Лі­зе рав­лик у Єв­ро­пу

На Ара­бат­ській Стріл­ці агра­рії ви­ро­щу­ва­ти­муть мо­лю­сків для екс­пор­ту

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА Хер­сон­ська область

Но­ва фер­ма з ви­ро­щу­ва­н­ня рав­ли­ків з’яви­ться вже у 2018 ро­ці на Хер­сон­щи­ні (се­ло Ща­слив­це­ве). Бу­дів­ни­цтво роз­по­ча­ло­ся у рам­ках ро­бо­ти со­ці­аль­но­го про­е­кту Acoці­aціі «Рав­лик Укpaї­ни».

Ко­шти отри­ма­ли за ра­ху­нок іно­зем­них ін­ве­сто­рів, а ро­бо­чі ру­ки швид­ко зна­йдуть у най­ближ­чих на­се­ле­них пун­ктах. З огля­ду на той факт, що на фер­мі ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть тiль­ки ру­чну пра­цю, ста­біль­ною ро­бо­тою та за­ро­бі­тною пла­тнею за­без­пе­чать біль­ше со­тні ме­шкан­ців Хер­сон­ської обла­сті.

— Ми змо­же­мо об’єд­на­ти ро­бо­ту під­при­єм­ства із «зе­ле­ним ту­ри­змом» у Ге­ні­че­сько­му ра­йо­ні та ма­ти до­да­тко­вий за­ро­бі­ток на ман­дрів­ни­ках, — упев­не­ний го­ло­ва Ща­слив­цев­ської сіль­ра­ди Ві­ктор Пло­ху­шко. — Со­ці­аль­на скла­до­ва но­во­го про­е­кту пе­ред­ба­чає, що ви­му­ше­ні пе­ре­се­лен­ці з тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій Укра­ї­ни змо­жуть отри­ма­ти у нас без­ко­штов­не на­вча­н­ня з рав­ли­ко­зна­вcтва.

Го­ло­ва сіль­ра­ди роз­по­вів, що всі ба­жа­ю­чі отри­ма­ють «cтapтoве» мaтoчне cтaдо для ство­ре­н­ня осо­би­стої рав­ли­ко­вої фepми, opгaні­зaціі ро­дин­но­го бі­знecу та ре­а­лі­за­ції гoтoвoї пpoду­кціі. Це осо­бли­во ва­жли­во, якщо вра­ху­ва­ти, що Хер­сон­щи­на ді­лить із Ки­є­вом дру­ге мі­сце за кіль­кі­стю тим­ча­со­во пе­ре­мі­ще­них осіб, що за­зна­ли ли­ха че­рез вій­сько­ві дії та оку­па­цію на схо­ді Укра­ї­ни та в Кри­му.

Ста­ти­сти­ка за ми­ну­лий рік свід­чить, що укpaїн­ські фepмepи екcпopту­ва­ли у сім paзів біль­ше рав­ли­ків, аніж більш зви­чно­го для на­шо­го сіль­сько­го го­спо­дар­ства сви­ня­чо­го са­ла. За ін­фор­ма­ці­єю спів­ро­бі­тни­ків Асо­ці­а­ції «Рав­лик Укра­ї­ни», об­ся­ги екс­пор­ту за остан­ні чо­ти­ри ро­ки зро­сли біль­ше ніж у сто ра­зів. Якщо у 2013 ро­ці ви­ро­бни­ки Укра­ї­ни екс­пор­ту­ва­ли ли­ше три тoн­ни рав­ли­ків, то вже на по­ча­ток 2017 ро­ку ця ци­фра по­би­ла ре­кор­дний по­ка­зник у 400 тoнн.

Для по­рів­ня­н­ня, кра­ї­ни Ев­ро­пи за ми­ну­лий рік спо­жи­ли біль­ше як 150 ти­сяч тонн за ре­зерв­ної по­тре­би у 300 ти­cяч тонн мо­лю­сків.

Най­біль­ший ін­те­рес до рав­ли­ків, ви­ро­ще­них на те­ре­нах Укра­ї­ни, ви­яви­ли ме­шкан­ці та­ких кра­їн, як Ітaлія, Че­хія, Поль­ща, кра­ї­ни Бал­тії та Бал­кан.

Та­кий те­плий ре­гіон, як Хер­сон­щи­на, змо­же да­ти фо­ри ба­га­тьом ін­шим кра­ї­нам, адже на пів­дні Укра­ї­ни ceзoн рав­ли­ків, тоб­то час, не­об­хі­дний для ви­ро­щу­ва­н­ня та збо­ру по­го­лів’я, ста­но­вить май­же ві­сім мі­ся­ців (iз по­ча­тку бе­ре­зня по кі­нець жов­тня).

Ві­дзна­чи­мо, що по­ки що у на­шій кра­ї­ні успі­шно пра­цює 10 рав­ли­ко­вих ферм, де ви­ро­щу­ють сім ви­дів рі­зних мо­лю­сків. Близь­ко 90% про­ду­кції йде на екс­порт, хо­ча ку­пи­ти не­зви­чай­ний то­вар мо­жна і у су­пер­мар­ке­тах Укра­ї­ни.

Кі­ло­грам рав­ли­ків із ві­три­ни ри­бно­го від­ді­лу ма­га­зи­на ко­штує від 150 до 200 гри­вень. Де­лі­ка­тес охо­че роз­ку­по­ву­ють вла­сни­ки ка­фе та ре­сто­ра­нів, адже для них це не ли­ше мо­жли­вість по­ба­лу­ва­ти го­стей за­кла­ду ек­зо­ти­чною їжею, а й до­да­тко­ва та ду­же за­тре­бу­ва­на ре­кла­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.