Укра­їн­ська — це сма­чно

Де­пу­та­ти Ки­їв­ра­ди уза­ко­ни­ли ко­ри­сту­ва­н­ня дер­жав­ною мо­вою у сфе­рі об­слу­го­ву­ва­н­ня

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Марина ПОЛІЩУК

Ки­їв­ська мі­ська рада під­три­ма­ла про­ект рі­ше­н­ня «Про по­до­ла­н­ня на­слід­ків ра­дян­ської оку­па­ції в мов­ній ца­ри­ні» та по­ста­но­ви­ла дру­ку­ва­ти ме­ню в ре­сто­ра­нах дер­жав­ною мо­вою. Та­ке рі­ше­н­ня під­три­ма­ли 80 де­пу та­тів Ки­їв­ра­ди.

Цей до­ку­мент про­по­нує вста­но­ви­ти, що в Ки­є­ві мо­вою ро­бо­ти, ді­ло­вод­ства і до­ку­мен­та­ції ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, під­при­ємств, уста­нов та ор­га­ні­за­цій ко­му­наль­ної фор­ми вла­сно­сті є дер­жав­на мо­ва — укра­їн­ська. Та­кож про­пи­са­но, що всі ре­клам­ні ого­ло­ше­н­ня, ви­ві­ски, пла­ка­ти, афі­ші, по­ві­дом­ле­н­ня та ін­ші фор­ми ау­діо- та ві­зу­аль­ної ре­клам­ної про­ду­кції ма­ють бу ти на­пи­са­ні укра­їн­ською або ін­шою мо­вою з обов’яз­ко­вим за­зна­че­н­ням їх пе­ре­клад у чи транс­лі­те­ра­ції.

Та­кож більш де­таль­но ви­пи­са­но пунк т про ви­ко­ри­ста­н­ня укра­їн­ської мо­ви в мі­сцях гро­мад-

сько­го об­слу­го­ву­ва­н­ня. Пе­ре­дба­ча­є­ться, що при ре­а­лі­за­ції то­ва­рів і на­дан­ні по­слуг nер­шо­чер­го­во ви­ко­ри­сто­ву­є­ться дер­жав­на мо­ва.

«Ми за­ли­ши­ли пункт, який пе­ред­ба­чає, що у всіх за­кла­дах гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня обов’яз­ко­ва на­яв­ність ме­ню дер­жав­ною мо­вою. При об­слу­го­ву­ва­ні від­від ува­чів пер­со­нал зо­бов’язу­є­ться про­по­ну­ва­ти ме­ню укра­їн­ською і ли­ше на ви­мог у від­від ува­ча на­да­ва­ти ме­ню будь-якою ін­шою мо­вою за на­яв­но­сті», — за­зна­чив де­пу тат Ки­їв­ра­ди Юрій Си­ро­тюк.

Про­те це пра­ви­ло не по­ши­рю­є­ться на ди­пло­ма­ти­чні уста­но­ви та офі­цій­ні пред­став­ни­цтва між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, які роз­та­шо­ва­ні в Ки­є­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.