НАЗЕМНІ МАР­ШРУ­ТИ

Ukrayina Moloda - - Економiка - Із заходу на схід і південь

Укр­за­лі­зни­ця по­ві­до­ми­ла про но­ві ре­гу­ляр­ні по­тя­ги, які по­чнуть кур­су­ва­ти вже най­ближ­чим ча­сом. Як ві­до­мо, з 2 ли­сто­па­да у рейс ви­ру­шить ре­гу­ляр­ний по­їзд «Ки­їв — Хар­ків». Вар­тість кви­тків уже ві­до­ма. У ку­пей­но­му ва­го­ні во­на ста­но­ви­ти­ме від 254 гри­вень, у пла­цкар­ті — від 155. До кін­ця ни­ні­шньо­го ро­ку пла­ну­ють за­пу­сти­ти два між­на­ро­дні мар­шру­ти: Ки­їв — Ві­день (Ав­стрія) че­рез Бу­да­пешт (Угор­щи­на) та Оде­са — Пе­ре­мишль (Поль­ща).

У пла­нах ві­дом­ства ще низ­ка мар­шру­тів, якi ско­ро мо­жуть до­да­ти до транс­порт­ної кар­ти. Во­ни пе­ре­ва­жно ма­ють зв’яза­ти за­хі­дні ре­гіо­ни на­шої дер­жа­ви зi схі­дни­ми, а та­кож пів­ден­ни­ми. Тож уже не­вдов­зі, як спо­ді­ва­ю­ться в Укр­за­лі­зни­ці, на рейс мо­жуть ви­йти па­са­жир­ські по­тя­ги «Іва­но-Фран­ківськ — Ко­стян­ти­нів­ка», «Оде­са — Ли­си­чанськ», «Оде­са — Хар­ків», «Ки­їв — Со­ло­тви­но», «Чер­ні­гів — Іва­но-Фран­ківськ», «Оде­са — Ра­хів», «Ужго­род — Ли­си­чанськ».

Тим ча­сом мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Оме­лян — за ство­ре­н­ня кон­ку­рен­ції в за­лі­зни­чно­му ві­дом­ству. Яка ма­ла б по­лі­пши­ти сер­віс для па­са­жи­рів та зро­би­ти транс­порт­но­го мон­стра при­бу­тко­ві­шим. «Ма­ють бу­ти при­ва­тні опе­ра­то­ри ло­ко­мо­ти­вів, па­са­жир­ських по­їздів», — ска­зав Оме­лян, до­дав­ши, що мо­ва не йде про про­даж Укр­за­лі­зни­ці, а ли­ше про її ре­фор­му­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.