НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Ін­ди­чий без­віз

Пра­во екс­порт у до ЄС отри­ма­ла укра­їн­ська ком­па­нія з ви­ро­бни­цтва м’яса ін­ди­чки. Про це по­ві­до­ми­ла Держ­прод­спо­жив­слу­жба. Від­так до кра­їн ЄС уже ма­ють пра­во екс­порт у 288 укра­їн­ських під­при­ємств, у то­му чи­слі 108 ви­ро­бни­ків хар­чо­вих про­дук тів, зокре­ма, ви­ро­бни­ки м’яса пти­ці, ри­би, ме­ду, яєць, мо­ло­ка та мо­ло­чних про­дук тів.Та­кож до Єв­ро­со­ю­зу мо­жу ть екс­порт ува­ти 180 під­при­єм­ств­ви­ро­бни­ків не­хар­чо­вих про­дук тів тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, та­ких як пу­хо-пе­ро­ва си­ро­ви­на, шкір­си­ро­ви­на, кор­ми для не­прод ук тив­них тва­рин, суб­прод ук ти не­хар­чо­ві, пле­мін­ний ма­те­рі­ал, ін­ші не­хар­чо­ві про­дук ти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня.

У де­ся­тці го­ду­валь­ни­ків

Укра­ї­на уві­йшла до ТОП-10 най­біль­ших по­ста­чаль­ни­ків агро­про­до­воль­чої гру­пи то­ва­рів у Єв­ро­пей­ський Со­юз, що ро­бить на­шу кра­ї­ну га­ран­том про­до­воль­чої без­пе­ки ЄС. Про це на Ки­їв­сько­му між­на­ро­дно­му еко­но­мі­чно­му фо­ру­мі по­ві­до­ми­ла заст упник мі­ні­стра еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі — тор­го­вель­ний пред­став­ник Укра­ї­ни На­та­лія Ми­коль­ська. Укра­ї­на за пер­ші ві­сім мі­ся­ців по­то­чно­го ро­ку екс­порт ува­ла сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції на 11,5 мі­льяр­да до­ла­рів, що май­же на чверть пе­ре­ви­щує по­ка­зник за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку. А з 1 жов­тня ни­ні­шньо­го ро­ку на­бу­ли чин­но­сті ще й до­да­тко­ві тор­го­ві пре­фе­рен­ції для Укра­ї­ни у рам­ках тор­гів­лі з ЄС.

За­до­ро­гий у нас сік

Вар­тість яблу­чно­го со­ку в Поль­щі ледь не впо­ло­ви­ну ниж­ча, ні ж в Укра­ї­ні . Го­ло­ва Укра­їн­ської а с оці а ці ї по­ста­чаль­ни­ків тор­го­вель­них ме­реж Оле­ксій До­ро­шен­ко під­ра­ху­вав на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­цi»: «По­рів­няв­ши ці­ни на яблу­чний сік пря­мо­го віджи­му (той, який на сто від­со­тків скла­да­є­ться з яблу­чно­го кон­цен­трат у), зно­ву роз­ві­ю­є­мо міф про де­ше­ві прод ук ти в Укра­ї­ні. Літр та­ко­го яблу­чно­го со­ку обі­йде­ться у Поль­щі у 18,3 грив­ні, в Ту­реч­чи­ні — у 22, а в Укра­ї­ні він кошт ує 26,5 грив­ні. В естон­ських та ли­тов­ських ма­га­зи­нах ці­на со­ку сьо­го­дні скла­дає 30, в Ру­му­нії — 35,6, а в Угор­щи­ні — 42,7 грив­ні. Поль­ща є най­біль­шим кон­ку­рен­том Укра­ї­ни з ви­ро­щу­ва­н­ня яблук, але за ра­ху­нок кон­ку­рен­ції, за ра­ху­нок ПДВ на прод ук ти ли­ше 7 від­со­тків та при зар­пла­ті, уче­тве­ро біль­шій, ніж в укра­їн­ця, по­ляк мо­же ку­пи­ти яблу­чний сік на 40 від­со­тків де­шев­ше».

Тим ча­сом у сер­пні ни­ні­шньо­го ро­ку Укра­ї­на екс­порт ува­ла ре­кор­дний за остан­ні де­сять ро­ків об­сяг слив. Упер­ше за всю істо­рію не­за­ле­жно­сті кра­ї­ни го­лов­ним по­ку­пцем укра­їн­ської сли­ви ста­ли кра­ї­ни ЄС.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.