Пси­хо­пат з ав­то­ма­том

Чо­ло­вік, який роз­стрі­ляв у Лас-Ве­га­сі уча­сни­ків му­зи­чно­го фе­сти­ва­лю, був муль­ти­міль­йо­не­ром та зав­сі­дни­ком ка­зи­но

Ukrayina Moloda - - Свiт - Ігор ВІТОВИЧ

За остан­ні­ми, опри­лю­днен­ни­ми вчо­ра да­ни­ми, в ре­зуль­та­ті стрі­ля­ни­ни, від­кри­тої по уча­сни­ках кан­трі-фе­сти­ва­лю Route 91 Harvest у Лас-Ве­га­сі, за­ги­ну­ли по­над 59 осіб, а 527 отри­ма­ли по­ра­не­н­ня, по­ві­до­мив окру­жний ше­риф Джо­зеф Лом­бар­до, пе­ре­дає Сі-Ен-Ен. Пра­во­охо­рон­ці по­пе­ре­джа­ють, що кiль­кiсть жертв і по­тер­пі­лих мо­же да­лі збiль­ши­ти­ся. Де­хто з по­ра­не­них і до­сі пе­ре­бу­ває в лі­кар­нях у кри­ти­чно­му ста­ні. Роз­стріл фе­сти­ва­лю в Лас-Ве­га­сі — най­біль­ший та най­кри­ва­ві­ший за всю но­ві­тню істо­рію США. За кіль­кі­стю жертв він пе­ре­вер­шив те­ракт у ні­чно­му клу­бі мі­ста Ор­лан­до в черв­ні 2016 ро­ку. То­ді Омар Ма­тін убив 49 лю­дей, а ще 53 отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. За кіль­ка днів по­мер­ла 50-та жер­тва то­го на­па­ду.

«Ку­лі сви­сті­ли по­всю­ди»

Бійня роз­по­ча­ла­ся в по­не­ді­лок о 22.30 за мі­сце­вим ча­сом, ко­ли 64рі­чний аме­ри­ка­нець Сті­вен Пед­док від­крив iз бал­ко­на сво­го но­ме­ра на 32-му по­вер­сі го­те­лю Mandalay Bay на буль­ва­рі Лас-Ве­гас-Стріп, що є ві­до­мим цен­тром ігро­вої та роз­ва­жаль­ної ін­ду­стрії по­за фор­маль­ною мі­ською ме­жею Лас-Ве­га­са. На сце­ні фе­сти­ва­лю ви­сту­пав ві­до­мий кан­трі-ви­ко­на­вець Джей­сон Ол­дін, ко­ли в на­товп по­ле­ті­ли ку­лі. Стрі­ля­ни­на по 22-ти­ся­чно­му на­тов­пу гля­да­чів му­зи­чно­го фе­сти­ва­лю три­ва­ла близь­ко 10 хви­лин.

Мі­сце­ві ЗМІ з по­си­ла­н­ням на оче­вид­ців ствер­джу­ють, що стрі­ля­ни­на бу­ла ін­тен­сив­ною. «Обо­йма за обоймою — ку­лі сви­сті­ли по­всю­ди», — на­во­дять во­ни сло­ва одно­го зі свід­ків по­дії. За сло­ва­ми де­яких оче­вид­ців, усьо­го на­па­дник від­стрі­ляв 30 чи 40 ма­га­зи­нів, тоб­то при­бли­зно ти­ся­чу па­тро­нів. Охо­пле­ні па­нiкою лю­ди ки­ну­ли­ся ті­ка­ти. Тим ча­сом по­лі­цей­ські з ав­то­ма­та­ми на­ма­га­ли­ся зне­шко­ди­ти стріль­ця: ко­ли за до­по­мо­гою ви­бу­хів­ки ста­ли ви­са­джу­ва­ти две­рі но­ме­ра, Пед­док за­стре­лив­ся.

У по­лі­ції за­яви­ли, що Пед­док міг жи­ти в го­те­лі з 28 ве­ре­сня. За да­ни­ми слід­ства, за цей час він про­ніс до сво­го го­тель­но­го но­ме­ра що­най­мен­ше 10 ва­ліз зі збро­єю та на­бо­я­ми. У ма­ши­ні чо­ло­ві­ка, який вла­шту­вав стрі­ля­ни­ну в Лас-Ве­га­сі, пра­во­охо­рон­ці зна­йшли ніт­рат амо­нію — хі­мі­чну ре­чо­ви­ну, яку мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в сіль­сько­му го­спо­дар­стві як до­бри­во, але та­кож для ви­го­тов­ле­н­ня ви­бу­хо­вих ре­чо­вин. За да­ни­ми га­зе­ти «Нью-Йорк Таймс», у йо­го но­ме­рі зна­йшли за­га­лом 23 оди­ни­ці во­гне­паль­ної зброї та ти­ся­чі на­бо­їв. До роз­пра­ви Пед­док го- ту­вав­ся: дві ав­то­ма­ти­чні гвин­тів­ки бу­ли вста­нов­ле­ні на три­но­гах пе­ред ві­кна­ми но­ме­ра... Пі­зні­ше по­лі­ція зна­йшла ще 19 оди­ниць во­гне­паль­ної зброї, кіль­ка ти­сяч па­тро­нів та ви­бу­хо­ві ре­чо­ви­ни в бу­дин­ку вбив­ці в мі­сте­чку Ме­скіт (штат Не­ва­да), що за 130 кі­ло­ме­трів від Лас-Ве­га­са. Та­кож там ви­яви­ли пев­ні еле­ктрон­ні при­строї, які ще ви­вча­ють, до­дав ше­риф Джо­зеф Лом­бар­до. У роз­шук ого­ло­ше­но по­дру­гу вбив­ці на ім’я Ме­рі­лу Дан­лі. За­зна­ча­є­ться, що її не вва­жа­ють спів­у­ча­сни­цею, але про­сять від­по­ві­сти на де­я­кі за­пи­та­н­ня.

Ба­тько стріль­ця був не­без­пе­чним зло­чин­цем

За да­ни­ми по­лі­ції, мо­ти­ви на­па­ду в Лас-Ве­га­сі по­ки не­ві­до­мі. Сті­вен Пед­док, на дум­ку по­лі­ції, швид­ше за все, ді­яв один. Фе­де­раль­не бю­ро роз­слі­ду­вань США за­яви­ло, що на­ра­зі не ви­яви­ло ні­яких зв’яз­ків на­па­дни­ка з мі­жна­ро­дним те­ро­ри­змом, — у від­по­відь на за­яву екс­тре­міст­сько­го угру­по­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва», яке ра­ні­ше взя­ло на се­бе від­по­від­аль­ність за стрі­ля­ни­ну. У за­яві угру­по­ва­н­ня, опри­лю­дне­ній че­рез пов’яза­не з ним агент­ство «Амак», ствер­джу­є­ться, що на­па­дник на­вер­нув­ся до ісла­му кіль­ка мі­ся­ців то­му, став «во­ї­ном» угру­по­ва­н­ня і від­по­вів на йо­го за­клик чи­ни­ти на­па­ди у кра­ї­нах, що во­ю­ють про­ти джи­ха­ди­стів. Але до­ка­зів екс­тре­мі­сти не на­ве­ли, тож по­лі­ція не над­то ві­рить цій за­яві.

Мі­сце­вий ше­риф Джо­зеф Лом­бар­до за­явив: «На цей час ми вва­жа­є­мо, що він (Пед­док) — єди­ний ви­ко­на­вець, са­мо­тній вовк». «Я не мо­жу ввійти у сві­до­мість пси­хо­па­та», — до­дав Лом­бар­до. А мер Ла­сВе­га­са Ке­ро­лайн Гу­дмен оха­ра­кте- ри­зу­ва­ла Пед­до­ка як «бо­же­віль­но­го, спов­не­но­го не­на­ви­сті».

Брат Сті­ве­на Пед­до­ка — Ерік Пед­док — роз­по­вів, що Сті­вен був муль­ти­міль­йо­не­ром і ви­тра­чав ве­ли­кі гро­ші в рі­зних ка­зи­но, де йо­го вже зна­ли і ча­сто на­да­ва­ли без­пла­тне жи­тло та їжу. При цьо­му він не має жо­дних при­пу­щень, чо­му брат так вчи­нив. «Він не мав ні­чо­го спіль­но­го з жо­дною по­лі­ти­чною або ре­лі­гій­ною ор­га­ні­за­ці­єю. Не був пов’яза­ний iз при­бі­чни­ка­ми бі­ло­го ра­си­зму. Ні­чо­го по­ді­бно­го. А я знаю йо­го по­над 57 ро­ків», — ска­зав брат убив­ці.

Сті­вен Пед­док жо­дно­го ра­зу не по­тра­пляв у по­ле зо­ру по­лі­ції. Він не був ве­те­ра­ном аме­ри­кан­ської ар­мії та не брав уча­сті в бо­йо­вих ді­ях. Пед­док до ви­хо­ду на пен­сію пра­цю­вав бух­гал­те­ром. Був роз­лу­че­ним, ді­тей не мав. У ньо­го бу­ла лі­цен­зія пі­ло­та лег­ко­мо­тор­но­го лі­та­ка, він во­ло­дів дво­ма лі­таль­ни­ми апа­ра­та­ми. Аген­ція «Рейтер» iз по­си­ла­н­ням на пред­став­ни­ків аме­ри­кан­ської вла­ди роз­по­ві­ла про пси­хо­ло­гі­чні про­бле­ми у стріль­ця. Зокре­ма, Пед­док здій­снив в остан­ні ти­жні кіль­ка тран­за­кцій на де­ся­тки ти­сяч до­ла­рів, пов’яза­них із граль­ним бі­зне­сом. Пед­до­ка опи­су­ють як ду­же азар­тно­го грав­ця ка­зи­но, який вів спо­кій­не жи­т­тя на пен­сії та грав у гольф. У по­лі­ції США до­да­ють, що за ним не бу­ло яки­хось сер­йо­зних пра­во­по­ру­шень у ми­ну­ло­му і що він при­вер­тав до сво­єї пер­со­ни не­ба­га­то ува­ги.

Брат стріль­ця Ерік та­кож роз­по­вів, що їхній ба­тько ко­лись гра­бу­вав бан­ки і впро­довж де­яко­го ча­су пе­ре­бу­вав у пе­ре­лі­ку най­не­без­пе­чні­ших зло­чин­ців ФБР. У до­ку­мен­ті ФБР від 1969 ро­ку вка­зу­є­ться, що ба­тько Пед­до­ка пла­ну­вав по­гра­бу­ва­н­ня бан­ку, мав пси­хо­па­ти­чні схиль­но­сті, а та­кож був схиль­ний до су­ї­ци­ду. Він був за­су­дже­ний до 20 ро­ків ув’язне­н­ня, але втік iз в’язни­ці й упро­довж во­сьми ро­ків, до 1977-го, пе­ре­хо­ву­вав­ся.

Ерік до­дав, що не вва­жав бра­та ве­ли­ким при­хиль­ни­ком зброї. А будь-яко­го бо­йо­во­го до­сві­ду в ньо­го не бу­ло. За сло­ва­ми ін­шо­го бра­та Пед­до­ка — Брю­са, Сті­вен жив ко­штом зда­чі в орен­ду квар­тир, яки­ми він во­ло­дів ра­зом iз ма­тір’ю, що жи­ве у Фло­ри­ді. Брюс до­дав, що у 2012 ро­ці брат по­дав до су­ду по­зов про­ти го­тель­но­го ком­пле­ксу Cosmopolitan в Лас-Ве­га­сі. Він ствер­джу­вав, що впав, спі­ткнув­шись че­рез пе­ре­шко­ду на під­ло­зі. Спра­ву за­кри­ли в 2014 ро­ці за зго­дою сто­рін.

Пре­зи­дент США До­нальд Трамп у «Твіт­те­рі» ви­сло­вив гли­бо­кі спів­чу­т­тя по­стра­жда­лим і сім’ям за­ги­блих у ре­зуль­та­ті тра­ге­дії в Лас-Ве­га­сі та на­звав стрі­ля­ни­ну «актом чи­сто­го зла», що об’єд­нав кра­ї­ну в го­рі. Й до­дав, що при­їде на мі­сце тра­ге­дії 4 жов­тня.

У зв’яз­ку з тра­ге­ді­єю в Лас-Ве­га­сі у США зно­ву за­го­стри­ли­ся дис­ку­сії про віль­ний обіг зброї. Штат Не­ва­да, в яко­му роз­та­шо­ва­ний Ла­сВе­гас, ві­до­мий до­сить м’яким за­ко­но­дав­ством що­до обі­гу зброї. Для ку­пів­лі та но­сі­н­ня зброї у цьо­му шта­ті не по­трі­бна спе­ці­аль­на лі­цен­зія. Крім то­го, за­кон до­зво­ляє про­да­ва­ти ав­то­ма­ти­чну зброю та не обме­жує роз­мір ма­га­зи­на з на­бо­я­ми. По­лі­ти­ки з Де­мо­кра­ти­чної пар­тії ви­ма­га­ють обме­жень у про­да­жу зброї, але ре­спу­блі­кан­ців не пе­ре­ко­на­ла на­віть оста­н­ня тра­ге­дія. Ре­чни­ця Бі­ло­го до­му Са­ра Сан­дерс за­яви­ла, що ще за­ра­но роз­по­чи­на­ти де­ба­ти про обме­же­н­ня у про­да­жу зброї.

Тра­ге­дія у Лас-Ве­га­сі та­кож має ста­ти за­сте­ре­же­н­ням для Укра­ї­ни, бо й у нас ло­бі­сти олі­гар­хів та зло­чин­них груп у пар­ла­мен­ті про­штов­ху­ють ідею віль­но­го про­да­жу во­гне­паль­ної зброї. І хто знає, скіль­ки Лас-Ве­га­сів з’яви­ться в Укра­ї­ні, якщо зброя віль­но по­тра­пля­ти­ме в ру­ки са­ди­стів i бо­же­віль­них.

Аме­ри­ка ще не ско­ро огов­та­є­ться від шо­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.