Де­ся­тки жертв... «ми­ло­го» чо­ло­ві­ка

До­нальд Трамп пі­сля кри­ва­во­го роз­стрі­лу в Лас-Ве­га­сі від­мо­вив­ся го­во­ри­ти про більш жорс­ткий кон­троль над по­ши­ре­н­ням зброї

Ukrayina Moloda - - Свiт - Олег БОРОВСЬКИЙ

По­дру­га Сті­ве­на Пед­до­ка, який вла­шту­вав у не­ді­лю стрі­ля­ни­ну в Лас-Ве­га­сі, вбив­ши 59 лю­дей, ні­чо­го не зна­ла про йо­го пла­ни, йде­ться в її за­яві. «Він ні­ко­ли не го­во­рив ме­ні і не ро­бив ні­чо­го та­ко­го, що якось мо­гло б на­тя­кну­ти ме­ні, що ста­не­ться щось жа­хли­ве», — йде­ться в за­яві Ме­рі­лу Ден­лі, за­чи­та­ній її адво­ка­том.

Па­ні Ден­лі у се­ре­ду при­бу­ла з Фі­ліп­пін в ае­ро­порт Лос-Ан­дже­ле­са, де її че­ка­ли аген­ти ФБР, що роз­слі­ду­ють тра­ге­дію в Ла­сВе­га­сі. За сло­ва­ми жін­ки, во­на зна­ла Сті­ве­на Пед­до­ка як «до­бру, тур­бо­тли­ву і ти­ху лю­ди­ну». «Я лю­би­ла йо­го і спо­ді­ва­ла­ся на спо­кій­не май­бу­тнє ра­зом», — до­да­ла жін­ка.

Спів­ме­шкан­ка Пе­до­ка, 62рі­чна ав­стра­лій­ка фі­ліп­пін­сько­го по­хо­дже­н­ня, пе­ре­їха­ла до США 20 ро­ків то­му і пра­цю­ва­ла у ка­зи­но. У по­лі­ції вва­жа­ють, що жін­ка не при­че­тна до ор­га­ні­за­ції на­па­ду в Лас-Ве­га­сі: у день стрі­ля­ни­ни во­на пе­ре­бу­ва­ла в То­кіо. Па­ні Ден­лі до­бро­віль­но при­ле­ті­ла до Лос-Ан­дже­ле­са з Фі­ліп­пін у вів­то­рок вве­че­рі, аби по­го­во­ри­ти з ФБР, по­ві­дом­ляє Бі-Бі-Сі. За кіль­ка ти­жнів до то­го Пад­док зди­ву­вав її «де­ше­вим кви­тком», аби во­на змо­гла від­ві­да­ти свою сім’ю. По­ки во­на бу­ла на Фі­ліп­пі­нах, він пе­ре­вів їй 100 ти­сяч до­ла­рів, по­яснив­ши, що це — на ку­пів­лю бу­дин­ку. «Я бу­ла вдя­чна, але, че­сно ка­жу­чи, я хви­лю­ва­ла­ся, що в та­кий спо­сіб він хо­че ро­зі­рва­ти сто­сун­ки, — ска­за­ла во­на. — Я ні­ко­ли не ду­ма­ла, що він пла­нує на­силь­ство про­ти ко­гось».

На прес-кон­фе­рен­ції в Ла­сВе­га­сі ше­риф мі­ста Джо­зеф Лом­бар­до за­явив, що 64-рі­чний Сті­вен Пад­док упро­довж ба­га­тьох ро­ків пра­цю­вав бух­гал­те­ром і жив се­кре­тним жи­т­тям, не ви­кли­кав жо­дних пі­дозр у су­сі­дів та по­лі­ції. Де­ся­ти­лі­т­тя­ми він зби­рав зброю і боє­при­па­си. Так «ко­ле­кціо­нер» на­зби­рав за­га­лом ар­се­нал із 47 оди­ниць во­гне­паль­ної зброї та ти­ся­чі оди­ниць аму­ні­ції до неї. Мі­сце­вий про­да­вець зброї Кріс Сал­лі­ван роз­по­вів, що Пед­док був одним iз кра­щих йо­го клі­єн­тів і що він про­йшов «всі пе­ре­вір­ки та про­це­ду­ри» для при­дба­н­ня во­гне­паль­ної зброї. У Пед­до­ка та­кож бу­ла лі­цен­зія пі­ло­та та до­звіл на полювання, ви­да­ний вла­дою шта­ту Аля­ска.

При цьо­му вла­да по­ки що не мо­же ска­за­ти, що са­ме спо­ну­ка­ло чо­ло­ві­ка від­кри­ти во­гонь по лю­дях. У ФБР ка­жуть, що жо­дно­го зв’яз­ку з те­ро­ри­змом по­ки що не ви­яви­ли. Вла­да ка­же, що у вбив­ці бу­ли пси­хі­чні роз­ла­ди. Пре­зи­дент США До­нальд Трамп на­звав Пед­до­ка «хво­рим» та «бо­же­віль­ним», але не по­яснив при цьо­му, як та­кій осо­бі ре­гу­ляр­но про­да­ва­ли не­без­пе­чну зброю.

Те, що ві­дбу­ло­ся в Лас-Ве­га­сі, ста­ло най­біль­шим за кіль­кі­стю жертв ви­пад­ком стрі­ля­ни­ни у США. Пре­зи­дент Трамп та йо­го дру­жи­на Ме­ла­нія зу­стрі­ли­ся з по­тер­пі­ли­ми та ро­ди­на­ми жертв ма­со­во­го роз­стрі­лу в Ла­сВе­га­сі. Аме­ри­кан­ський лі­дер ви­сло­вив їм спів­чу­т­тя, але від­мо­вив­ся, як то­го очі­ку­ва­ли, го­во­ри­ти про більш жорс­ткий кон­троль над по­ши­ре­н­ням зброї, до чо­го йо­го за­кли­ка­ють де­мо­кра­ти. До­ля та­ких за­хо­дів у ру­ках ре­спу­блі­кан­ців у Кон­гре­сі. Але ек­спер­ти вва­жа­ють, що во­ни не пі­дуть на пе­ре­гляд цьо­го пи­та­н­ня. Ко­мен­ту­ю­чи тра­ге­дію в Лас-Ве­га­сі, Трамп за­явив, що США «бу­дуть обго­во­рю­ва­ти за­ко­ни про зброю з пли­ном ча­су».

Пі­сля при­хо­ду до Бі­ло­го до­му Трамп від­мі­нив указ сво­го по­пе­ре­дни­ка Ба­ра­ка Оба­ми, який зро­бив пра­кти­чно не­мо­жли­вим при­дба­н­ня зброї осо­ба­ми з по­ру­ше­н­ня­ми пси­хі­ки. Указ Оба­ми сто­су­вав­ся більш ніж 75 ти­сяч аме­ри­кан­ців, які ма­ють рі­зно­ма­ні­тні пси­хі­чні від­хи­ле­н­ня. Біль­ше то­го, в цей час у Па­ла­ті пред­став­ни­ків Кон­гре­су США обго­во­рю­ю­ться по­прав­ки до за­ко­но­про­е­кту, який по­лег­шить при­дба­н­ня зброї з глу­шни­ка­ми, яку, зокре­ма, ви­ко­ри­сто­ву­ють на­йма­ні вбив­ці. Ко­ли­шній кан­ди­дат у пре­зи­ден­ти США Хіл­ла­рі Клін­тон звер­ну­ла ува­гу на те, що кіль­кість жертв у Лас-Ве­га­сі бу­ла б ще біль­шою, як­би лю­ди не по­чу­ли зву­ки по­стрі­лів та не по­ча­ли вті­ка­ти і хо­ва­ти­ся. Якщо глу­шни­ки мо­жна бу­де при­дба­ти без обме­жень, то кіль­кість жертв та­ких ін­ци­ден­тів зна­чно зро­сте. Чо­ло­вік Хіл­ла­рі, Білл Клін­тон, під час пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді пре­зи­ден­та 1994 ро­ку за­про­ва­див 10-рі­чний мо­ра­то­рій на про­даж 18 ви­дів на­пів­ав­то­ма­ти­чної зброї. Але йо­го не про­дов­жи­ли за ре­спу­блі­кан­сько­го пре­зи­ден­та Джор­джа Бу­ша. Від­так кіль­кість ма­со­вих убивств пі­сля то­го зро­сла. З ве­ре­сня 2011 ро­ку і до цьо­го ча­су в рі­зних мі­стах США бу­ло здій­сне­но 18 ма­со­вих убивств, жер­тва­ми яких ста­ли біль­ше 1200 осіб. Пре­зи­дент Ба­рак Оба­ма на­го­ло­сив в одно­му з ви­сту­пів, що США — «єди­на роз­ви­не­на кра­ї­на на Зем­лі, яка не має нор­маль­них за­ко­нів про кон­троль за збро­єю на­віть пе­ред облич­чям ма­со­вих убивств».

Спо­лу­че­ні Шта­ти май­же ні­чо­го не зро­би­ли на фе­де­раль­но­му рів­ні в пи­тан­ні кон­тро­лю над обі­гом зброї, хі­ба що ще біль­ше спро­сти­ли мо­жли­вість ко­жно­го ді­ста­ти зброю. І те­пер усі гіл­ки вла­ди кон­тро­лю­ю­ться лю­дьми, які, схо­же, за­над­то силь­но пов’яза­ні зі зброй­ним ло­бі. То­му не вар­то спо­ді­ва­тись, що на фе­де­раль­но­му рів­ні від­бу­ду­ться якісь змі­ни.

США є най­більш озбро­є­ною кра­ї­ною сві­ту — на ру­ках на­се­ле­н­ня пе­ре­бу­ває при­бли­зно 360 млн. оди­ниць во­гне­паль­ної зброї, тоб­то на 40 млн. біль­ше, ніж кіль­кість усьо­го на­се­ле­н­ня кра­ї­ни вклю­чно з не­мов­ля­та­ми. Гро­ма­дя­ни США во­ло­ді­ють 42% во­гне­паль­ної зброї, яка пе­ре­бу­ває в ру­ках ци­віль­но­го на­се­ле­н­ня сві­ту. При цьо­му при­бли­зно 90% зброї у США пе­ре­бу­ває в ру­ках десь 3% на­се­ле­н­ня. Оце і є ме­тою ло­бі­стів віль­но­го про­да­жу зброї в Укра­ї­ні. Ба­га­ті озбро­є­ні про­ти бі­дних і без­зброй­них.

Мо­жна ку­пи­ти будь-яку зброю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.