«Муль­тик» три­ває?

Мер Ми­ко­ла­є­ва Оле­ксандр Сен­ке­вич на­звав свою від­став­ку по­лі­ти­чним зґвал­ту­ва­н­ням

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

На по­за­чер­го­вій се­сії Ми­ко­ла­їв­ської мі­ськра­ди на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ти­жня де­пу­та­ти ви­зна­ли ро­бо­ту мі­сько­го го­ло­ви не­за­до­віль­ною та до­стро­ко­во при­пи­ни­ли йо­го пов­но­ва­же­н­ня. По­са­до­вець, за чию від­став­ку одно­го­ло­сно про­го­ло­су­ва­ла біль­шість де­пу­та­тів мі­ськра­ди, пов’язує «ім­пі­чмент» із ба­жа­н­ням кри­мі­наль­них ав­то­ри­те­тів узя­ти ре­ванш за ве­ре­сне­ву хви­лю аре­штів.

На під­трим­ку Оле­ксан­дра Сен­ке­ви­ча у ви­хі­дні ви­йшли на цен­траль­ну пло­щу мі­ста близько 2 ти­сяч лю­дей, за ін­фор­ма­ці­єю пра­во­охо­рон­ців. При­бі­чни­ки три­ма­ли пла­ка­ти: «Де­пу­та­ти, ви не ді­ти: ви­кинь­те «Муль­ти­ка» з го­ло­ви», а та­кож «ГКПЧ не прой­де!».

Се­ред по­лі­ти­чних сил, які ви­сло­ви­ли­ся за ме­ра Оле­ксан­дра Сен­ке­ви­ча, є ба­га­то де­пу­та­тів від «Са­мо­по­мо­чі», зокре­ма, Ро­ман Се­ме­ну­ха, нар­деп від Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка Оле­ксандр Жо­ло­бе­цький, екс-ві­це-«гу­бер­на­тор» Оле­ксандр Бол­тян­ський, екс-де­пу­тат мі­ськра­ди Оле­ксандр Кур­чен­ко та де­пу­тат Ми­ко­ла­їв­ської обл­ра­ди Ма­ксим Не­він­ча­ний.

— Я ду­маю, бу­де ло­гі­чно, якщо де­пу­та­ти Ми­ко­ла­їв­ської обл­ра­ди та­кож скли­чуть по­за­чер­го­ву се­сію та ви­слов­лять не­до­ві­ру го­ло­ві Ми­ко­ла­їв­ської обла­сної адмі­ні­стра­ції Оле­ксію Сав­чен­ку, — за­явив Ро­ман Се­ме­ну­ха. — Пря­мим за­мов­ни­ком ім­пі­чмен­ту ме­ру Ми­ко­ла­є­ва є адмі­ні­стра­ція Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, а мі­сце­вий «гу­бер­на­тор» здій­снив роль ви­ко­нав­ця цьо­го сце­на­рію.

За сло­ва­ми Ро­ма­на Се­ме­ну­хи, ни­ні­шня вла­да не хо­че ні­яких пе­ре­ви­бо­рів. Їм по­трі­бно вста­но­ви­ти свій кон­троль над мі­стом, щоб у подаль­шо­му ке­ру­ва­ти Ми­ко­ла­є­вом че­рез обра­но­го де­пу­та­та­ми ви­ко­ну­ю­чо­го обов’яз­ки ме­ра.

Тим ча­сом Оле­ксандр Сен­ке­вич уже під­го­ту­вав по­зов­ну за­яву до су­ду, а та­кож звер­не­н­ня до де­пу­та­тів Вер­хов­ної Ра­ди з про­ха­н­ням про­ве­сти у Ми­ко­ла­є­ві одно­ча­сні пе­ре­ви­бо­ри мі­сько­го го­ло­ви та мі­ської ра­ди.

«Я го­то­вий iти на ви­бо­ри й че­сно до­ве­сти, що за­слу­же­но за­ймаю мі­сце ме­ра Ми­ко­ла­є­ва, — ска­зав Оле­ксандр Сен­ке­вич під час на­ро­дно­го ві­че у цен­трі мі­ста. — Моя від­став­ка ста­ла справ­жнім по­лі­ти­чним зґвал­ту­ва­н­ням мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня у мі­сті Ми­ко­ла­їв. Де­пу­та­ти ухва­лю­ва­ли не­за­кон­не рі­ше­н­ня про мою від­став­ку під ди­ктов­ку сво­їх по­лі­ти­чних ке­рів­ни­ків, а та­кож тих кри­мі­наль­них ав­то­ри­те­тів, які бу­ли за­а­ре­што­ва­ні у ве­ре­сні ни­ні­шньо­го ро­ку».

На по­са­ді Сен­ке­вич про­три­мав­ся мен­ше двох ро­ків, але встиг за­пам’ята­ти­ся го­ро­дя­нам не­ви­ко­на­ною обі­цян­кою від­ре­мон­ту­ва­ти ліфт, яку він дав яв­но не­тве­ре­зим. А та­кож що­най­мен­ше одним скан­да­лом, який від­був­ся про­сто під ка­бі­не­том гра­до­на­чаль­ни­ка. На­га­да­є­мо, Оле­ксандр Сен­ке­вич ви­кли­кав два на­ря­ди по­лі­ції та на­ка­зав iз гань­бою ви­гна­ти з бу­дів­лі мі­ськви­кон­ко­му ба­га­то­ді­тну ма­тір iз п’ятьма ді­тьми, яка при­йшла до ке­рів­ни­ка мі­ста ра­зом з усі­єю ро­ди­ною про­си­ти про до­по­мо­гу. 35-рі­чна жін­ка бла­га­ла ви­рі­ши­ти квар­тир­не пи­та­н­ня, адже це бу­ло ціл­ком у ком­пе­тен­ції мі­сько­го го­ло­ви. А Сен­ке­вич ви­кли­кав по­лі­цію...

Під час ве­ре­сне­вої хви­лі аре­штів, ко­ли се­ред 140 чи­нов­ни­ків-ко­ру­пціо­не­рів бу­ло за­три­ма­но i сум­но ві­до­мо­го кри­мі­наль­но­го ав­то­ри­те­та Ми­хай­ла Ти­то­ва (прі­зви­сько «Муль­тик»), Сен­ке­вич від­хре­щу­вав­ся від зна­йом­ства з ним i за­явив, що ні­яко­го «Муль­ти­ка» в очі не ба­чив. Пі­зні­ше мі­сце­ві ЗМІ опри­лю­дни­ли про­ти­ле­жну ін­фор­ма­цію, яка зна­йшла своє під­твер­дже­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.