Па­трі­о­тів ви­дно і в ди­му

Ра­ди­каль­на пар­тія го­ло­су­ва­ла за ви­зна­н­ня Ро­сії агресором, а Опо­блок і Ба­тьків­щи­на — ні

Ukrayina Moloda - - Полiтика - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

Під час роз­гля­ду за­ко­но­про­е­ктів по Дон­ба­су в пар­ла­мен­ті бу­ло га­ря­че. При­мі­ще­н­ня бу­ло за­дим­ле­но від за­па­ле­ної ша­шки. Три­бу­на — за­бло­ко­ва­на фра­кці­єю «Са­мо­по­міч», яка до­не­дав­на за­йма­ла про­ти­ле­жну по­зи­цію...

Пер­ший із за­ко­но­про­е­ктів — про ре­ін­те­гра­цію Дон­ба­су і ви­зна­н­ня Ро­сії агресором — під­три­ма­ли тіль­ки пі­сля ви­лу­че­н­ня з ньо­го за на­по­ля­га­н­ням РПЛ згад­ки про Мін­ські уго­ди.

«Під­пи­сав­ши Мін­ські до­мов­ле­но­сті, Пре­зи­дент Порошенко пе­ре­ви­щив пов­но­ва­же­н­ня, на­да­ні йо­му Кон­сти­ту­ці­єю. Ці до­ку­мен­ти не від­по­від­а­ють ні Основ­но­му За­ко­ну Укра­ї­ни, ні на­ціо­наль­ним ін­те­ре­сам. Фра­кція Ра­ди­каль­ної пар­тії ні­ко­ли не під­три­му­ва­ла жо­дний до­ку­мент, який роз­гля­дав­ся у пар­ла­мен­тi, що­до ле­га­лі­за­ції Мін­ських до­мов­ле­но­стей. А ко­ли під ти­ском Пре­зи­ден­та 31 сер­пня 2015-го бу­ли прийня­ті змі­ни до Кон­сти­ту­ції про на­да­н­ня Дон­ба­су «осо­бли­во­го ста­ту­су», на­ша ко­ман­да єди­на вийшла з ко­а­лі­ції на знак про­те­сту про­ти них», — за­явив Ляшко.

На­ро­дний де­пу­тат пе­ре­ко­на­ний, що під зов­ні­шнім тис- ком не мо­же змі­ню­ва­тись Кон­сти­ту­ція, те­ри­то­рі­аль­ний устрій чи по­лі­ти­чний лад в Укра­ї­ні.

«Мін­ські до­мов­ле­но­сті — це кон­сер­ва­ція ро­сій­ської агре­сії, ви­зна­н­ня пе­ре­ва­ги Пу­ті­на та нав’язу­ва­н­ня укра­їн­цям, як їм жи­ти. Ви­ня­тко­во укра­їн­ський на­род має ви­рі­шу­ва­ти до­лю Ук- ра­ї­ни, її те­ри­то­рі­аль­ний устрій та май­бу­тнє. Ми дя­ку­є­мо на­шим со­ю­зни­кам за їхню со­лі­дар­ність та під­трим­ку в на­шій бо­роть­бі. Про­те ми не втру­ча­є­мось у вну­трі­шні спра­ви нім­ців, фран­цу­зів чи аме­ри­кан­ців. Хай і во­ни нам не роз­ка­зу­ють, як жи­ти. Укра­їн­ці зда­тні са­мі

ви­рі­шу­ва­ти свою до­лю!» — під­кре­слив лі­дер РПЛ.

За ви­зна­н­ня ро­сій­ської агре­сії Ра­ди­каль­на пар­тія про­го­ло­су­ва­ла, а ось Опо­блок і «Ба­тьків­щи­на» Юлії Ти­мо­шен­ко — ні.

Во­дно­час, фра­кція РПЛ не під­три­ма­ла дру­гий за­ко­но­про­ект що­до Дон­ба­су, який про­дов­жу­вав «осо­бли­вий ста­тус» цих те­ри­то­рій. Олег Ляшко на­го­ло­сив, що йо­го фра­кція по­слі­дов­но ви­сту­па­ла про­ти ле­га­лі­за­ції те­ро­ри­стів та ро­сій­ської оку­па­ції, на від­мі­ну від ко­лег.

«За ре­зуль­та­та­ми го­ло­су­ва­н­ня 17 бе­ре­зня 2015 ро­ку за но­ву ре­да­кцію за­ко­ну про «осо­бли­вий ста­тус» Дон­ба­су йо­го під­три­ма­ла біль­шість iз тих, хто на­пе­ре­до­дні бло­ку­вав три­бу­ну. Чо­му ви то­ді го­ло­су­ва­ти за те, щоб те­ро­ри­стів оби­ра­ли до мі­сце­вої вла­ди та ле­га­лі­зу­ва­ли їх? Цим го­ло­су­ва­н­ням ви уза­ко­ни­ли Мін­ські до­мов­ле­но­сті, а сьо­го­дні ви­сту­па­є­те про­ти них. Це ли­це­мір­ство! Ми зав­жди бу­ли про­ти ле­га­лі­за­ції се­па­ра­ти­стів і ро­сій­ської оку­па­ції на Дон­ба­сі», — звер­нув­ся до пар­ла­мен­та­рі­їв Ляшко.

Фо­то Оле­га ФЕДОНЮКА.

Олег Ляшко від­мо­вив­ся під­три­му­ва­ти нор­ми за­ко­ну що­до Дон­ба­су, які су­пе­ре­чать ін­те­ре­сам укра­їн­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.