Мо­ло­дий і га­ря­чий

Си­на Жа­на-Кло­да Ван Дам­ма за­а­ре­шту­ва­ли за збе­рі­га­н­ня нар­ко­ти­ків

Ukrayina Moloda - - Спорт - Алі­са КВАЧ

Ма­лі діти — ма­лі про­бле­ми, ве­ли­кі діти — ве­ли­кі про­бле­ми. Ця при­каз­ка сто­су­є­ться як про­стих смер­тних, так і зі­рок. При­чо­му, зі­рок, мо­же, і ча­сті­ше: при­ді­ля­ю­чи біль­шість ча­су сво­їй кар’єрі, во­ни упу­ска­ють із по­ля зо­ру ді­тей. А ті, ма­ю­чи гро­ші й сво­бо­ду, ча­сто не над­то ро­зум­но ни­ми роз­по­ря­джа­ю­ться.

Сум­ну ста­ти­сти­ку про­блем­них на­щад­ків по­пов­нив і мо­лод­ший син зна­ме­ни­то­го акто­ра Жа­на-Кло­да ван Дам­ма 21-рі­чний Ні­ко­лас. Дня­ми йо­го бу­ло за­а­ре­што­ва­но за зви­ну­ва­че­н­ня­ми у на­па­ді на лю­ди­ну зі смер­тель­ною збро­єю, не­за­кон­но­му по­збав­лен­ні во­лі та збе­рі­ган­ні нар­ко­ти­чних ре­чо­вин. Як з’ясу­ва­ло­ся, по­лі­цію ви­кли­ка­ли су­сі­ди Ні­ко­ла­са, по-

з 18 до 24 ве­ре­сня

мі­тив­ши, що він ви­йшов із лі­фта, за­ли­шив­ши там слі­ди кро­ві. Утім, ви­яви­ло­ся, що хло­пець про­сто по­ра­нив ру­ку. Однак за 20 хви­лин пі­сля від­хо­ду пра­во­охо­рон­ців до них при­біг су­сід хло­пця, який по­скар­жив­ся, що Ван Ва­рен­берг (справ­жнє ім’я Ван Дам­ма — Жан-Клод-Ка­миль-Фран­суа Ван Ва­рен­берг) по­гро­жу­вав йо­му но­жем. Мов­ляв, Ні­ко­ла­са роз­лю­ти­ло, що той від­крив две­рі по­лі­ції.

По­вер­нув­шись, по­лі­цей­ські за­три­ма­ли га­ря­чо­го мо­ло­ди­ка, а за­ра­зом вла­шту­ва­ли об­шук у квар­ти­рі, зна­йшов­ши там ніж, ма­ри­ху­а­ну та зна­ря­д­дя для її вжи­ва­н­ня. Пі­зні­ше жур­на­лі­сти та­бло­ї­да Radar Online роз­ко­па­ли, що це не пер­ші про­бле­ми юна­ка з за­ко­ном. У лю­то­му 2016-го Ні­ко­лас опи­нив­ся в ка­ме­рі за зви­ну­ва­чен-

Овен (21.03—20.04). Не­вдов­зi у вас по­чне­ться но­ве жит тя. Спо­ча­тку буд у ть на­мі­тки, якi ви­ма­га­ти­му ть від вас дій. Ва­жли­во ви­рі­ши­ти, по­трі­бно вам це чи ні. Дні: спр. — 18; не­спр. — 19. Те­лець (21.04—21.05). За­ймі­ться під­го­тов­чою ро­бо­тою, а вже по­тiм по­чи­най­те но­вi спра­ви. Ви не­спо­дiва­но від­кри­є­те в со­бi но­вi по­тен­цій­ні мо­жли­во­сті. Пе­ре­стань­те сум­ні­ва­ти­ся у сво­їх зді­бно­стях. Дні: спр. — 20; не­спр. — 22. Бли­зню­ки (22.05—21). Ти­ждень бу­де бла­го­по­лу­чним у ці­ло­му, не­зва­жа­ю­чи на по­бу то­ві тру­дно­щі та де­я­кі не­при­єм­но­сті. Ото­чу­ю­чi буд у ть при­хиль­ні до ва­ших пла­нів, тож не­має при­чин для роз­ча­ру­вань. Дні: спр. — 24; не­спр. — не­має. Рак (22.06—23.07). У вас бу­де ба­га­то сум­ні­вів. Але ви по­га­но знає плю­си і мі­ну­си, то­му зро­би­те не­вір­ний ви­бір. Вам бу­де лінь­ки роз­би­ра­ти­ся, тож че­ка­ти­ме­те, що все са­мо со­бою вла­дна­є­ться. Дні: спр. — 18; не­спр. — 19. Лев (24.07—23.08). Ви пі­де­те на ви­пе­ре­дже­н­ня на­віть са­мих се­бе. Усе за­ле­жа­ти­ме від ва­шо­го ба­жа­н­ня змiни­ти­ся. Мо­жли­во, вар­то по­пов­ни­ти зна­н­ня і на­ви­чки. А от ав­то­ри­тет до­ве­де­ться за­во­йо­ву­ва­ти. Дні: спр. — 20; не­спр. — 23. Ді­ва (24.08—23.09). Якщо не до­ве­де­те зад ума­не до кін­ця, то за­до­воль­ня­ти­ме­те­ся за­ли­шка­ми. Не пе­ре­ймай­те­ся, вкла­де­ні зу­си­л­ля зав­жди оку­пля­ться. У ви­хiднi влашт уй­те вiд­по­чи­нок на при­ро­дi. Дні: спр. — 22; не­спр. — 24. Те­ре­зи (24.09—23.10). Щоб до­сяг ти ба­жа­них ре­зуль­та­тiв, ру­хай­те­ся по­віль­но. Ви ба­га­то отри­ма­є­те, якщо не від­вер­не­те­ся вiд дру­зiв і не від­мо­ви­те їм у до­по­мо­зi. Дні: спр. — 19; не­спр. — 21. Скор­піон (24.10—22.11). Якщо у вас ста­ли­ся не­при­єм­но­стi, при­йміть усе спо­кій­но і з гі­дні­стю. У но­вих спра­вах iдіть не в об­хід, а на­пря­му, то­дi успiх га­ран­то­ва­но.

Дні: спр. — 23; не­спр. — 24.

16—17 ве­ре­сня за про­гно­за­ми си­но­пти­ків

Ки­їв: мiн­ли­ва хмар­нiсть, без опа­дiв. Вiтер пiв­ден­но-схiдний, 5-10 м/с. Тем­пе­ра­ту­ра вно­чi близь­ко 10 гра­ду­сiв те­пла, удень +21...+23. Пiсля­зав­тра вно­чi близь­ко 15 гра­ду­сiв те­пла, удень +27...+29.

Мир­го­род: без опа­дiв. Уно­чi +9...+11, удень +26...+28. Вiн­ни­ця: без опа­дiв. Уно­чi +8...+10, удень +27...+29. Оде­са: без опа­дiв. Уно­чi +15...+17, удень +25...+27.

14 ве­ре­сня тем­пе­ра­ту­ра во­ди в Чор­но­му та Азов­сько­му мо­рях ста­но­ви­ла 19-24 гра­ду­си, у Днiпрi бiля Ки­є­ва — 17.

Ку­рор­ти Кар­пат: мiн­ли­ва хмар­нiсть, без опа­дiв. Тру­ска­вець: уно­чi +5...+7, удень +19...+21. Мор­шин: уно­чi +6...+8, удень +20...+22. ням у вжи­ван­ні ал­ко­го­лю до до­ся­гне­н­ня пов­но­лі­т­тя, спла­тив­ши штраф у 325 до­ла­рів. У гру­дні то­го ж ро­ку юна­ка зно­ву аре­шту­ва­ли за «кра­діж­ку по­слуг» (йде­ться, імо­вір­но, про комп’ютер­не чи ві­део­пі­рат­ство) і за­су­ди­ли до одно­го дня тю­рем­но­го ув’язне­н­ня.

Те­пер зо­ря­ний та­то ла­має го­ло­ву, як ви­плу­та­ти­ся з ха­ле­пи. Ні­ко­лас — йо­го мо­лод­ший син від шлю­бу з актри­сою Дар­сі Лінн ЛяП’єр. А ще в акто­ра від со­ю­зу з фі­тнес-тре­не­ром Гле­діс Пор­ту­гес є стар­ший син Крі­сто­фер та до­чка Б’ян­ка. Оста­н­ня пі­шла сто­па­ми та­та, не ли­ше по­вто­рив­ши йо­го зна­ме­ни­тий шпа­гат і зі­грав­ши у 2012 ро­ці го­лов­ну роль у філь­мі «Втор­гне­н­ня ззов­ні». Сьо­го­дні на ра­хун­ку дів­чи­ни близь­ко 10 стрі­чок, де во­на ви­сту­пає як актри­са, про­дю­сер, сце­на­рист і ху­до­жник.

Стрі­лець (23.11—21.12). Уни­кай­те зов­ні­шньо­го ти­ску. Мо­жли­во, до­ве­де­ться під­би­ти під­сум­ки. Будь-які пло­ди вас по­рад ують. Наст упно­го ра­зу ви змо­же­те про­я­ви­ти свій по­тен­ці­ал біль­ше. Дні: спр. — 22; не­спр. — 23. Ко­зе­ріг (22.12—20.01). Ва­ша дум­ка бу­де спір­ною, але ав­то­ри­те­тною. Ні пе­ред ким не звіт уй­те, про­сто пред’явіть ре­зуль­тат і опи­шіть усе в за­галь­них ри­сах. Дні: спр. — 19; не­спр. — 20. Во­до­лій (21.01—19.02). За­здрі­сни­ки до­да­ду ть про­блем. Во­ни вас мо­жу ть ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти, а ви бу­де­те до­по­ма­га­ти. Якщо у них усе ви­йде, во­ни не ста­ну ть iз ва­ми ра­ху­ва­ти­ся. Дні: спр. — 21; не­спр. — 22. Ри­би (20.02—20.03). По­чніть біль­ше до­ві­ря­ти ін­шим. Біль­шість тих, хто по­руч, на­ла­што­ва­ні до­бро­зи­чли­во. Вам не пе­ре­шко­джа­ти­муть, а да­дуть слу­шну по­ра­ду. Вам не по­трі­бно за­хи­ща­ти­ся, все про­сті­ше, ніж зда­є­ться.

Дні: спр. — 18; не­спр. — 19.

Жан-Клод Ван Дамм із си­ном Ні­ко­ля.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.