Ме­ти­ку­ють на трьох

Уряд ви­рі­шив скон­цен­тру­ва­ти фі­нан­со­ву під­трим­ку на кіль­кох фер­мер­ських гру­пах

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СОВА

Но­ву стра­те­гію озву­чив під час пред­став­ле­н­ня про­е­кту бю­дже­ту 2018 ро­ку на аграр­но­му ко­мі­те­ті пер­ший за­сту­пник мі­ні­стра агро­по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Ма­ксим Мар­ти­нюк. За­га­лом у 2018 ро­ці на пря­му під­трим­ку АПК зби­ра­ю­ться спря­му­ва­ти 6,3 мі­льяр­да гри­вень. Із них на роз­ви­ток фер­мер­ських го­спо­дарств пі­де один мі­льярд, два мі­льяр­ди на бю­дже­тні до­та­ції, ще май­же мі­льярд — на зде­шев­ле­н­ня ві­тчи­зня­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, а 2,3 мі­льяр­да гри­вень уряд пла­ну­вав від­да­ти на під­трим­ку тва­рин­ни­цтва. Але в аграр­но­му ко­мі­те­ті Ра­ди не про­ти змі­ни­ти ці­льо­ве спря­му­ва­н­ня «тва­рин­ни­цьких» 2,3 мі­льяр­да, ви­ді­лив­ши з них ще два мі­льяр­ди на бю­дже­тні до- та­ції. При цьо­му ні­хто не зби­ра­є­ться змі­ню­ва­ти сам ме­ха­нізм до­та­цій.

За­слу­го­вує на окре­му ува­гу за­про­по­но­ва­ний уря­дом роз­по­діл бю­дже­тних гро­шей, ви­ді­ле­них для під­трим­ки фер­мер­сько­го бі­зне­су. «По­ло­ви­на з мі­льяр­да гри­вень пі­де на під­трим­ку ко­опе­ра­ти­вів. Ре­шту ко­штів роз­ді­лять на три гру­пи го­спо­дарств. Пер­ша — но­ві фер­ме­ри, які хо­чуть отри­ма­ти під­трим­ку, але до бан­ку не мо­жуть пі­ти, бо не ма­ють кре­ди­тної істо­рії та на­дій­но­го пре­дме­та за­ста-

ви. Дру­га — сі­мей­ні фер­ми. Тре­тя — вже ді­ю­чі фер­мер­ські го­спо­дар­ства. Очі­ку­є­мо, що та­ка стра­те­гія дасть низ­ку ви­ро­бни­чих про­ри­вів: збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті фер­мер­ських го­спо­дарств, ро­бо­чих місць і, як ре­зуль­тат, — се­ре­дньо­го кла­су, який у всіх кра­ї­нах є драй­ве­ром роз­ви­тку», — ка­же Ма­ксим Мар­ти­нюк.

За сло­ва­ми за­сту­пни­ка мі­ні­стра, Мі­на­гро­по­лі­ти­ки та­кож ро­би­ти­ме став­ку на під­трим­ку фер­ме­рів, які за­йма­ю­ться ово­чів­ни­цтвом, ягі­дни­цтвом і за­га­лом са­дів­ни­цтвом. Крім то­го, мо­жуть роз­ра­хо­ву­ва­ти на під­трим­ку й ви­ро­бни­ки, які за­сто­со­ву­ють про­е­кти з аль­тер­на­тив­ної енер­ге­ти­ки, якщо во­ни впи­су­ю­ться в аграр­ний про­цес.

На­скіль­ки ефе­ктив­ним бу­де та­кий роз­по­діл у мас­шта­бах га­лу­зі, по­ка­же час, а от акцен­то­ва­ним гру­пам фер­ме­рів вар­то по­ду­ма­ти над ін­ди­ві­ду­аль­ни­ми про­гра­ма­ми роз­ви­тку. Щоб опе­ра­тив­но ско­ри­ста­ти­ся по­ки що вір­ту­аль­ним, але вже вне­се­ним у за­ко­но­дав­че по­ле шан­сом отри­ма­ти омрі­я­ну ма­те­рі­аль­ну під­трим­ку від дер­жа­ви.

Фер­ме­рам-са­дів­ни­кам вар­то під­го­ту­ва­ти за­яв­ки на дер­жав­ну фін­до­по­мо­гу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.