Сто­ять у шиб­ках осін­ні ві­тра­жі

У му­зеї Йо­га­на Пін­зе­ля за­вер­шу­є­ться ре­став­ра­ція

Ukrayina Moloda - - Регіони - Пе­тро ЛУКІЯНЧУК Львiв

Бі­ля Чер­кас три­ває ре­монт мо­сту че­рез рі­чку Дні­про. На ав­то­до­ро­зі «Зо­ло­то­но­ша—Чер­ка­си—Смі­ла—Умань» бу­ді­вель­ни­ки під­ря­дної ор­га­ні­за­ції ТОВ «Шля­хо­ве бу­дів­ни­цтво «Аль­тком» про­дов­жу­ють ро­бо­ти із вла­шту­ва­н­ня ша­ру гі­дро­ізо­ля­ції на но­вій бе­тон­ній мо­но­літ- ній пли­ті. Про це «Укра­ї­ні мо­ло­дій» по­ві­до­ми­ли у Слу­жбі ав­то­до­ріг обла­сті.

На мо­сту та­кож за­вер­ше­но вста­нов­ле­н­ня всіх ме­та­ле­вих оцин­ко­ва­них во­ро­нок у во­до­від­ві­дні тру­би для від­ве­де­н­ня опа­дів iз про­їжджої ча­сти­ни. За­кін­че­но укла­да­н­ня но­во­го бор­дюр­но­го ка­ме­ню на пра­вій сто­ро­ні мо­сту, а на лі­вій — за­вер­шу­є­ться роз­би­ра­н­ня бор­дюр­но­го ка­ме- ню, роз­по­від­а­ють у Слу­жбі ав­то­мо­біль­них до­ріг обла­сті.

І до­да­ють: та­кож уже за­вер­ше­но очи­ще­н­ня тро­ту­а­ру від ста­ро­го асфаль­то-бе­тон­но­го по­кри­т­тя і за­кін­че­но ро­бо­ти з мон­та­жу де­фор­ма­цій­них швів між бе­тон­ни­ми мо­но­лі­тни­ми пли­та­ми. Для цьо­го до Чер­кас із Німеччини при­ве­зли 10 де­фор­ма­цій­них швів ти­пу Maurer D160 та три де­фор­ма­цій­ні шви ти­пу Maurer D80.

Та­кож три­ває пі­ско­стру­ме­не­ве очи­ще­н­ня ме­та­ле­вих по­вер­хонь мо­сту від ста­рої фар­би та ір­жі. Про­во­ди­ться ґрун­ту­ва­н­ня ме­та­ле­вих еле­мен­тів про­го­но­вих бу­дов ґрун­том, що на­пов­не­ний цин­ком, для їх за­хи­сту від ко­ро­зії.

Во­дно­час під­ря­дна ор­га­ні­за­ція ТОВ «Транс­бу­дме­ха­ні­за­ція» ве­де ро­бо­ти з ула­шту­ва­н­ня асфаль­то­бе­тон­но­го по­кри­т­тя. Пов­ні­стю за­кін­че­но фре­зе­ру­ва­н­ня про­їжджої ча­сти­ни і май­же на 9 тис. 500 кв. м до­ро­ги вла­што­ва­но ви­рів­ню­ю­чий шар асфаль­то­бе­тон­но­го по­кри­т­тя, а вер­хній шар — на по­над 7 200 кв. м. На фiнiшi — де­мон­таж ста­ро­го бар’єр­но­го та тро­со­во­го ого­ро­дже­н­ня. На­то­мість вста­нов­ле­но 12 800 по­гон­них ме­трів но­во­го ме­та­ле­во­го оцин­ко­ва­но­го бар’єр­но­го ого­ро­дже­н­ня ти­пу «Єв­ро­фор­мат».

Цьо­го ти­жня пла­ну­є­ться за­вер­ши­ти всі ро­бо­ти з на­не­се­н­ня ша­ру гі­дро­ізо­ля­ції. Пі­сля чо­го роз­по­чне­ться ула­шту­ва­н­ня ви­рів­ню­ю­чо­го ша­ру асфаль­то­бе­то­ну, на­го­ло­шу­ють у САД Чер­ка­ської обла­сті.

Усі ро­бо­ти з ре­мон­ту про­їжджої ча­сти­ни на чер­ка­сько­му мо­сту че­рез Дні­про, обі­ця­ють до­ро­жни­ки, за спри­я­тли­вих по­го­дних умов пла­ну­є­ться за­вер­ши­ти до кін­ця ли­сто­па­да.

До ре­чі, рух ав­то­транс­пор­ту мо­стом iз правого бе­ре­га на лі­вий і нав­па­ки три­ває за вста­нов­ле­ним гра­фі­ком — по три го­ди­ни зран­ку та вве­че­рі.

Ре­став­ра­цій­ні ро­бо­ти в му­зеї скуль­пту­ри Йо­га­на Пін­зе­ля, які бу­ли роз­по­ча­ті ще в сер­пні 2016 ро­ку, пе­ре­бу­ва­ють на за­вер­шаль­ній ста­дії. Ка­пі­таль­ний ре­монт ві­тра­жів, фа­са­ду і да­ху про­во­дять на за­мов­ле­н­ня управління охо­ро­ни істо­ри­чно­го се­ре­до­ви­ща Львів­ської мі­ської ра­ди за кошт мі­сько­го бю­дже­ту. За­галь­на вар­тість ро­біт — по­над 6 млн. грн.

На­ра­зі в му­зеї Пін­зе­ля за­кін­чу­ють ре­став­ру­ва­ти п’ять ві­тра­жів. Ві­днов­лює істо­ри­чну пам’ятку ПП «Во­ло­дар-Мар­кет». Уго­ду з ним укла­де­но на су­му близько трьох млн. грн. (3 млн. 5 тис. 799,60 грн.). Фір­ма ста­ном на сьо­го­дні отри­ма­ла по­над 2 млн. грн. за ви­ко­на­ні ро­бо­ти. Чо­ти­ри з п’яти ві­тра­жів уже вста­нов­ле­но, остан­ній, най­більш по­шко­дже­ний, вста­нов­лять за два ти­жні. Ре­став­ра­цій­ни­ми ро­бо­та­ми ке­рує Ма­рія Шум­ська. За її сло­ва­ми, ві­тра­жі бу­ли в жа­хли­во­му ста­ні: рам­ки по­ви­ги­на­ли­ся че­рез пе­ре­па­ди тем­пе­ра­тур, скло по­трі­ска­ло­ся, то­му до­ве­ло­ся за­мі­ню­ва­ти ме­та­ле­вий кар­кас, а по­ни­ще­не скло під­кле­ї­ти. Під час ви­ко­на­н­ня ро­біт ре­став­ра­то­ри на­ма­га­ли­ся за­ли­ши­ти яко­мо­га біль­ше ав­тен­ти­чних фра­гмен­тів, то­му про­це­ду­ра від­нов­ле­н­ня трі­шки за­тя­гну­ла­ся в ча­сі.

Однак ре­монт фа­са­ду вже за­кін­чи­ли, але ще ве­дуть ро­бо­ти на да­ху. По­мі­тне від­ста­ва­н­ня від за­пла­но­ва­но­го гра­фі­ку бу­ло спро­во­ко­ва­не тим, що з по­крів­лі му­зею са­краль­ної ба­ро­ко­вої скуль­пту­ри Йо­га­на­Ге­ор­га Пін­зе­ля, де про­во­дять ре­кон­стру­кцію, не­о­дно­ра­зо­во ви­кра­да­ли мі­дну бля­ху. Окрім ці­єї, існує ще одна на­галь­на про­бле­ма: на онов­ле­но­му фа­са­ді мо­жна по­ба­чи­ти пля­ми, які утво­рю­ю­ться вна­слі­док оки­сне­н­ня мі­ді. Са­ма ве­жа не є рів­ною: до­го­ри во­на зву­же­на й оки­сне­на мідь ка­пає до­ни­зу, утво­рю­ю­чи на сті­ні зе­ле­ні пля­ми. Як по­ві­до­ми­ли під час бри­фін­гу в мі­ськра­ді ви­ко­нав­ці ро­біт, че­рез три ро­ки пля­ми зій­дуть.

На­чаль­ник управління охо­ро­ни істо­ри­чно­го се­ре­до­ви­ща ЛМР Лі­лія Они­щен­ко за­ува­жи­ла, що об’єкт пла­ну­ють за­вер­ши­ти до кін­ця ли­сто­па­да. «Вже від­кри­то го­лов­ний фа­сад, на бо­ко­вих ще сто­ять ри­шту­ва­н­ня. Над основ­ною на­вою пе­ре­кри­то да­хи, зро­бле­но си­гна­тур­ку, від­ре­став­ро­ва­но хре­сти. Ві­тра­жі за два-три ти­жні та­кож пла­ну­є­мо за­кін­чи­ти пов­ні­стю».

Та­рас Во­зняк, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Львів­ської на­ціо­наль­ної га­ле­реї ми­стецтв ім. Б. Во­зни­цько­го, акцен­ту­вав ува­гу на плі­дній вза­є­мо­дії уста­но­ви з вла­дою мі­ста. «Пін­зель є зна­ко­вою фі­гу­рою для Льво­ва, як Мо­царт — для Ві­дня. Ре­став­ра­цій­ні ро­бо­ти в цьо­му му­зеї — це при­клад до­брої спів­пра­ці з Львів­ською мі­ською ра­дою. Во­на пра­цює ефе­ктив­но: від­ре­мон­ту­ва­ла пло­щу пе­ред му­зе­єм і за­раз, за кошт мі­ста, май­же до­ро­би­ли фа­са­ди му­зею».

Але, окрім по­хва­ли, він про­ко­мен­ту­вав під час остан­ньо­го бри­фін­гу не­що­дав­но озву­че­ну ним у вла­сно­му бло­зі про­бле­му — від­су­тність ту­а­ле­ту для охо­рон­ців у му­зеї: «Ба­та­лія за ту­а­лет три­ває. Охо­рон­ці му­зею Пін­зе­ля до­сі не ма­ють вби­раль­ні. Я іро­ні­зу­вав, що це має ді­йти до Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на. Але ми шу­ка­є­мо об­хі­дні шля­хи», — по­ві­дом­ляє пан Во­зняк.

Та­кож ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Львів­ської на­ціо­наль­ної га­ле­реї ми­стецтв ім. Б. Во­зни­цько­го за­зна­чив, що на­ра­зі в му­зеї Пін­зе­ля ре­став­ру­ють ли­ше зов­ні­шній фа­сад, про фре­ски все­ре­ди­ні спо­ру­ди го­во­ри­ти за­ра­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.