Спі­йма­ли гра­ві­та­цій­ну хви­лю

Но­бе­лів­ську пре­мію з фі­зи­ки роз­ді­лять троє вче­них

Ukrayina Moloda - - Свiт - Ігор ВІТОВИЧ

Учо­ра Швед­ська ко­ро­лів­ська ака­де­мія на­ук ого­ло­си­ла прі­зви­ща цьо­го­рі­чних ла­у­ре­а­тів Но­бе­лів­ської пре­мії з фі­зи­ки. Ни­ми ста­ли троє аме­ри­кан­ських вче­них, один з яких ні­ме­цько­го по­хо­дже­н­ня: 85-рі­чний про­фе­сор фі­зи­ки Мас­са­чу­сет­сько­го те­хно­ло­гі­чно­го ін­сти­ту­ту Рай­нер Вайсс (на­ро­див­ся в Бер­лі­ні), 81-рі­чний про­фе­сор фі­зи­ки Ка­лі­фор­ній­сько­го те­хно­ло­гі­чно­го ін­сти­ту­ту Бір­рі Ба­ріш та 77-рі­чний Кіп Торн, та­кож про­фе­сор те­о­ре­ти­чної фі­зи­ки Ка­лі­фор­ній­сько­го те­хно­ло­гі­чно­го ін­сти­ту­ту. Всі троє ла­у­ре­а­тів на­ле­жать до між­на­ро­дної до­слі­дни­цької гру­пи, яка роз­ро­би­ла де­те­ктор гра­ві­та­цій­них хвиль LIGO. Вче­них ви­рі­зне­но серед ін­ших пре­тен­ден­тів за те, що во­ни пі­йма­ли пер­ші гра­ві­та­цій­ні хви­лі.

Гра­ві­та­цій­ні хви­лі — це змі­ни гра­ві­та­цій­но­го по­ля. Їх існу­ва­н­ня пе­ред­ба­ча­ли ба­га­то вче­них, вклю­чно з Аль­бер­том Ейн­штей­ном, але впер­ше ви­яв­ле­ні й «спі­йма­ні» во­ни бу­ли 14 ве­ре­сня 2015 ро­ку на уста­нов­ці LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observator) — ла­зер­но-ін­тер­фе­ро­ме­три­чній гра­ві­та­цій­но-хви­льо­вій об­сер­ва­то­рії. Си­гнал над­хо­див від зли­т­тя двох чор­них ді­рок ма­са­ми 36 і 29 со­ня­чних мас на від­ста­ні при­бли­зно 1,3 млрд. сві­то­вих ро­ків від Зем­лі. «Си­гнал був над­зви­чай­но слаб­ким, ко­ли на­ре­шті ді­став­ся Зем­лі, але став про­ві­сни­ком ве­ли­кої ре­во­лю­ції в астро­фі­зи­ці. Гра­ві­та­цій­ні хви­лі є аб­со­лю­тно но­вим спосо­бом сте­же­н­ня за по­ді­я­ми у ко­смі­чно­му про­сто­рі», — йде­ться в прес-ре­лі­зі Но­бе­лів­сько­го ко­мі­те­ту.

Про своє від­кри­т­тя вче­ні по­ві­до­ми­ли 11 лю­то­го 2016 ро­ку. LIGO є спіль­ним про­е­ктом біль­ше ти­ся­чі вче­них із 20 кра­їн сві­ту. Во­ни ра­зом вті­ли­ли в жи­т­тя ідею, яка ви­ни­кла 50 ро­ків то­му. Троє ла­у­ре­а­тів до­ве­ли цей про­ект до оста­то­чно­го за­вер­ше­н­ня.

Гра­ві­та­цій­ні хви­лі не по­хо­дять від яко­гось ма­те­рі­аль­но­го об’єкта, як, на­при­клад, хви­лі на во­ді. По су­ті, це ча­со-про­сто­ро­ві хви­лі, та­кі со­бі змор­шки, які по­ши­рю­ю­ться Все­сві­том. До цьо­го ча­су вче­ні спо­сте­рі­га­ли за Все­сві­том за до­по­мо­гою еле­ктро­ма­гні­тних хвиль, а це не до­зво­ля­ло вста­но­ви­ти, як, на­при­клад, ви­гля­дав Все­світ че­рез ти­ся­чу ро­ків пі­сля Ве­ли­ко­го ви­бу­ху. Гра­ві­та­цій­ні хви­лі мо­жуть да­ти нам цю ін­фор­ма­цію. Зав­дя­ки їм вче­ні отри­ма­ли мо­жли­вість від­сте­жи­ти істо­рію Все­сві­ту аж до мо­мен­ту Ве­ли­ко­го ви­бу­ху, тоб­то за­ро­дже­н­ня Все­сві­ту.

Рай­нер Вайсс отри­має по­ло­ви­ну з 9 млн. крон гро­шо­во­го до­да­тку до пре­мії, а Ба­ріш та Торн по­ді­лять між со­бою по­рів­ну ре­шту в 4,5 млн. крон, по­ста­но­вив Но­бе­лів­ський ко­мі­тет.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.