Хвилі укра­їн­ською

До кін­ця ро­ку два де­ся­тки на­се­ле­них пун­ктів Хар­ків­щи­ни до­да­тко­во отри­ма­ють ра­діо­мов­ле­н­ня дер­жав­ною мо­вою

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ

Уже не­за­ба­ром Хар­ків­ський ре­гіон отри­має па­кет май­же з трид­ця­тьма ра­діо­ча­сто­та­ми для по­треб FM-ра­діо­мов­ле­н­ня. Пі­сля цьо­го фа­кти­чно ко­жен ра­йон обла­сті ма­ти­ме до­да­тко­во у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні но­ву укра­їн­ську ра­діо­стан­цію. Зокре­ма, про­гра­ми Су­спіль­но­го і мі­сце­во­го мов­ле­н­ня та мов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­них гро­мад. На­ціо­наль­на ра­да з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня та ра­діо­мов­ле­н­ня вже ви­ста­ви­ла на кон­кур­си пер­ші сiм ча­стот і пла­нує про­ве­сти ана­ло­гі­чні за­хо­ди на ре­гіо­наль­но­му рів­ні.

Но­ви­на про дав­но очі­ку­ва­ний роз­по­діл так зва­но­го «віль­но­го» ра­дій­но­го про­сто­ру ста­ла при­єм­ною сен­са­ці­єю, оскіль­ки не­зайня­ті укра­їн­ським ефі­ром ча­сто­ти актив­но за­пов­ню­ва­ли ро­сій­ські ра­діо­стан­ції. Для ре­гіо­ну, який вже че­твер­тий рік має ста­тус при­фрон­то­вої зо­ни гі­бри­дної вій­ни, та­ка по­слу­га агре­со­ру спри­йма­ла­ся як без­ко­штов­ний,

але над­зви­чай­но цін­ний по­да­ру­нок.

Про по­дро­би­ці ін­фор­ма­цій­ної «ка­пі­ту­ля­ції» йшло­ся в ін­терв’ю «УМ» ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра Між­на­ро­дної ака­де­мії рей­тин­го­вих те­хно­ло­гій і со­ціо­ло­гії «Зо­ло­та фор­ту­на» Все­во­ло­да Че­бо­да­є­ва. Він сам зна­йшов віль­ну FM-ча­сто­ту в Хар­ко­ві, яку отри­ма­ло ра­діо «Куль­ту­ра», а та­кож зі­ні­ці­ю­вав су­спіль­ну дис­ку­сію з при­во­ду за­си­л­ля ро­сій­сько­го ра­діо­мов­ле­н­ня на Хар­ків­щи­ні. У пiд­сум­ку (про це по­ві­до­мив член На­ціо­наль­но­го ра­ди Сер­гій Ко­стин­ський), «бу­дуть ре­а­лі­зо­ва­ні до­да­тко­ві рі­ше­н­ня, які до­зво­лять за­хи­сти­ти ін­фор­ма­цій­ний про­стір на при­кор­дон­ні з кра­ї­ною-агре­со­ром». «Ста­ло­ся це перш за все зав­дя­ки зла­го­дже­ній вза­є­мо­дії На­ціо­наль­ної ра­ди, Укра­їн­сько­го дер­жав­но­го цен­тру ра­діо­ча­стот і МІП, — ка­же пан Ко­стин­ський. — Че­ка­є­мо на прийня­т­тя пар­ла­мен­том за­ко­но­про­е­кту «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни що­до тим­ча­со­вих до­зво­лів на мов­ле­н­ня в зо­ні про­ве­де­н­ня АТО та при­кор­дон­них те­ри­то­рі­ях Укра­ї­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.