Пі­ку­зи про­ти оку­пан­тів

Жи­те­лі оку­по­ва­но­го при­а­зов­сько­го се­ла ви­ма­га­ють від за­гар­бни­ків за­би­ра­ти­ся геть

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іван БОЙКО

Жи­те­лі під­кон­троль­но­го бо­йо­ви­кам ОРДЛО при­а­зов­сько­го се­ла Пі­ку­зи ви­ма­га­ють від­ве­сти озбро­є­них лю­дей та озбро­є­н­ня від жи­тло­вих ра­йо­нів се­ла. Про від­по­від­ний лист від мі­сце­вих ме­шкан­ців по­ві­дом­ля­є­ться у зві­ті СММ ОБСЄ.

Лист, пе­ре­да­ний спо­сте­рі­га­чам СММ ОБСЄ, жи­те­лі та­кож адре­су­ва­ли оку­па­цій­ній адмі­ні­стра­ції Но­во­а­зов­сько­го ра­йо­ну, ООН i Мі­жна­ро­дно­му ко­мі­тет у Чер­во­но­го Хре­ста.

«У ли­сті ви­кла­де­но ті тру­дно­щі, з яки­ми сти­ка­ю­ться жи­те­лі (не­ста­ча га­зо­по­ста­ча­н­ня), а та­кож лист мі­стить ви­мог у не­гай­но від­ве­сти озбро­є­них чо­ло­ві­ків та озбро­є­н­ня від жи­тло­вих ра­йо­нів се­ла», — по­ві­дом­ля­ють у мо­ні­то­рин­го­вій мі­сії.

Ко­ман­да СММ до­дає, що ба­чи­ла в се­лі двох озбро­є­них чо­ло­ві­ків.

За­зна­чи­мо, що Пі­ку­зи — це се­ло, роз­та­шо­ва­не не­по­да­лік Ма­рі­у­по­ля, яке до де­ко­му­ні­за­ції ма­ло на­зву Ко­мін­тер- но­ве. До кін­ця 2015 ро­ку се­ло пе­ре­бу­ва­ло в так зва­ній «сі­рій зо­ні», як це пе­ред­ба­че­но Мін­ськи­ми уго­да­ми, але бо­йо­ви­ки зайня­ли йо­го 22 гру­дня 2015 ро­ку.

Що­до за­галь­ної сит уа­ції на схі­дно­му фрон­ті, як по­ві­дом­ляє штаб АТО, по­за­ми­ну­лої до­би бо­йо­ви­ки 17 ра­зів від­кри­ва­ли во­гонь, як пра­ви­ло, са­ме вве­че­рі збіль­шу­ю­чи кіль­кість об­стрі­лів по­зи­цій ЗСУ.

«Вра­хо­ву­ю­чи за­гро­зу жит тю, бій­ці АТО 12 ра­зів від­кри­ва­ли во­гонь у від­по­відь. Уна­слі­док бо­йо­вих дій втрат серед на­ших за­хи­сни­ків не­має», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні.

Го­лов­но­ко­ман­ду­вач Зброй­них сил Шве­ції ге­не­рал Мі­ка­ель Бю­ден ра­зом із на­чаль­ни­ком Ген­шта­бу ЗСУ Ві­кто­ром Му­жен­ком від­ві­дав зо­ну АТО 2 жов­тня. Ген­штаб ЗСУ не по­ві­дом­ляє, який са­ме ра­йон про­ве­де­н­ня АТО від­ві­ду­ва­ли вій­сько­ві го­лов­но­ко­ман­ду­ва­чі Шве­ції та Укра­ї­ни.

Ві­дзна­ча­є­ться ли­ше, що під час ві­зит у обго­во­рю­ва­ли пи­та­н­ня «акти­ві­за­ції вій­сько­во-по­лі­ти­чно­го діа­лог у, та­кож у то­чне­но пер­спе­ктив­ні на­прям­ки та ефе­ктив­ні фор­ми вій­сько­во­го спів­ро­бі­тни­цтва між зброй­ни­ми си­ла­ми Укра­ї­ни та Шве­ції».

Пан Му­жен­ко та­кож по­ін­фор­му­вав па­на Бю­де­на, що пі­ки по­ру­шень бо­йо­ви­ка­ми ре­жи­му ти­ші збі­га­ю­ться з пе­ре­го­во­ра­ми в Мін­ську.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.