Над прір­вою не у жи­ті

Уна­слі­док зем­ле­тру­су на Львів­щи­ні утво­ри­ло­ся про­ва­л­ля, яке мо­же ста­ти укра­їн­ським Мер­твим мо­рем

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Пе­тро ЛУКІЯНЧУК

У Тру­скав­ці та Дро­го­би­чі у ніч на су­бо­ту, 30 ве­ре­сня, став­ся не­зна­чний зем­ле­трус, си­лою 0,8 ба­ла. Мі­сце­ві жи­те­лі пер­ши­ми за­фі­ксу­ва­ли під­зем­ні по­штов­хи, про що від­ра­зу й по­ві­до­ми­ли в со­цме­ре­жах. Уна­слі­док зем­ле­тру­су в се­лі Мо­дри­чі Дро­го­би­цько­го ра­йо­ну утво­ри­ло­ся про­ва­л­ля ді­а­ме­тром 300 ме­трів та гли­би­ною до 50 ме­трів. Це те­ри­то­рія ТзОВ «Сте­бни­цьке гір­ни­чо-хі­мі­чне під­при­єм­ство «По­лі­мі­не­рал».

Щоб за­по­біг­ти над­зви­чай­ній си­ту­а­ції те­хно­ген­но­го ха­ра­кте­ру, впро­довж двох днів на мі­сці по­дії про­во­ди­ли не­об­хі­дні за­хо­ди. За рі­ше­н­ням за­сі­да­н­ня Дро­го­би­цької ра­йон­ної та обла­сної ко­мі­сій з пи­тань те­хно­ген­но-еко­ло­гі­чної без­пе­ки і над­зви­чай­них си­ту­а­цій на те­ри­то­рії ор­га­ні­зу­ва­ли ці­ло­до­бо­вий мо­ні­то­ринг та ви­ста­ви­ли охо­ро­ну по пе­ри­ме­тру про­ва­л­ля. Згі­дно зі свід­че­н­ня­ми де­пу­та­та Львів­ської мі­ської ра­ди Іго­ря Зін­ке­ви­ча, обвал кар­сто­вої по­ро­ди став­ся за 300 ме­трів від до­ро­ги та за кі­ло­метр до най­ближ­чої бу­дів­лі. По­шко­дже­но дві еле­ктро­о­по­ри. Еле­ктро­по­ста­ча­н­ня на­се­ле­них пун­ктів не пе­ре­р­ва­но. По­тер­пі­лих не­має.

Про не­без­пе­ку під­зем­них пу­стот, які ви­ни­кли че­рез ви­до­бу­ток ка­лій­них со­лей у 70-80-х ро­ках XX сто­лі­т­тя, го­во­рять уже до­во­лі дов­го. Сей­смо­ло­ги і на­у­ков­ці б’ють на спо­лох че­рез за­гро­зу обва­лу по­ро­жнин, що мо­жуть спро­во­ку­ва­ти ло­каль­ні зем­ле­тру­си. Аби по­пе­ре­ди­ти ка­та­стро­фу, по­трі­бні зна­чні ко­шти, які пра­кти­чно не ви­ді­ля­ли, що­прав­да, по­са­дов­ці за­пев­ня­ють, що про­сі­да­н­ня ґрун­ту в цьо­му мі­сці кон­тро­лю­ва­ло­ся від­по­від­ни­ми слу­жба­ми що­ти­жне­во та що­квар­таль­но. За по­пе­ре­дні­ми під­ра­хун­ка­ми, на да­ний час для про­ве­де­н­ня най­на­галь­ні­ших ро­біт по­трі­бно не мен­ше 1,5 міль­йо­на гри­вень, обла­сна вла­да звер­не­ться до Ка­бмі­ну з про­ха­н­ням про ви­ді­ле­н­ня гро­шей із ре­зерв­но­го фон­ду.

Очіль­ник Тру­скав­ця Ан­дрій Куль­чин­ський по­ві­до­мив на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­цi», що обвал був про­гно­зо­ва­ний дав­но, і на­го­ло­сив, що не­без­пе­ки Тру­скав­цю і йо­го мі­не­раль­ним ро­до­ви­щам — жо­дної. На мі­сці обва­лу з ча­сом мо­же утво­ри­ти­ся во­до­йма з ви­со­кою мі­не­ра­лі­за­ці­єю во­ди по ти­пу Мер­тво­го мо­ря. За сло­ва­ми Куль­чин­сько­го, фа­хів­ці вже всти­гли про­ве­сти по­пе­ре­днє те­хно­ло­гі­чне об­сте­же­н­ня зо­ни про­сі­да­н­ня ґрун­тів над кар­сто­ви­ми по­ро­жни­на­ми і до­ро­гою. По­пе­ре­ду три­ва­ле ком­пле­ксне до­слі­дже­н­ня всі­єї те­ри­то­рії над ру­дни­ка­ми.

«По­пе­ре­дні ви­снов­ки: мо­жли­вий кра­йо­вий обвал кра­те­ра до 50 ме­трів (то­му ка­те­го­ри­чно не мо­жна під­хо­ди­ти близь­ко!).Дно кра­те­ра ле­жить над 100ме­тро­вою тов­щею во­ди, воно теж про­ся­де. Утво­ри­ться гли­бо­ка во­до­йма з на­си­че­ною сі­л­лю во­дою. Що бу­де да­лі? — від­по­віді пі­сля пов­но­го об­сте­же­н­ня. Що ва­жли­во! Жо­дної не­без­пе­ки для Тру­скав­ця. По ме­жі лі­су йде змі­на ґрун­тів на пі­ща­ні, які не під­да­ю­ться роз­ми­ван­ню. Це під­твер­дже­но вже по­пе­ре­дньо про­ве­де­ним комплексним об­сте­же­н­ням дер­жав­ної гео­ло­гі­чної слу­жби».

Де­що біль­ше про пе­ре­біг по­дій роз­по­ві­ли Ру­слан Гре­ча­ник, ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Львів­ської ОДА, та Ми­ко­ла Ма­ла­нич, на­чаль­ник Дер­жав­ної еко­ло­гі­чної ін­спе­кції у Львів­ській обла­сті.

За сло­ва­ми Ми­ко­ли Ма­ла­ни­ча, ймо­вір­ність ви­ни­кне­н­ня про­ва­л­ля про­гно­зу­ва­ли ще близь­ко де­ся­ти ро­ків то­му. Увесь цей час ТзОВ «СГХП «По­лі­мі­не­рал» не ви­ко­ну­ва­ло жо­дних при­пи­сів, які пе­ред­ба­че­ні в уго­ді. «Ко­ли це під­при­єм­ство пе­ре­йшло в при­ва­тні ру­ки, на ді­лян­ках ви­яви­ли кар­сто­ві по­ро­жни­ни. Бу­ло роз­ро­бле­но де­таль­ний про­ект кон­сер­ва­ції та ре­куль­ти­ва­ції, згі­дно з яким ці по­ро­жни­ни ма­ли за­пов­ни­ти роз­со­ла­ми пев­ної кон­цен­тра­ції. Але цьо­го не зро­би­ли. Дер­же­ко­ін­спе­кція про­тя­гом трьох ро­ків про­во­дить мо­ні­то­ринг і вно­сить від­по­від­ні при­пи­си, оскіль­ки зга­да­не під­при­єм­ство не ви­ко­нує всіх ви­мог, які бу­ли пе­ред­ба­че­ні до­го­во­ра­ми ку­пів­лі-про­да­жу. Всі ма­те­рі­а­ли ске­ро­ва­ні у про­ку­ра­ту­ру, Слу­жбу без­пе­ки та Фонд дер­жмай­на. Три мі­ся­ці то­му у зв’яз­ку з цим бу­ло від­кри­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня».

На мі­сце про­ва­л­ля при­бу­ли та­кож фа­хів­ці з Іва­но-Фран­ків­сько­го уні­вер­си­те­ту на­фти і га­зу. На­ра­зі кон­ста­ту­ва­ли ли­ше той факт, що зем­ля про­сі­дає й да­лі. Роз­ви­ва­є­ться під­зем­на трі­щи­на, яка мо­же ви­ве­сти з ла­ду тра­су Дро­го­бич—Тру­ска­вець (Пі­со­чна—Схі­дни­ця). Крім до­ро­ги, не­без­пе­ка за­гро­жує і во­до­го­ну Дро­го­бич—Гір­не, який про­ля­гає по­бли­зу.

Фото на­слiд­кiв зем­ле­тру­су на Львiв­щи­нi лю­ди актив­но по­стять у со­цiаль­них ме­ре­жах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.