Наш стяг на око­ли­цях До­не­цька

Укра­їн­ські вій­сько­ві за­яв­ля­ють про во­гне­вий кон­троль над злі­тно-по­сад­ко­вою сму­гою До­не­цько­го ае­ро­пор­ту, штаб АТО за­пе­ре­чує

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іван БОЙКО

Штаб АТО офі­цій­но спро­сту­вав по­ши­ре­ну ра­ні­ше ін­фор­ма­цію, ні­би укра­їн­ські вій­сько­ві взя­ли під кон­троль злі­тно-по­сад­ко­ву сму­гу До­не­цько­го ае­ро­пор­ту. Зокре­ма, ре­чник шта­бу АТО Ана­то­лій Стель­мах за­пе­ре­чив будь-які на­сту­паль­ні дії ЗСУ на схі­дно­му фрон­ті. «Ми не во­ло­ді­є­мо та­кою ін­фор­ма­ці­єю. Ми не ве­де­мо на­сту­паль­ні дії, ми утри­му­є­мо лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня, ви­зна­че­ну за мир­ни­ми уго­да­ми. Ні­яко­го про­су­ва­н­ня впе­ред у нас не­має», — ска­зав пан Стель­мах у ко­мен­та­рі жур­на­лі­стам.

За­ува­жи­мо, що в ре­пор­та­жах ві­тчи­зня­них ЗМІ йшло­ся про во­гне­вий кон­троль ЗСУ над злі­тно-по­сад­ко­вою сму­гою, тож від­по­відь шта­бу АТО мо­жна роз­ці­ню­ва­ти по-рі­зно­му. Зокре­ма, са­ме укра­їн­ські вій­сько­ві по­ві­до­ми­ли на ка­ме­ру ТСН, що во­ни взя- ли під пов­ний кон­троль не ли­ше сму­гу, а й око­ли­ці До­не­цько­го ае­ро­пор­ту. Як до­каз во­ни про­де­мон­стру­ва­ли укра­їн­ський пра­пор за кіль­ка со­тень ме­трів від тер­мі­на­лу.

«Під на­шим кон­тро­лем злі­тна сму­га, ру­ї­ни ДАП, тоб­то окра­ї­на мі­ста До­нецьк», — роз­по­вів один iз вій­сько­вих. Ін­ші ж за­хи­сни­ки Укра­ї­ни до­да­ли, що до­бре ви­вчи­ли карту око­лиць Куй­би­шев­сько­го ра­йо­ну До­не­цька, бо це бу­де в на­го­ді під час на­сту­пу і звіль­не­н­ня мі­ста ша­хта­рів від оку­пан­тів. У то­му, що та­кий на­каз про на­ступ бу­де, ні­хто з во­я­ків не сум­ні- ва­є­ться. «Укра­їн­ська мо­ва на цьо­му бо­ці лу­нає всю­ди — в ко­ман­дах, на­ка­зах і го­вір­ці. І це ду­же дра­тує бо­йо­ви­ків, що сто­ять за яки­хось кіль­ка со­тень ме­трів», — до­дає ін­ший во­як.

За­га­лом ми­ну­лої не­ді­лі бо­йо­ви­ки збіль­ши­ли кіль­кість об­стрі­лів: 26 ра­зів від­кри­ва­ли во­гонь по по­зи­ці­ях ЗСУ (пе­ре­ва­жно з гр­ана­то­ме­тів і ку­ле­ме­тів), втрат се­ред укра­їн­ських вій­сько­вих не­має. То­ді як за­хи­сни­ки Укра­ї­ни 19 ра­зів від­кри­ва­ли во­гонь у від­по­відь, зму­шу­ю­чи се­па­ра­ти­стів до­три­му­ва­ти­ся ре­жи­му ти­ші.

Ро­сій­ські оку­па­цій­ні вій­ська ком­пле­кту­ю­ться осо­ба­ми з кри­мі­наль­ним ми­ну­лим на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Дон­ба­су, вна­слі­док чо­го по­ча­сті­ша­ли зло­чи­ни про­ти мир­но­го на­се­ле­н­ня та все­ре­ди­ні банд­фор­му­вань. Це за­свід­чу­ють да­ні Го­лов­но­го управління роз­від­ки Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни.

«У не­ді­лю, 8 жов­тня, ко­ман­дир одно­го з під­роз­ді­лів так зва­ної 5-ї окре­мої мо­то­стрі­ле­цької бри­га­ди в Ма­кі­їв­ці за­сто­су­вав во­гне­паль­ну зброю і важ­ко по­ра­нив під­ле­гло­го «за не­по­ва­гу до ка­дро­во­го ро­сій­сько­го офі­це­ра», — по­ві­до­мив ре­чник Мі­н­обо­ро­ни з пи­тань АТО Ан­дрій Ли­сен­ко. Крім цьо­го, за йо­го сло­ва­ми, ро­сій­ські на­йман­ці зі скла­ду так зва­но­го 9-го окре­мо­го штур­мо­во­го мо­то­стрі­ле­цько­го пол­ку мор­ської пі­хо­ти в Но­во­а­зов­ську, по­гро­жу­ю­чи збро­єю ме­шкан­цям на­се­ле­но­го пун­кту Са­хан­ка, на­силь­но за­се­ля­ю­ться в їхнi жи­тло­ві при­мі­ще­н­ня, ко­ри­сту­ю­ться їхнiми ре­ча­ми та май­ном.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.