А ТИМ ЧА­СОМ

Ukrayina Moloda - - Економiка - Без пе­ре­сад­ки з Ки­є­ва

Укра­їн­ська авіа­ком­па­нія МАУ отри­ма­ла до­зво­ли на здій­сне­н­ня п’яти но­вих мар­шру­тів або на роз­ши­ре­н­ня ча­сто­ти по­льо­тів на вже існу­ю­чих лі­ні­ях. На рей­сі Ки­їв — Де­лі (Ін­дія) ча­сто­ту мар­шру­тів пе­ре­ві­зни­ку збіль­ши­ли до чо­ти­рьох упро­довж ти­жня. Та­кож МАУ отри­ма­ла дав­но омрі­я­ний рейс Ки­їв — То­рон­то (Ка­на­да). Ще ра­ні­ше ком­па­нії да­ли до­звіл на ще один мар­шрут до Ки­таю. Цей до­звіл МАУ ло­бі­ю­ва­ла вже дав­но, і пе­ред­ба­ча­ло­ся, що дру­гим пі­сля Пе­кі­на ки­тай­ським мі­стом, у який мо­жна бу­де до­ле­ті­ти на­пря­му із Ки­є­ва, ста­не Шан­хай. Утім до­звіл був ви­да­ний на по­льо­ти у Гунч­жоу. Та­ким чи­ном, МАУ здій­сню­ва­ти­ме шість да­ле­ко­ма­гі­страль­них рей­сів, два з яких — транс­а­тлан­ти­чні: до Нью-Йор­ка і То­рон­то. Ін­ші — до Пе­кі­на, Гу­анч­жоу (Ки­тай), Банг­ко­ка (Та­ї­ланд), Ко­лом­бо (Шрі-Лан­ка).

Роз­ши­ри­ла МАУ і карту сво­їх єв­ро­пей­ських мар­шру­тів, отри­мав­ши до­зво­ли на по­льо­ти із Ки­є­ва до По­пра­да (Сло­вач­чи­на) та двох іта­лій­ських ле­то­вищ: Не­а­по­ля та Бо­ло­ньї. Мар­шрут Ки­їв — Осло (Нор­ве­гія) роз­ши­ри­ли до чо­ти­рьох рей­сів на ти­ждень, Ки­їв—Кіт­ті­ла — з одно­го до двох, Ки­їв — Ко­пен­га­ген — із се­ми до дев’яти, Ки­їв — Ба­ку — із се­ми до чо­тир­над­ця­ти, Ки­їв — Афі­ни — із де­ся­ти до оди­над­ця­ти, Ки­їв — Са­ло­ні­ки — з двох до трьох.

Отри­ма­ла МАУ і одну від­мо­ву: пря­мо­го рей­су із Ки­є­ва до Ізмі­ра (Ту­реч­чи­на) у ви­ко­нан­ні ці­єї ком­па­нії не бу­де.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.