ДО РЕ­ЧІ

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

Мі­н­обо­ро­ни Ро­сії за­бо­ро­нить вій­сько­во­слу­жбов­цям ви­кла­да­ти в ін­тер­нет фото, ві­део та гео­те­ги. Про це йде­ться в опу­блі­ко­ва­но­му за­ко­но­про­е­кті на Фе­де­раль­но­му пор­та­лі нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів.

Ві­дзна­ча­є­ться, що вій­сько­во­слу­жбов­ці за кон­тра­ктом, в то­му чи­слі іно­зем­ці, не по­вин­ні роз­мі­щу­ва­ти в ін­тер­не­ті будь-яку ін­фор­ма­цію про се­бе та ін­ших вій­сько­вих, яка вка­зує на їх ві­дом­чу при­на­ле­жність, роз­кри­ває слу­жбо­ву ді­яль­ність і мі­сце їх дис­ло­ка­ції. У ро­сій­сько­му мі­ні­стер­стві обо­ро­ни впев­не­ні, що по­ши­ре­н­ням фо­то­гра­фій iз гео­те­га­ми вій­сько­во­слу­жбов­ці по­ру­шу­ють за­бо­ро­ну про не­ро­зго­ло­ше­н­ня дер­жав­ної та­єм­ни­ці.

За­зна­чи­мо, в 2014 ро­ці в Instagram з’яви­ли­ся знім­ки вій­сько­вої те­хні­ки та ро­сій­ських вій­сько­вих, які від­прав­ля­ли з Вла­ди­во­сто­ка на схід Укра­ї­ни. Зав­дя­ки по­ді­бним фо­то­гра­фі­ям у со­цме­ре­жах не­о­дно­ра­зо­во під­твер­джу­ва­ло­ся пе­ре­бу­ва­н­ня ро­сій­ських сол­да­тів на Дон­ба­сі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.