­тку (та й не тіль­ки) за­по­різь­ко­го гран­да від­бу­ли­ся змі­ни. Мі­сце го­лов­но­го тре­не­ра обійняв поль­ський спе­ці­а­ліст Па­трік Ром­бель, при цьо­му від­бу­ла­ся сер­йо­зна ка­дро­ва ро­та­ція й у са­мій ко­ман­ді.

Так, у За­по­ріж­жі по­про­ща­ли­ся з не остан­ні­ми за по­ка­зни­ком ко­ри­сної дії Сер­гі­єм Бур­кою, Глі- бом Ка­ла­ра­шем та Ста­ні­сла­вом Жу­ко­вим. На­то­мість по­пов­нив­ся чем­піон­ський ко­ле­ктив п’ятьма но­ва­чка­ми, се­ред яких вар­то ви­ді­ли­ти ти­ту­ло­ва­но­го по­ля­ка Пав­ла Па­чков­сько­го (ам­плуа — пра­вий на­пів­се­ре­дній), ко­трий у 2016 ро­ці в скла­ді «Ві­ве Кель­це» ви­грав Лі­гу чемпіонів, i до­свід­че­но­го бі­ло­ру­сько­го лі­ній­но­го Ма­кси­ма Ба­би­че­ва.

Ди­ре­ктор СК «Мо­тор Січ» ви­знає, що Ром­бель змі­нив пов­ні­стю все — й тре­ну­валь­ний про­цес, і ігро­ву схе­му. На­скіль­ки ж пра­виль­ним бу­ло рі­ше­н­ня про кар­ди­наль­ну змі­ну ве­кто­ра — від­по­відь на це за­пи­та­н­ня да­дуть ма­тчі гру­по­во­го ра­ун­ду ЛЧ, пер­ший з яких «Мо­тор» зі­грав 14 ве­ре­сня в Хар­ко­ві про­ти «Че­хов­ських ве­дме­дів» iз Ро­сії.

По­при те, що в скла­ді «мо­то­ри­стів» грає одра­зу че­тве­ро ро­сі­ян, зокре­ма, й екс-укра­ї­нець Сер­гій Шель­мен­ко, го­лов­ним пи­та­н­ням цьо­го дво­бою все ж бу­ла не спор­тив­на скла­до­ва. Із огля­ду на гео­по­лі­ти­чну си­ту­а­цію, най­біль­ше го­спо­да­рів по­єдин­ку хви­лю­ва­ло пи­та­н­ня без­пе­ки укра­їн­сько-ро­сій­сько­го про­ти­сто­я­н­ня. Ген­на­дій Ка­сай ви­знає, що в клу­бі з пев­ним по­ди­вом зу­стрі­ли ре­зуль­та­ти же­реб­ку­ва­н­ня гру­по­во­го ра­ун­ду ЛЧ, адже

в по­пе­ре­дні се­зо­ни Єв­ро­пей­ська ган­дболь­на фе­де­ра­ція роз­во­ди­ла по рі­зних гру­пах пред­став­ни­ків Укра­ї­ни та Ро­сії.

Від­так, го­ту­ю­чись до при­йо­му ро­сій­ських «ве­дме­дів», «мо­то­ри­сти» актив­но ви­вча­ли до­свід ор­га­ні­за­то­рів бо­ксер­сько­го чем­піо­на­ту Єв­ро­пи, ко­трий у черв­ні при­ймав Хар­ків. Зре­штою, цей до­свід бу­де не­зай­вим і на май­бу­тнє, ко­ли «Мо­тор» при­йма­ти­ме ін­ших су­пер­ни­ків по гру­по­во­му ета­пу ЛЧ-2017/2018 — пор­ту­галь­ський «Спор­тинг», ма­ке­дон­ський «Ме­та­лург», ту­ре­цький «Бе­ши­кташ» та фран­цузь­кий «Мон­пе­льє». Ві­дзна­чи­мо, що в «пле­йоф» по­пе­ре­дньо­го ро­зі­гра­шу ЛЧ са­ме цей пред­став­ник Фран­ції не до­зво­лив за­по­різь­ко­му ко­ле­кти­ву про­би­ти­ся до 1/8 фі­на­лу тур­ні­ру, від­так зу­стріч онов­ле­но­го «Мо­то­ра» з «Мон­пе­льє» ма­ти­ме вель­ми прин­ци­по­ве зна­че­н­ня.

Хо­кей

Чем­піо­нат Укра­ї­ни. Ма­тчі 2-го ту­ру. «Вов­ки» — «Дон­бас» — 1:13. «Бі­лий барс» — «Кре­мен­чук» — 5:3.

Фут­бол

В онов­ле­но­му рей­тин­гу ФІФА на­ціо­наль­на збір­на Укра­ї­ни під­ня­ла­ся на три по­зи­ції й те­пер по­сі­дає 24-ту схо­дин­ку. При цьо­му лі­де­ром сві­то­во­го фут­бо­лу ста­ла збір­на Ні­меч­чи­ни, яка по­ті­сни­ла на цій ви­со­ті бра­зиль­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.