Су­до­ві змі­ни. Те­пер — «у за­ко­ні»

По­пе­ре­дні пле­нар­ні ти­жні у Вер­хов­ній Ра­ді бу­ли не над­то на­си­че­ни­ми, про­те вже вчо­ра пар­ла­мен­та­рії ухва­ли­ли одну з клю­чо­вих ре­форм

Ukrayina Moloda - - Полiтика - На­та­лія ЛЕБІДЬ

Ві­ду­чо­ра на­ро­дні де­пу­та­ти Укра­ї­ни зно­ву пра­цю­ють в пле­нар­но­му ре­жи­мі. Очі­ку­є­ться, що ро­бо­чий ти­ждень Вер­хов­ної Ра­ди, який три­ває з 3 по 6 жов­тня вклю­чно, бу­де до­сить на­си­че­ним: на ньо­го пе­ре­не­се­на ча­сти­на пи­тань, які де­пу­та­ти не всти­гли роз­гля­ну­ти про­тя­гом ми­ну­лих се­сій­них пе­рі­о­дів. А са­ме: су­до­ва, пен­сій­на, а та­кож, ймо­вір­но, ме­ди­чна ре­фор­ми. До то­го ж у най­ближ­чі дні, як по­обі­ця­ла пред­став­ник Пре­зи­ден­та у Вер­хов­ній Ра­ді Іри­на Лу­цен­ко, гла­ва дер­жа­ви на­ре­шті по­дасть на роз­гляд де­пу­та­тів про­ект за­ко­ну про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су.

Пен­сій­на ре­фор­ма

Але з усіх ре­форм най­біль­ше на по­го­джу­валь­ній ра­ді 2 жов­тня го­ло­ви фра­кцій го­во­ри­ли про пен­сій­не пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня. Про аб­со­лю­тну го­тов­ність під­три­ма­ти ре­фор­му за­яви­ли лі­де­ри фра­кцій «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» і «На­ро­дно­го фрон­ту». Зокре­ма, пред­став­ник БПП Ар­тур Ге­ра­си­мов зви­ну­ва­тив ко­лег по пар­ла­мен­ту в за­тя­гу­ван­ні ре­фор­ми: мов­ляв, че­рез те, що де­пу­та­ти вно­си­ли без­ліч по­пра­вок до про­е­кту су­до­вої ре­фор­ми, на роз­гляд най­бо­лю­чі­ших для укра­їн­ських пен­сіо­не­рів пи­тань про­сто не за­ли­ши­ло­ся ча­су.

«Шту­чне за­тя­гу­ва­н­ня су­до­вої ре­фор­ми не до­зво­ли­ло вча­сно прийня­ти за­ко­ни для під­ви­ще­н­ня пен­сій, фа­кти­чно че­рез са­бо­таж одні­єї фра­кції пар­ла­мен­ту 9 міль­йо­нів пен­сіо­не­рів мо­жуть не отри­ма­ти цьо­го мі­ся­ця збіль­ше­ні пен­сії», — за­явив він. Крім то­го, як за­зна­чив Ге­ра­си­мов, су­до­ва, пен­сій­на і ме­ди­чна ре­фор­ми без­по­се­ре­дньо пов’яза­ні зі змі­на­ми до Бю­дже­тно­го ко­де­ксу і бю­дже­тним фі­нан­су­ва­н­ням, то­му не менш ва­жли­во в рам­ках бю­дже­тно­го про­це­су роз­гля­ну­ти низ­ку си­стем­но пов’яза­них за­ко­но­про­е­ктів.

Тим ча­сом менш опти­мі­сти­чно на­ла­што­ва­ні що­до пен­сій­ної ре­фор­ми в «Ба­тьків­щи­ні» і Ра­ди­каль­ній пар­тії. І пер­ша, і дру­га по­лі­тси­ли обі­ця­ють не да­ва­ти за неї го­ло­си, якщо не бу­дуть вра­хо­ва­ні їхні по­прав­ки, при­чо­му в ко­жної з фра­кцій — свій блок за­ува­жень. Так, пред­став­ник «Ба­тьків­щи­ни» Сер­гій Со­бо­лєв озву­чив ви­мо­гу роз­гля­ну­ти у про­філь­но­му ко­мі­те­ті со­тні по­пра­вок фра­кції. «Як­би на­ша фра­кція не по­да­ла со­тні по­пра­вок до пен­сій­но­го за­ко­но­дав­ства, я не знаю, що б ми роз­гля­да­ли цьо­го ти­жня. У нас би і да­лі чо­ло­ві­ки за слу­жбу в ар­мії не отри­му­ва­ли б пен­сій­ний стра­хо­вий стаж, а жін­ки за на­ро­дже­н­ня ді­тей так са­мо не отри­му­ва­ли би це. У нас би і да­лі де­ся­тки ро­ків втра­ти­ли кол­го­спни­ки, то­му що у них не бу­ло при ра­дян­ській вла­ді ані па­спор­тів, ані тру­до­вих кни­жок. Сла­ва Бо­гу, що є ті по­прав­ки, які до­зво­ля­ють на під­го­тов­чо­му ета­пі ви­пра­ви­ти ті не­до­ре­чно­сті, які вно­ся­ться в цей се­сій­ний зал», — за­зна­чив де­пу­тат.

А лі­дер ра­ди­ка­лів Олег Ля­шко ви­сло­вив та­кі пре­тен­зії сво­єї фра­кції на адре­су пен­сій­ної ре­фор­ми: по­трі­бно по­ча­ти з то­го, щоб під­ня­ти мі­ні­маль­ну за­ро­бі­тну пла­ту до 5 тис. грн., а від­так і пен­сії ста­нуть ви­щи­ми. Мі­ні­маль­на пен­сія, за за­ду­мом Ля­шка, по­вин­на ста­но­ви­ти 1508 грн. Та­кож він ви­ма­гає су­во­ро­го по­ка­ра­н­ня для ро­бо­то­дав­ців, які ви­пла­чу­ють сво­їм пра­ців­ни­кам зар­пла­ти в кон­вер­тах, по­збав­ля­ю­чи тих мо­жли­во­сті отри­му­ва­ти гі­дну пен­сію.

«Ви­ко­на­н­ня уря­дом на­ших ви­мог про пе­ре­ра­ху­нок пен­сій для лю­дей iз ве­ли­ким тру­до­вим ста­жем до­зво­лить лі­кві­ду­ва­ти «зрів­ня­лів­ку», яка ду­же не­спра­ве­дли­ва, і під­ви­щи­ти пен­сії для міль­йо­нів пен­сіо­не­рів, зокре­ма, для ко­ли­шніх ша­хта­рів, ме­та­лур­гів, хі­мі­ків, за­лі­зни­чни­ків, як мі­ні­мум, на 1-2 ти­ся­чі гри­вень що­мі­ся­ця», — ска­зав Ля­шко.

Крім то­го, він ви­ма­гає від уря­ду ска­су­ва­ти нор­му про 30% ско­ро­че­н­ня пен­сій жін­кам, які ви­йшли на пен­сію по до­ся­гнен­нi 55 ро­ків (нор­ма діє до 60-рі­чно­го ві­ку). Та­кож Ра­ди­каль­на пар­тія, за сло­ва­ми Ля­шка, ви­сту­пає ка­те­го­ри­чно про­ти під­ви­ще­н­ня спла­ти ЄСВ ша­хта­рям, ме­та­лур­гам і хі­мі­кам, оскіль­ки та­ке під­ви­ще­н­ня по­зна­чи­ться на ці­ні від­по­від­ної про­ду­кції.

Бю­джет-2018 та ін­ші пи­та­н­ня

Тра­ди­цій­но про не­під­трим­ку уря­до­во­го ва­рі­ан­ту пен­сій­ної ре­фор­ми за­яви­ли в «Опо­зи­цій­но­му бло­ці». При цьо­му в фра­кції, яку на по­го­джу­валь­ній ра­ді пред­став­ляв Юрій Бойко, ви­ма­га­ють пе­ре­гля­ду бю­дже­ту на 2018 рік. Бю­джет, роз­ро­бле­ний Ка­бмі­ном, Опо­бло­ку апрі­о­рі не по­до­ба­є­ться, то­му «опо­зи­ціо­не­ри» по­да­ли свій ва­рі­ант, і в ньо­му про­по­ну­ють: вра­ху­ва­ти ре­аль­ну ін­фля­цію; вдві­чі змен­ши­ти та­ри­фи на ко­му­наль­ні по­слу­ги; змен­ши­ти фі­нан­су­ва­н­ня си­ло­вих і пра­во­охо­рон­них ор­га­нів (за ви­ня­тком ар­мії) на 40% від ни­ні­шньо­го рів­ня.

За­че­пив­ши пи­та­н­ня ви­да­тків на дер­жав­ні стру­кту­ри, нар­де­пи пе­ре­йшли до обго­во­ре­н­ня держ­бю­дже­ту-2018. І тут з’ясу­ва­ло­ся, що не під­три­му­ють за­про­по­но­ва­ний уря­дом ко­што­рис на на­сту­пний рік й у де­пу­тат­ській гру­пі «Ві­дро­дже­н­ня», про що в по­не­ді­лок на зу­стрі­чі глав фра­кцій за­явив її пред­став­ник Ві­ктор Бон­дар.

Є пре­тен­зії до держ­бю­дже­ту2018 і у фра­кції «Са­мо­по­міч». Фра­кція ви­ма­гає від уря­ду ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію, яка за­кла­де­на в бю­дже­ті і бю­дже­тно­му ко­де­ксі. Ма­є­ться на ува­зі: пе­ре­ве­сти всі пла­те­жі, які не при­та­ман­ні гро­ма­дам, на дер­жав­ний бю­джет. Сьо­го­дні та­кі пла­те­жі пе­ре­ве­де­ні на бю­дже­ти гро­мад, зокре­ма, остан­ні ма­ють утри­му­ва­ти на­вчаль­ні за­кла­ди I і II рів­нів; крім цьо­го, ви­пла­та пільг і суб­си­дій за жи­тло­во-ко­му­наль-

ні по­слу­ги та­кож по­кла­де­на на мі­сце­ві бю­дже­ти. За та­ких умов, під­кре­слю­ють у «Са­мо­по­мо­чі», се­ре­дні та ма­лі мі­ста про­сто не змо­жуть фун­кціо­ну­ва­ти. Від­со­ток ко­штів мі­сце­вих бю­дже­тів, які пе­ре­да­ю­ться до дер­жав­но­го бю­дже­ту у ви­гля­ді ре­вер­сної до­та­ції, не­об­хі­дно змен­ши­ти до 30 від­со­тків. «За­раз це 50 від­со­тків, а пла­ну­є­ться в бю­дже­ті — 80 від­со­тків», — за­зна­чив го­ло­ва фра­кції Олег Бе­ре­зюк.

Ще одна дис­ку­сій­на за­ко­но­дав­ча змі­на, про яку го­во­рять уже не один мі­сяць, — це про­ект ме­ди­чної ре­фор­ми. Не факт, що у пар­ла­мен­ту ви­ста­чить сил до неї ді­йти (вра­хо­ву­ю­чи, що на цьо­му ти­жні на світ по­ви­нен з’яви­ти­ся за­кон про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су), але свою дум­ку з цьо­го при­во­ду ви­сло­ви­ли низ­ка лі­де­рів фра­кцій, які бу­ли при­су­тні на по­не­діл­ко­вій на­ра­ді.

Так, зокре­ма, Юлія Ти­мо­шен­ко за­яви­ла, що «Ба­тьків­щи­на» не го­ло­су­ва­ти­ме за ме­ди­чну ре­фор­му. На­то­мість пов­ні­стю під­три­ма­ти ме­дре­фор­му пла­ну­ють в БПП. Про­ти неї ви­сту­па­ють в «Опо­зи­цій­но­му бло­ці» і гру­пі «Ві­дро­дже­н­ня». Лі­дер «Ві­дро­дже­н­ня» Ві­ктор Бон­дар звер­нув ува­гу на про­бле­му фі­нан­су­ва­н­ня го­спі­таль­них окру­гів. «Ба­га­то го­во­ри­ться про ре­фор­му, осо­бли­во про ме­ди­чну, а яким чи­ном це від­обра­же­но в бю­дже­ті на 2018

рік? Там не­має жо­дно­го ряд­ка, який був би спря­мо­ва­ний чі­тко на ме­ди­чну ре­фор­му, на за­пуск ме­ди­чно­го стра­ху­ва­н­ня, на ре­мон­ти ра­йон­них лі­ка­рень, мі­ських лі­ка­рень, на бу­дів­ни­цтво но­вих ме­дза­кла­дів. Ва­ші го­спі­таль­ні окру­ги, про які ба­га­то го­во­ри­ло­ся, як во­ни бу­дуть фор­му­ва­ти­ся? Бю­джет аб­со­лю­тно не пов’яза­ний iз ти­ми ре­фор­ма­ми, про які ми го­во­ри­мо», — ска­зав Бон­дар.

Ще одна важ­ка те­ма — су­до­ва ре­фор­ма. Вне­се­н­ня чи­слен­них по­пра­вок до па­ке­та «су­до­вих» до­ку­мен­тів ми­ну­ло­го пле­нар­но­го ти­жня не над­то обна­ді­ю­ва­ло, зда­ва­лось, і цьо­го ра­зу роз­гляд су­до­вої ре­фор­ми в се­сій­ній за­лі бу­де скла­дним. У «Бло­ці Пе­тра По­ро­шен­ка» ви­ма­га­ли під­трим­ки за­ко­но­про­е­ктів №6232, 6233, 5425, яки­ми пе­ред­ба­ча­є­ться за­вер­ши­ти чер­го­вий етап ре­фор­му­ва­н­ня су­до­вої си­сте­ми в Укра­ї­ні. Со­лі­дар­ні з ко­ле­га­ми з про­пре­зи­дент­ської фра­кції і в «На­ро­дно­му фрон­ті». «На­ро­дний фронт» на­по­ля­гає, що ро­бо­та iз за­ко­но­про­е­кта­ми, а осо­бли­во, ко­ли до них по­да­ють 4 ти­ся­чі по­пра­вок, по­вин­на від­бу­ва­ти­ся у про­філь­но­му ко­мі­те­ті. «То­му план та­кий: при­йма­є­мо су­до­ву ре­фор­му і від­ра­зу пе­ре­хо­ди­мо до роз­гля­ду пен­сій­ної, щоб на­ша осінь ре­фор­ми не пе­ре­йшла в зи­му на до­го­ду по­пу­лі­стам, які дав­но са-

бо­ту­ють ро­бо­ту Вер­хов­ної Ра­ди і що­си­ли пра­цю­ють на до­стро­ко­ві ви­бо­ри, чо­го во­ни не при­хо­ву­ють і про що за­яв­ля­ють від­кри­то», — за­зна­чив гла­ва фра­кції Ма­ксим Бур­бак.

І на­ре­шті — про за­ко­но­про­ект що­до ре­ін­те­гра­ції Дон­ба­су. Не див­ля­чись на те, що текст цьо­го до­ку­мен­та в пар­ла­мен­ті з’явів­ся тіль­ки вчо­ра, фра­кція «Са­мо­по­міч» ще ра­ні­ше за­яви­ла, що не ста­не йо­го під­три­му­ва­ти. «Зно­ву спро­ба про­тя­гу­ва­н­ня че­рез Вер­хов­ну Ра­ду Укра­ї­ни за­ко­ну про так зва­ну ре­ін­те­гра­цію. Ре­ін­те­гра­ції чо­го? Ви­зна­че­но во­ро­га? Ви­зна­че­но оку­по­ва­ні те­ри­то­рії? Це чер­го­ва спро­ба одві­чно­го во­ро­га Укра­ї­ни ле­га­лі­зу­ва­ти своє ста­но­ви­ще на тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях і зруй­ну­ва­ти су­ве­рен­ність кра­ї­ни зсе­ре­ди­ни. Крім цьо­го, цим законом про ре­ін­те­гра­цію вво­ди­ться пов­на без­від­по­від­аль­ність го­лов­но­ко­ман­ду­ва­ча за Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни. Більш то­го, уни­ка­ю­чи від­по­від­аль­но­сті як го­лов­но­ко­ман­ду­вач, він хо­че вво­ди­ти во­єн­ний стан на одних те­ри­то­рі­ях і при­пи­ня­ти дію ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня на ін­ших. Це без­від­по­від­аль­на по­зи­ція, яку не вда­ло­ся про­ве­сти у змі­нах до Кон­сти­ту­ції, але за­раз під­сту­пно хо­че­ться про­ве­сти в ін­ших за­ко­нах», — ска­зав пред­став­ник «Са­мо­по­мо­чі» Олег Бе­ре­зюк.

P. S. Не­зва­жа­ю­чи на те, що но­мі­наль­но Вер­хов­на Ра­да про­пра­цю­ва­ла ці­лий ве­ре­сень, за весь мі­сяць тру­до­вої ді­яль­но­сті по­хва­ли­ти­ся нар­де­пам, по су­ті, ні­чим. За­гру­знув­ши у вну­трі­пар­тій­них чва­рах та по­лі­ти­чній бо­роть­бі, де­пу­та­ти зумі­ли за­твер­ди­ти тіль­ки ре­фор­му осві­ти. Як бу­де пра­цю­ва­ти Вер­хов­на Ра­да да­лі — ве­ли­ке пи­та­н­ня. Пар­ла­мент­ська кри­за тіль­ки на­ро­стає, а зна­чить, чер­го­вий пле­нар­ний ти­ждень за­мість від­чу­тних ре­зуль­та­тів при­не­се ли­ше но­ві ви­про­бу­ва­н­ня.

Ви­зна­ча­ю­чи на по­го­джу­валь­ній ра­ді прі­о­ри­те­ти в ро­бо­ті ВР, спі­кер Ан­дрій Па­ру­бій від­чай­ду­шно за­кли­кав ко­лег до ро­бо­ти. За йо­го сло­ва­ми, іде­аль­но бу­ло б, як­би у вів­то­рок (тоб­то вчо­ра) Ра­да пра­цю­ва­ла би до «пе­ре­мо­жно­го кін­ця». Ін­ши­ми сло­ва­ми, го­ло­ва ВР за­про­по­ну­вав ко­ле­гам не роз­хо­ди­ти­ся по до­мів­ках, до­ки ВР не роз­гля­не всі прав­ки, не­об­хі­дні для прийня­т­тя за­ко­нів що­до су­до­вої та пен­сій­ної ре­фор­ми.

Ко­ли ми го­ту­ва­ли цей но­мер до дру­ку, ста­ло ві­до­мо, що Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла в дру­го­му чи­тан­ні та в ці­ло­му за­ко­но­про­ект №6232 про вне­се­н­ня змін до низ­ки ко­де­ксів, який за­пу­скає су­до­ву ре­фор­му. Го­ло­сів «за» бу­ло 234, і да­ле­ко не всі во­ни на­ле­жа­ли ко­а­лі­ці­ан­там. Що­най­мен­ше 20 сво­їх ба­гне­тів пар­ла­мент­ській біль­шо­сті «по­зи­чив» Опо­блок. «Та­ким чи­ном ми за­вер­ши­ли три­ти­жне­ве обго­во­ре­н­ня цьо­го за­ко­но­про­е­кту. Це най­дов­ший за­ко­но­про­ект в істо­рії укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту», — про­ко­мен­ту­вав Ан­дрій Па­ру­бій. Але у цій діж­ці ме­ду зна­йшла­ся своя лож­ка дьог­тю: низ­ка на­ро­дних де­пу­та­тів за­яви­ли про кно­пко­дав­ство при го­ло­су­ван­ні цьо­го до­ку­мен­та. Та­ким чи­ном су­до­ву ре­фор­му вчо­ра бу­ло за­пу­ще­но. Та це, без­пе­ре­чно, ли­ше по­ча­ток.

Спі­кер Па­ру­бій за­кли­кає ко­лег пра­цю­ва­ти та при­йма­ти за­ко­ни, до­ки за­до­во­ле­ни­ми не бу­дуть усі — від суд­дів до пен­сіо­не­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.