Зір­ки успі­ху

На­кра­щим учи­те­лем Укра­ї­ни став Па­ул Пше­ні­чка з Чер­нів­ців

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО

Із топ-п’ятір­ки най­кра­щих учи­те­лів кра­ї­ни за вер­сі­єю пре­сти­жно­го кон­кур­су Global Teacher Prize Ukraine, укра­їн­ської вер­сії сві­то­вої пре­мії Global Teacher Prize, що по­пу­ля­ри­зує пре­стиж учи­тель­ської про­фе­сії і яку прийня­то на­зи­ва­ти Но­бе­лів­ською пре­мі­єю для вчи­те­лів, ви­зна­че­но лі­де­ра. Пе­ре­мож­цем став 71рі­чний Па­ул Пше­ні­чка, учи­тель фі­зи­ки та астро­но­мії з Чер­нів­ців, який має 47-рі­чний стаж.

Ра­зом із зва­н­ням кра­що­го пе­да­го­га-но­ва­то­ра Укра­ї­ни пе­ре­мо­жець отри­має приз роз­мі­ром 100 ти­сяч гри­вень i по­їзд­ку на Global Education and Skills Forum 2018 в Ду­баї, де бо­ро­ти­ме­ться за між­на­ро­дну пре­мію Global Teacher Prize, її гро­шо­ва ви­на­го­ро­да — 1 млн. до­ла­рів. За­сну­вав пре­мію три ро­ки то­му араб­ський мі­льяр­дер Сан­ні Вар­кі.

Па­ул Пше­ні­чка має не­пе­ре­сі­чний ро­зум, гар­не по­чу­т­тя гу­мо­ру і ві­до­мий тим, що ще у 1991 ро­ці ство­рив для обда­ро­ва­них учнів на­у­ко­ве то­ва­ри­ство «Ква­зар», яке по­пу­ля­ри­зує ко­ман­дну ро­бо­ту, віль­ну від кла­сів, оці­нок та іспи­тів. 55 та­ла­но­ви­тих шко­ля­рів «Ква­за­ра» по­ка­за­ли свої зна­н­ня у 115 кон­фе­рен­ці­ях, тур­ні­рах, олім­пі­а­дах та кон­кур­сах, ре­а­лі­зу­вав­ши біль­ше 150 до­слі­дни­цьких про­е­ктів. 100 ти­сяч пре­мі­аль­них гри­вень учи­тель ви­тра­тить са­ме на «Ква­зар».

Свою про­фе­сію Па­ул на­зи­ває бла­го­ро­дною і вва­жає, що са­ме за нею май­бу­тнє. Він ка­же, що зна­йшов у сво­їх учнях вдя­чну ау­ди­то­рію, яка йо­го на­ди­хає і з якою во­ни ра­зом роз­ви­ва­ю­ться.

До топ-п’ятір­ки кра­щих учи­те­лів Укра­ї­ни за цим рей­тин­гом , окрім Па­у­ла Пше­ні­чки, уві­йшли ки­ян­ка

На­та­ля Глад­ких, де­фе­кто­лог, яка за­йма­є­ться­ся со­ці­аль­но­пси­хо­ло­гі­чною ре­а­бі­лі­та­ці­єю ді­тей із ва­да­ми зо­ру в ки­їв­ській спе­ці­а­лі­зо­ва­ній шко­лі «На­дія»; Ві­кто­рія Бир­ко­вич, учи­тель­ка по­ча­тко­вих кла­сів з Ужго­род­сько­го еко­но­мі­чно­го лі­цею, де впро­ва­джує ін­те­гро­ва­ний курс «Куль­ту­ра до­бро­су­сід­ства»; Вла­ди­слав Ка­чур, учи­тель ан­глій­ської мо­ви з Він­ни­ці, який роз­ро­бив еле­ктрон­ні по­сі­бни­ки з кра­ї­но­знав­ства за но­вою на­вчаль­ною про­гра­мою та ви­ко­ри­сто­вує на сво­їх уро­ках еле­мен­ти гей­мі­фі­ка­ції, і Те­тя­на Вер­ка­лець, учи­тель­ка істо­рії з се­ла Ро­зно­шин­ці Пол­тав­ської обла­сті, ко­тра пе­ре­тво­ри­ла ка­бі­нет істо­рії на твор­чу ла­бо­ра­то­рію, впро­ва­джує ме­то­ди­ку ви­кла­да­н­ня істо­рії Го­ло­ко­сту, за­сну­ва­ла клуб «Де­ба­ти», який до­по­ма­гає учням на­вчи­ти­ся від­сто­ю­ва­ти вла­сну дум­ку та по­ва­жа­ти чу­жу.

За сло­ва­ми Зої Ли­твин, ор­га­ні­за­то­ра та го­ло­ви жу­рі Global Teacher Prize Ukraine, ме­тою кон­кур­су бу­ло зро­би­ти про­фе­сію укра­їн­сько­го вчи­те­ля най­пре­сти­жні­шою і по­ка­за­ти су­спіль­ству, що в на­шій осві­ті є но­ва­то­ри, є вчи­те­лі но­вої укра­їн­ської шко­ли, яки­ми вар­то пи­ша­ти­ся і на яких вар­то рів­ня­ти­ся ін­шим учи­те­лям.

71-рі­чний Па­ул Пше­ні­чка, учи­тель фі­зи­ки та астро­но­мії з Чер­нів­ців, має 47-рі­чний стаж.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.