Вже не АТО. Але ще не вій­на?

Пре­зи­дент вніс на роз­гляд ВР про­ект за­ко­ну про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су

Ukrayina Moloda - - Політика - На­та­лія ЛЕБІДЬ

Че­твер­то­го жов­тня до Вер­хов­ної Ра­ди вне­сли за­ко­но­про­ект про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су. Про це по­ві­до­мив го­ло­ва фра­кції БПП Ар­тур Ге­ра­си­мов. За йо­го сло­ва­ми, пар­ла­мент ухва­лить за­кон до 18 жов­тня, тоб­то до при­пи­не­н­ня дії За­ко­ну «Про осо­бли­вий по­ря­док мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня», який де­хто на­зи­ває за­ко­ном про осо­бли­вий ста­тус Дон­ба­су. Автором до­ку­мен­та ви­сту­пає Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко. Те, що за­кон — кон­тра­вер­сій­ний і дов­ко­ла ньо­го бу­де зла­ма­но чи­ма­ло спи­сів, не ви­кли­кає жо­дних сум­ні­вів. До то­го ж, у пре­зи­дент­сько­го про­е­кту з’явив­ся кон­ку­рент — ві­це-спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди Окса­на Си­ро­їд опу­блі­ку­ва­ла у ме­ре­жі аль­тер­на­тив­ний ва­рі­ант. Що­прав­да, про­філь­ний ко­мі­тет ВРУ не під­три­мав ді­ти­ще Си­ро­їд. Для цьо­го у чле­нів ко­мі­те­тут не ви­ста­чи­ло го­ло­сів.

Що про­по­нує По­ро­шен­ко: пра­во на са­мо­обо­ро­ну

На жаль, у пре­зи­дент­сько­му за­ко­но­про­е­кті вій­ну на схо­ді Укра­ї­ни так і не на­зи­ва­ють вій­ною. Що­прав­да, й по­ня­т­тя «АТО» з до­ку­мен­та зни­кає. Згі­дно з за­ко­но­про­е­ктом про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су, ре­жим ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції бу­де за­мі­не­ний на «за­хо­ди без­пе­ки з від­нов­ле­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту і те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті кра­ї­ни». Про це роз­по­вів в ефі­рі те­ле­ка­на­лу «112 Укра­ї­на» на­ро­дний де­пу­тат від БПП Іван Він­ник. Він за­зна­чив, що Зброй­ні си­ли Укра­ї­ни бу­дуть ма­ти пра­во за­сто­со­ву­ва­ти си­лу.

«За­раз ми го­во­ри­мо про про­ве­де­н­ня АТО. Це бу­ла на­ша гі­бри­дна від­по­відь на гі­бри­дні ви­кли­ки, які нам нав’яза­ла РФ, по­чав­ши вій­ну про­ти Укра­ї­ни без ого­ло­ше­н­ня вій­ни, не ви­зна­ю­чи при­су­тно­сті сво­їх військ... Ми мо­же­мо ру­ха­ти­ся да­лі, і ЗСУ, на під­ста­ві Кон­сти­ту­ції та за­ко­нів Укра­ї­ни за­без­пе­чу­ва­ти­муть за­хо­ди без­пе­ки з від­нов­ле­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту. Ці за­хо­ди не обме­жу­ю­ться яки­мись ма­нев­ра­ми. Ці за­хо­ди пе­ред­ба­ча­ють в то­му чи­слі і за­сто­су­ва­н­ня си­ли», — ска­зав Він­ник і до­дав, що, від­по­від­но до кон­вен­цій ООН, Укра­ї­на має пра­во на са­мо­обо­ро­ну.

Крім цьо­го, під­кре­слив де­пу­тат, за­кон дасть си­ло­вим стру­кту­рам Укра­ї­ни біль­ше пов­но­ва­жень що­до звіль­не­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій. «Є окре­мий абзац, який ви­зна­чає агре­со­ра як ре­гу­ляр­ні вій­ська ро­сій­ської ар­мії, як те­ро­ри­сти­чно-бан­дит­ські формування, під­три­ма­ні й спон­со­ро­ва­ні Ро­сі­єю, і ін­ші еле­мен­ти, які ді­ють не в рам­ках Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни... Тоб­то ми охо­плю­є­мо всіх осіб, які сьо­го­дні стрі­ля­ють в укра­їн­сько­го вій­сько­во­го, вби­ва­ють укра­їн­сько­го гро­ма­дя­ни­на і тим­ча­со­во утри­му­ють оку­по­ва­ни­ми ці те­ри­то­рії...» — по­яснив він.

Та­кож у пре­зи­дент­сько­му за­ко­но­про­е­кті де­таль­но ви­пи­са­не по­ня­т­тя оку­па­ції. «Тим­ча­со­ва оку­па­ція Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю те­ри­то­рій в До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях, які вка­за­ні в пун­ктах 1—3 ча­сти­ни пер­шої стат­ті 1 цьо­го за­ко­ну, є не­ле­гі­тим­ною і не ство­рює для Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції ні­яких те­ри­то­рі­аль­них прав», — йде­ться в за­ко­но­про­е­кті.

У про­е­кті за­ко­ну та­кож на­го­ло­шу­є­ться, що «ді­яль­ність Зброй­них сил і ін­ших вій­сько­вих фор­му­вань Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції і оку­па­цій­ної адмі­ні­стра­ції Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, яка су­пе­ре­чить нор­мам мі­жна­ро­дно­го гу­ма­ні­тар­но­го пра­ва, є не­за­кон­ною, а бу­дья­кий ви­да­ний у зв’яз­ку з та­кою ді­яль­ні­стю акт є не­дій­сним і не ство­рює пра­во­вих на­слід­ків».

У за­ко­но­про­е­кті йде­ться і про те, що на тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях у До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях діє осо­бли­вий по­ря­док за­без­пе­че­н­ня прав і сво­бод ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня, ви­зна­че­ний цим за­ко­но­про­е­ктом і нор­ма­ми мі­жна­ро­дно­го пра­ва.

Пра­ва вла­сно­сті, кор­до­ни та ке­рів­ни­цтво ОРДЛО

Тор­ка­є­ться пре­зи­дент­ський про­ект і прав вла­сно­сті. «За фі­зи­чни­ми осо­ба­ми, не­за­ле­жно від отри­ма­н­ня ни­ми ста­ту­су вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб чи ін­шо­го спе­ці­аль­но­го пра­во­во­го ста­ту­су, за юри­ди­чни­ми осо­ба­ми збе­рі­га­є­ться пра­во вла­сно­сті та ін­ші май­но­ві пра­ва, в то­му чи­слі на не­ру­хо­ме май­но, вклю­ча­ю­чи зе­мель­ні ді­лян­ки, що пе­ре­бу­ває на тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях у До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях, якщо во­но при­дба­но від­по­від­но до за­ко­нів Укра­ї­ни», — йде­ться у текс­ті до­ку­мен­та.

При цьо­му усі­ма ві­дом­ства­ми ке­рує Об’єд­на­ний опе­ра­тив­ний штаб ЗСУ. «Без­по­се­ре­днє ке­рів­ни­цтво си­ла­ми і за­со­ба­ми Зброй­них сил Укра­ї­ни, ін­ших вій­сько­вих фор­му­вань, Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни, На­ціо­наль­ної по­лі­ції Укра­ї­ни, цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у сфе­рі ци­віль­но­го за­хи­сту, які за­лу­ча­ю­ться до здій­сне­н­ня за­хо­дів що­до за­без­пе­че­н­ня на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни, стри­му­ва­н­ня і від­сі­чі ро­сій­ської зброй­ної агре­сії в До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях, по­кла­да­є­ться на Об’єд­на­ний опе­ра­тив­ний штаб Зброй­них сил Укра­ї­ни», — го­во­ри­ться у текс­ті пре­зи­дент­сько­го за­ко­но­про­е­кту.

За­ко­но­про­е­ктом та­кож пе­ред­ба­ча­є­ться, що спів­ро­бі­тни­ки пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, вій­сько­во­слу­жбов­ці та ін­ші осо­би, які за­лу­ча­ю­ться до здій­сне­н­ня за­хо­дів що­до за­без­пе­че­н­ня нац­без­пе­ки й обо­ро­ни, стри­му­ва­н­ня і від­сі­чі агре­сії Ро­сії на Дон­ба­сі на час їх про­ве­де­н­ня, під­по­ряд­ко­ву­ю­ться на­чаль­ни­ку Об’єд­на­но­го опер­шта­бу ВСУ. Опер­штаб же, у свою чер­гу, здій­снює пла­ну­ва­н­ня, ор­га­ні­за­цію і кон­троль ви­ко­на­н­ня зав­дань що­до за­без­пе­че­н­ня на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни, стри­му­ва­н­ня і від­сі­чі ро­с­агре­сії на Дон­ба­сі. Та­кож на штаб по­кла­да­є­ться здій­сне­н­ня ко­ор­ди­на­ції та кон­тро­лю за ді­яль­ні­стю вій­сько­во-ци­віль­них або вій­сько­вих адмі­ні­стра­цій (у ра­зі їх утво­ре­н­ня) у До­не­цькій і Лу­ган­ській обла­стях з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки й обо­ро­ни.

При цьо­му по­ло­же­н­ня що­до за­без­пе­че­н­ня без­пе­ки в Мін­ських до­мов­ле­но­стях ви­зна­че­но як прі­о­ри­те­тні. «При здій­снен­ні ор­га­на­ми дер­жав­ної вла­ди Укра­ї­ни, їхні­ми по­са­до­ви­ми осо­ба­ми по­лі­ти­ко-ди­пло­ма­ти­чних за- хо­дів з від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни в ме­жах між­на­ро­дно ви­зна­но­го кор­до­ну Укра­ї­ни за­без­пе­чу­є­ться прі­о­ри­те­тність ви­ко­на­н­ня по­ло­жень у сфе­рі без­пе­ки Мін­сько­го про­то­ко­лу від 5 ве­ре­сня 2014 ро­ку, Мін­сько­го ме­мо­ран­ду­му від 19 ве­ре­сня 2014 ро­ку і «ком­пле­ксу за­хо­дів» від 12 лю­то­го 2015 ро­ку з ме­тою ство­ре­н­ня не­об­хі­дних умов для по­лі­ти­чно­го вре­гу­лю­ва­н­ня від­по­від­но до норм і прин­ци­пів мі­жна­ро­дно­го пра­ва і за­ко­но­дав­ства Укра­ї­ни», — ска­за­но в за­ко­но­про­е­кті.

На­ре­шті, за­ко­но­про­ект від Пре­зи­ден­та мі­стить і ви­зна­че­н­ня кор­до­нів Укра­ї­ни. До те­ри­то­рії на­шої дер­жа­ви від­не­се­на й та її ча­сти­на, де «зброй­ні си­ли Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції і оку­па­цій­на адмі­ні­стра­ція Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції вста­но­ви­ли і здій­сню­ють за­галь­ний кон­троль». При­кме­тно, що Крим у цьо­му за­ко­но­про­е­кті не зга­ду­є­ться вза­га­лі. Не змі­шу­ва­ти Крим із Дон­ба­сом — ві­до­ма ви­мо­га за­хі­дних пар­тне­рів, хо­ча той же спец­пред­став­ник США Курт Вол­кер ви­зна­вав, що це пи­та­н­ня одно­го по­ряд­ку. Про­те укра­їн­ська вла­да, ма­буть, до та­ко­го по­во­ро­ту по­дій ще не го­то­ва.

Під за­гро­зою зри­ву

Окрім цьо­го за­ко­но­про­е­кту, По­ро­шен­ко вніс на роз­гляд пар­ла­мен­ту та­кож до­ку­мент но­мер два. Він сто­су­є­ться про­лон­га­ції за­ко­ну про так зва­ний «осо­бли­вий ста­тус Дон­ба­су», дія яко­го за­вер­шу­є­ться 18 жов­тня. Ми­ну­лий за­ко­но­про­ект, що був прийня­тий пар­ла­мен­том, так і не всту­пив у си­лу, бо він по­чне ді­я­ти тіль­ки пі­сля ви­бо­рів на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, але за­хі­дні пар­тне­ри на­по­ля­гли на про­дов­жен­ні йо­го стро­ків. Прийня­т­тю цьо­го про­е­кту з ам­ні­сті­єю для тих, хто не ско­їв тяж­ких зло­чи­нів, «на­ро­дною мі­лі­ці­єю» та ін­ши­ми дра­тів­ли­ви­ми нор­ма­ми пру­ча­є­ться ча­сти­на «На­ро­дно­го фрон­ту».

Хай там як, а пе­ред вне­се­н­ням до се­сій­ної за­ли за­ко­но­про­е­кти від По­ро­шен­ка ма­ли обго­во­ри­ти на за­сі­дан­ні про­філь­но­го пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту. Про­те вчо­ра­шній день у ко­мі­те­ті по­чав­ся з від­су­тно­сті на ньо­му кво­ру­му.

Пі­зні­ше ко­мі­тет та­ки зі­брав­ся, але по­чав зі свар­ки. Во­на ста­ла­ся в хо­ді обго­во­ре­н­ня за­ко­нів про де­о­ку­па­цію Дон­ба­су. Ви­слов­лю­ю­чи свою по­зи­цію, де­пу­тат від «Ба­тьків­щи­ни» На­дія Сав­чен­ко за­кли­ка­ла «не ро­би­ти во­ро­гів на­ро­ду з тих, хто во­ює на Дон­ба­сі». «Ви хо­че­те ма­ти Укра­ї­ну єди­ну і не­по­діль­ну чи мсти­тись один одно­му до ско­ну? За ча­сів Ра­дян­сько­го Со­ю­зу бу­ло по­ня­т­тя «во­ро­ги на­ро­ду». Ни­ми бу­ли на­зва­ні на­ші во­я­ки УПА. Ви за­раз ро­би­те ту са­му істо­ри­чну по­мил­ку. Як би ви не ста­ви­лись до тих, хто за­раз во­ює на Дон­ба­сі», — за­яви­ла Сав­чен­ко. Де­пу­та­тці різ­ко від­по­вів член ко­мі­те­ту Юрій Бе­ре­за. «Ви вза­га­лі-то в укра­їн­сько­му пар­ла­мен­ті, по­ду­май­те, що ви ме­ле­те. Пе­ре­стань­те за­йма­ти­ся про­па­ган­дою», — ска­зав він.

А тим ча­сом на за­сі­дан­ні фра­кції БПП Пе­тро По­ро­шен­ко осо­би­сто роз’ясню­вав «сво­їм» де­пу­та­там ва­жли­вість ухва­ле­н­ня йо­го за­ко­но­про­е­ктів. «Ска­зав про за­ко­ни, що їх тре­ба під­три­ма­ти че­рез сан­кції. Ар­гу­мен­та­ція бу­ла всім зро­зумі­ла», — за­зна­чив нар­деп із БПП Оле­ксій Гон­ча­рен­ко. Крім цьо­го, на зу­стрі­чі По­ро­шен­ко по­ві­до­мив сво­їм де­пу­та­там, що до за­ко­но­про­е­кту про про­дов­же­н­ня осо­бли­во­го ста­ту­су для де­яких ра­йо­нів Дон­ба­су є за­ува­же­н­ня у фра­кції «На­ро­дний фронт».

«Там про­по­зи­ція, щоб чі­тко про­пи­са­ти, що за­кон всту­пає в дію тіль­ки пі­сля ви­ве­де­н­ня ро­сій­ських військ. Пре­зи­дент ска­зав, що це про­по­зи­ція «На­ро­дно­го фрон­ту», во­ни про­сять, щоб це бу­ло акцен­то­ва­но, і він по­го­джу­є­ться з та­кою по­прав­кою», — по­ві­до­мив Гон­ча­рен­ко.

У під­сум­ку Ко­мі­тет ВР з на­ціо­наль­ної без­пе­ки й обо­ро­ни по- ре­ко­мен­ду­вав пар­ла­мен­ту під­три­ма­ти за осно­ву пре­зи­дент­ський за­ко­но­про­ект що­до ре­ін­те­гра­ції Дон­ба­су. Але ро­бо­ча гру­па має ще до­о­пра­цю­ва­ти йо­го з прав­ка­ми ко­мі­те­ту, зокре­ма ста­т­тю 7 що­до не­об­хі­дно­сті ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод. Аль­тер­на­тив­ний за­ко­но­про­ект від Окса­ни Си­ро­їд від­хи­ли­ли, бо він здо­був ли­ше 7 го­ло­сів.

Що ж сто­су­є­ться про­лон­га­ції ще на рік дії За­ко­ну «Про осо­бли­вий по­ря­док мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в окре­мих ра­йо­нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей», то йо­го ко­мі­тет не під­три­мав. «Цей га­не­бний за­ко­но­про­ект про­по­нує про­дов­жи­ти фе­де­ра­лі­за­цію Укра­ї­ни», — за­явив де­пу­тат Юрій Лев­чен­ко під час роз­гля­ду.

Що­прав­да, Пре­зи­дент По­ро­шен­ко із по­раз­кою не зми­рив­ся — він удру­ге на­ді­слав до Вер­хов­ної Ра­ді свій за­ко­но­про­ект про про­дов­же­н­ня дії осо­бли­во­го ста­ту­су Дон­ба­су. Про це йде­ться на сто­рін­ці до­ку­мен­та на сай­ті пар­ла­мен­ту. Там за­зна­ча­є­ться, що 5 жов­тня про­ект за­ко­ну бу­ло від­кли­ка­но, до­о­пра­цьо­ва­но і зно­ву пе­ре­да­но на роз­гляд Ко­мі­те­ту ВР із на­ціо­наль­ної без­пе­ки й обо­ро­ни. Тож най­ближ­чі пар­ла­мент­ські дні обі­ця­ють бу­ти га­ря­чи­ми, пе­ред­усім — че­рез клінч, у який де­пу­та­ти всту­плять із гла­вою дер­жа­ви.

А остан­ні новини з Вер­хов­ної Ра­ди по­ля­га­ють у то­му, що пар­ла­мент вклю­чив до по­ряд­ку ден­но­го се­сії пре­зи­дент­ські та аль­тер­на­тив­ні за­ко­но­про­е­кти про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су. Ро­з­гля­ну­ти їх де­пу­та­ти ма­ли на сво­є­му ве­чір­ньо­му за­сі­дан­ні, ко­ли цей но­мер «УМ» уже го­ту­вав­ся до дру­ку. А тим ча­сом під сті­на­ми ВР мі­тин­гу­валь­ни­ки за­па­ли­ли ди­мо­ві ша­шки. На про­тест про­ти за­ко­но­про­е­ктів що­до ре­ін­те­гра­ції ви­йшли чле­ни «Сво­бо­ди» та «На­ціо­наль­но­го кор­пу­су». Остан­ні вва­жа­ють пре­зи­дент­ські за­ко­но­про­е­кти «пе­ре­мо­гою Пу­ті­на» і ви­ма­га­ють їхньо­го від­хи­ле­н­ня.

Ко­мі­тет ВР із на­ціо­наль­ної без­пе­ки й обо­ро­ни по­ре­ко­мен­ду­вав пар­ла­мен­ту під­три­ма­ти за осно­ву пре­зи­дент­ський за­ко­но­про­ект що­до ре­ін­те­гра­ції Дон­ба­су. Але ро­бо­ча гру­па має ще до­о­пра­цю­ва­ти йо­го з прав­ка­ми ко­мі­те­ту, зокре­ма ста­т­тю 7 що­до не­об­хі­дно­сті ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод. Аль­тер­на­тив­ний за­ко­но­про­ект від Окса­ни Си­ро­їд від­хи­ли­ли, бо він здо­був ли­ше 7 го­ло­сів.

Агре­со­ру бай­ду­же до стра­ж­дань міль­йо­нів мир­них ме­шкан­ців Дон­ба­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.