Щоб атом був ли­ше мир­ним

Но­бе­лів­ську пре­мію ми­ру здо­був Між­на­ро­дний рух за ска­су­ва­н­ня ядер­ної зброї

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

Нор­везь­кий Но­бе­лів­ський ко­мі­тет удо­сто­їв Но­бе­лів­ської пре­мії ми­ру за 2017 рік Між­на­ро­дний рух за ска­су­ва­н­ня ядер­ної зброї (ICAN). Бе­ріт Рейсс-Ан­дер­сен, го­ло­ва Но­бе­лів­сько­го ко­мі­те­ту, за­яви­ла, що на­го­ро­да пов’яза­на з «но­ва­тор­ськи­ми зу­си­л­ля­ми, спря­мо­ва­ни­ми на укла­де­н­ня до­го­во­ру про за­бо­ро­ну» ядер­ної зброї, щоб при­вер­ну­ти ува­гу всьо­го сві­ту до ка­та­стро­фі­чних гу­ма­ні­тар­них на­слід­ків будь-яко­го ви­ко­ри­ста­н­ня ядер­ної зброї, та з зу­си­л­ля­ми за­ра­ди до­ся­гне­н­ня мі­жна­ро­дної уго­ди, що за­бо­ро­няє ви­ко­ри­ста­н­ня та­кої зброї. Ко­мі­тет спо­ді­ва­є­ться, що вру­че­н­ня пре­мії ICAN за­охо­тить за­пов­ни­ти про­бі­ли між­на­ро­дно­го за­ко­но­дав­ства у пи­тан­ні обме­же­н­ня ядер­них озбро­єнь.

Між­на­ро­дний рух за ска­су­ва­н­ня ядер­ної зброї, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) ство­ри­ли 2007 ро­ку, він є між­на­ро­дною ко­а­лі­ці­єю 450 ор­га­ні­за­цій у по­над 100 кра­ї­нах. Ме­тою є за­бо­ро­на ви­ко­ри­ста­н­ня ядер­ної зброї че­рез між­на­ро­дну кон­вен­цію лі­кві­да­ції та­кої зброї, спри­я­н­ня до­три­ман­ню та ре­а­лі­за­ції До­го­во­ру про за­бо­ро­ну ядер­ної зброї.

Те, що цьо­го ро­ку Но­бе­лів­ський ко­мі­тет не оми­на­ти­ме та­кої те­ми, як ядер­на зброя, бу­ло очі­ку­ва­ним, за­зна­чає «Ні­ме­цька хви­ля». Адже атом­на за­гро­за — як ні­ко­ли актуальне пи­та­н­ня. Осо­бли­во то­ді, ко­ли Пів­ні­чна Ко­рея ви­про­бо­вує ра­ке­ти, що мо­жуть бу­ти осна­ще­ні ядер­ни­ми боє­го­лов­ка­ми, i ра­ді­ус дії яких по­кри­ває ледь не одну Зем­ну пів­ку­лю, а в цей час пре­зи­дент США До­нальд Трамп ще біль­ше під­ки­дає хми­зу у во­гонь, по­гро­жу­ю­чи КНДР ціл­ко­ви­тим зни­ще­н­ням.

За­зна­чи­мо, що цьо­го­річ 215 осіб та 103 ор­га­ні­за­ції ви­су­ва­ли­ся на здо- бу­т­тя Но­бе­лів­ської пре­мії ми­ру. Но­бе­лів­ський ко­мі­тет не роз­кри­ває імен но­мі­нан­тів. Но­бе­лів­ська пре­мія ми­ру вва­жа­є­ться най­ви­щою по­лі­ти­чною від­зна­кою у сві­ті. Ви­на­хі­дник ди­на­мі­ту Аль­фред Но­бель у сво­є­му за­по­ві­ті про­сив що­ро­ку від­зна­ча­ти ці­єю пре­мі­єю до трьох осіб або ор­га­ні­за­цій за осо­бли­ві за­слу­ги пе­ред люд­ством. Зокре­ма, від­зна­ча­ти слід тих, хто «най­біль­ше або най­кра­ще по­пра­цю­вав за­для бра­тер­ства між на­ро­да­ми, за­для ска­су­ва­н­ня або ско­ро­че­н­ня вій­сько­вих сил, а та­кож за­для ство­ре­н­ня та роз­ви­тку мир­них кон­гре­сів». З 1960 ро­ку ці­єю пре­мі­єю від­зна­ча­ють та­кож бо­роть­бу за пра­ва лю­ди­ни, а з 2004-го — ро­бо­ту за­для за­хи­сту дов­кі­л­ля. Но­бе­лів­ська пре­мія ми­ру — єди­на з п’яти що­рі­чних Но­бе­лів­ських пре­мій, яку вру­ча­ють не в Шве­ції, а в Осло, сто­ли­ці Нор­ве­гії.

Пре­мія ми­ру пе­ред­ба­чає та­кож гро­шо­ву ви­на­го­ро­ду в роз­мі­рі дев’яти міль­йо­нів швед­ських крон (близько 940 ти­сяч єв­ро у пе­ре­ра­хун­ку). Її вру­чать 10 гру­дня, в день смер­ті Аль­фре­да Но­бе­ля.

Го­ло­ва Но­бе­лів­сько­го ко­мі­те­ту Бе­ріт Рейс-Ан­дер­сен з ло­го­ти­пом Між­на­ро­дно­го ру­ху за ска­су­ва­н­ня ядер­ної зброї.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.