Удо­ско­на­ли­ти дель­та-ро­бо­та

На 29-му Кон­кур­сі мо­ло­дих уче­них Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу ви­пу­скни­ця КПІ Яна Жа­бу­ра ви­бо­ро­ла дру­ге мі­сце

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Оле­ксандр ЮРОВ

По­лі­тик ви­знає, що за­кон не є іде­аль­ним і бу­де ко­ри­гу­ва­ти­ся. Про­те пі­сля вра­ху­ва­н­ня ви­мог де­пу­та­тів Ра­ди­каль­ної пар­тії до­ку­мент до­зво­ляє вже цьо­го мі­ся­ця під­ня­ти пен­сії не 9 млн., а 10,5 млн. укра­їн­ців.

«У гру­дні ме­ні бу­де 45 ро­ків. Пен­сій­но­го ві­ку — 60 ро­ків — я до­ся­гну, дасть Бог, у 2032 ро­ці. Не­об­хі­дний стаж для при­зна­че­н­ня пен­сії — 35 ро­ків. Сьо­го­дні у ме­не стра­хо­во­го ста­жу — 26 ро­ків і 10 мі­ся­ців. З ура­ху­ва­н­ням се­ре­дньої зар­пла­ти для об­чи­сле­н­ня пен­сії 3764,40 грив­нi моя пен­сія сьо­го­дні бу­ла б 6445 гри­вень. Я хо­чу і зро­блю все від ме­не за­ле­жне, щоб у ко­жно­го укра­їн­ця бу­ла та­ка пен­сія!» — за­зна­чив Ля­шко.

Та­кож на­ро­дний де­пу­тат по­про­сив пра­ців­ни­ків Пен­сій­но­го фон­ду по­ра­ху­ва­ти, яке під­ви­ще­н­ня до пен­сії отри­має йо­го ма­ма з 1 жов­тня цьо­го ро­ку. Ви­яви­ло­ся, що її пен­сія збіль­ши­ться на 547,56 грив­нi. На стіль­ки ж, як у ма­ми Ля­шка, зро­сте пен­сія у 5 міль­йо­нів пен­сіо­не­рів.

«На від­мі­ну від Ти­мо­шен­ко та Опо­бло­ку, які бо­рю­ться тіль­ки за вла­ду і то­му не го­ло­су­ва­ли за під­ви­ще­н­ня вдві­чі мі­ні­маль­ної зар­пла­ти для 4 міль­йо­нів укра­їн­ців, не го­ло­су­ва­ли за під­ви­ще­н­ня пен­сій для 10,5 міль­йо­на пен­сіо­не­рів, на­ша ко­ман­да бо­ре­ться не за вла­ду, а за лю­дей. То­му ми з усіх сил ви­гри­за­є­мо під­ви­ще­н­ня зар­плат і пен­сій для укра­їн­ців. Це моя го­лов­на ме­та — еко­но­мі­чне зро­ста­н­ня Укра­ї­ни, но­ві ро­бо­чі мі­сця, по­до­ла­н­ня бі­дно­сті, ра­ди­каль­не під­ви­ще­н­ня до­хо­дів і ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті укра­їн­ців. А іна­кше для чо­го йти в по­лі­ти­ку?!» — за­пи­тав лiдер ра­ди­ка­лiв.

Він до­дав, що на­сту­пним кро­ком РПЛ бу­де збіль­ше­н­ня мі­ні­маль­них зар­плат укра­їн­цям. «Біль­ша зар­пла­та — біль­ша пен­сія! Ми про­дов­жу­є­мо до­би­ва­ти­ся від уря­ду мі­ні­маль­ної зар­пла­ти 5 ти­сяч гри­вень на мі­сяць. Від цьо­го на­пря­му за­ле­жить, чи бу­дуть міль­йо­ни укра­їн­ців отри­му­ва­ти до­стой­ну пен­сію», — пе­ре­ко­на­ний на­ро­дний де­пу­тат.

У Тал­лін­ні про­ве­ли 29-й Кон­курс мо­ло­дих уче­них Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу (EUCYS2017) — най­пре­сти­жні­ше єв­ро­пей­ське зма­га­н­ня, до уча­сті в яко­му за­про­шу­ють пе­ре­мож­ців на­ціо­наль­них кон­кур­сів кра­їн-чле­нів ЄС, асо­ці­йо­ва­них чле­нів та кра­їн, що ма­ють уго­ди про спів­пра­цю з Єв­ро­со­ю­зом у сфе­рах на­у­ки і те­хно­ло­гії.

У сто­ли­ці Есто­нії на кон­кур­сі ко­ман­ди з 38 кра­їн сві­ту пред­ста­ви­ли 89 на­у­ко­вих те­о­ре­ти­чних та при­кла­дних ро­біт. Май­же впро­довж ти­жня на­при­кін­ці ве­ре­сня 146 уча­сни­ків зма­га­н­ня про­де­мон­стру­ва­ли чле­нам ав­то­ри­те­тно­го мі­жна­ро­дно­го жу­рі ро­бо­ти з біо­ло­гії, хі­мії, комп’ютер­них та ін­же­нер­них на­ук, охо­ро­ни дов­кі­л­ля, ма­те­рі­а­ло­знав­ства, ма­те­ма­ти­ки, ме­ди­ци­ни, фі­зи­ки та со­ці­аль­них на­ук.

Укра­ї­ну не впер­ше за­про­си­ли до уча­сті в цьо­му кон­кур­сі. На­ші мо­ло­ді на­у­ков­ці отри­ма­ли у 1994 ро­ці в Лю­ксем­бур­зі два тре­тіх мі­сця; у 2000 ро­ці в Ам­стер­да­мі — одне тре­тє мі­сце; у 2012-му в Бра­ти­сла­ві — 1 спе­ці­аль­ний приз. На EUCYS-2017 Укра­ї­ну пред­став­ля­ли пе­ре­мож­ці цьо­го­рі­чно­го Все­укра­їн­сько­го кон­кур­су-за­хи­сту на­у­ко­во-до­слі­дни­цьких ро­біт учнів­чле­нів Ма­лої ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни: ви­пу­скни­ця Те­хні­чно­го лі­цею На­ціо­наль­но­го по­лі­те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту Укра­ї­ни «КПІ» Яна Жа­бу­ра (те­ма ро­бо­ти «Вдо­ско­на­ле­н­ня те­хні­чних мо­жли­во­стей дель­та-ро­бо­та», роз­діл «Ін­же­нер­ні на­у­ки») та учень 11 кла­су Чер­ні­ве­цько­го лі­цею №1 ма­те­ма­ти­чно­го та еко­но­мі­чно­го про­фі­лів Чер­ні­ве­цької мі­ської ра­ди Ми­ко­ла Ве­рем­чук (ро­бо­та — «До­слі­дже­н­ня роз­по­ді­лу гу­сти­ни в га­зах за до­по­мо­гою шлі­рен-фо­то­гра­фії», роз­діл «Фі­зи­ка»). Яна Жа­бу­ра пре­зен­ту­ва­ла про­ект, при­свя­че­ний роз­ши­рен­ню те­хні­чних мо­жли­во­стей дель­та-ро­бо­та. Дель­та-ро­бот — це вид ме­ха­ні­чно­го ма­ні­пу­ля­то­ра з па­ра­лель­ною кі­не­ма­ти­кою, який мо­же швид­ко і то­чно пе­ре­мі­щу­ва­ти ін­стру­мен­ти для ме­ха­ні­чної оброб­ки де­та­лей та ви­ко­ну­ва­ти ін­ші дії в пло­щи­нах, па­ра­лель­них осно­ві. Го­лов­на пе­ре­ва­га кла­си­чної мо­де­лі дель­та­ро­бо­та (у по­рів­нян­ні з ши­ро­ко роз­по­всю­дже­ни­ми по­слі­дов­ни­ми ма­ні­пу­ля­то­ра­ми з при­во­да­ми на ру­хо­мій ча­сти­ні) в то­му, що при­во­ди, які ста­нов­лять зна­чний від­со­ток йо­го ва­ги, роз­мі­ще­ні на не­ру­хо­мій осно­ві. Та­ким чи­ном ру­хо­ма ча­сти­на дель­та-ро­бо­та лег­ша, бо не об­тя­же­на дви­гу­на­ми, де­шев­ша і про­сті­ша в об­слу­го­ву­ван­ні. Про­те, не­зва­жа­ю­чи на та­кі ко­ри­сні вла­сти­во­сті, дель­та-ро­бо­ту не ви­ста­чає сту­пе­нів сво­бо­ди — він не мо­же по­вер­та­ти пре­дмет, з яким пра­цює. Основ­ною іде­єю кон­кур­сно­го про­е­кту укра­їн­ської до­слі­дни­ці є змі­на кон­стру­кції ро­бо­та, що дає змо­гу ро­би­ти по­во­ро­ти об’єкту і при цьо­му збе­рег­ти пе­ре­ва­ги кла­си­чної мо­де­лі.

За свою ро­бо­ту Яна на EUCYS-2017 удо­сто­ї­ла­ся дру­го­го мі­сця. Для подаль­шо­го за­охо­че­н­ня до на­у­ко­вої ді­яль­но­сті її на­го­ро­ди­ли та­кож за­про­ше­н­ням на участь у Сток­гольм­сько­му між­на­ро­дно­му мо­ло­ді­жно­му се­мі­на­рі та уро­чи­стій це­ре­мо­нії на­го­ро­дже­н­ня ла­у­ре­а­тів Но­бе­лів­ської пре­мії 2017 ро­ку.

Ро­бо­та чер­ні­ве­цько­го шко­ля­ра при­свя­че­на ви­зна­чен­ню гу­сти­ни по­ві­тря в пев­но­му об’ємі за до­по­мо­гою шлі­рен-зйом­ки — ме­то­ду, який ра­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся тіль­ки для ві­зу­а­лі­за­ції не­о­дно­рі­дно­стей у про­зо­рих ре­чо­ви­нах. Для цьо­го Ми­ко­ла на­грі­тою воль­фра­мо­вою спі­ра­л­лю ство­рю­вав ста­біль­ний кон­ве­кцій­ний по­тік і за до­по­мо­гою шлі­рен-фо­то­з­йом­ки та стан­дар­тних ме­то­дів оброб­ки зо­бра­же­н­ня до­слі­джу­вав опти­чні па­ра­ме­три зо­бра­жень кон­ве­кцій­них по­то­ків при рі­зних тем­пе­ра­ту­рах ро­зі­грі­ву спі­ра­лі. Ре­зуль­та­ти до­слі­джень юно­го на­у­ков­ця ста­нуть у на­го­ді для кра­що­го ро­зу­мі­н­ня за­ле­жно­стей між опти­чни­ми вла­сти­во­стя­ми га­зу та йо­го ста­ном, про­ве­де­н­ня ана­ло­гій між рі­зни­ми фі­зи­чни­ми про­це­са­ми та ла­бо­ра­тор­них ро­біт. На­го­ро­ди­ли Ми­ко­лу Спе­ці­аль­ним при­зом від Фо­ру­му Єв­ро­пей­ських між­уря­до­вих до­слі­дни­цьких ор­га­ні­за­цій (EIROforum).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.