Лі­ка­рі від Бо­га і ан­гел-ря­тів­ник Ан­ге­лі­на

У ра­йон­ній лі­кар­ні успі­шно вря­ту­ва­ли від­сі­че­ну ко­сар­кою но­гу

Ukrayina Moloda - - Регіони - Сві­тла­на МИЧКО Тер­но­піль­ська область

Сьо­го­дні 48-рі­чна жи­тель­ка се­ла Гринь­ки Ла­но­ве­цько­го ра­йо­ну Тер­но­піль­щи­ни Лю­дми­ла Йон­га вже по­ма­лень­ку про­бує хо­ди­ти на ми­ли­цях, але те, що не втра­ти­ла но­гу, до­сі вва­жає ди­вом. А ще во­на мо­ли­ться за здо­ров’я ме­ди­ків, яких, вва­жає, їй сам Бог по­слав. Бі­да при­йшла не­спо­ді­ва­но — су­сід до­по­ма­гав ко­си­ти тра­ву бі­ля ха­ти, але до­сві­ду управ­ля­ти бен­зо­ко­сар­кою не мав, тож від не­обе­ре­жно­го ру­ху диск від­ско­чив і від­сік жін­ці сту­пню так, що во­на по­ви­сла фа­кти­чно на са­мій шкі­рі. А да­лі па­ні Лю­дми­лі ду­же по­ща­сти­ло за ці­лим збі­гом об­ста­вин. По-пер­ше, її 12-рі­чна донь­ка Ан­ге­лі­на не зля­ка­ла­ся й не роз­гу­би­ла­ся, а від­ра­зу пе­ре­тя­гну­ла ма­ми­ну но­гу ви­ще ко­лі­на зви­чай­ни­ми син­те­ти­чни­ми кол­го­тка­ми, щоб зу­пи­ни­ти кро­во­те­чу. По-дру­ге, се­ло роз­та­шо­ва­не всьо­го за кіль­ка кі­ло­ме­трів від рай- цен­тру, тож «швид­ка» не за­ба­ри­ла­ся. По-тре­тє, в чер­го­вій бри­га­ді бу­ли до­свід­че­ні фа­хів­ці, і во­ни ма­ли все не­об­хі­дне, щоб на­да­ти по­тер­пі­лій по­трі­бну до­по­мо­гу ще по до­ро­зі до лі­кар­ні. І, по­че­твер­те, ме­ди­ки Ла­но­ве­цької ра­йон­ної лі­кар­ні не зля­ка­ли­ся над­скла­дно­го ви­пад­ку, в по­ді­бних до яко­го кін­ців­ки не­рід­ко ви­му­ше­но ам­пу­ту­ють на­віть у цен­траль­них клі­ні­ках. Успі­шно про­вів­ши опе­ра­цію най­ви­щої скла­дно­сті, яка три­ва­ла по­над чо­ти­ри з по­ло­ви­ною го­ди­ни, го­лов­ний лі­кар рай­лі­кар­ні Оме­лян Гуль­ко, за­ві­ду­ю­чий трав­ма­то­ло­гі­чним від­ді­ле­н­ням Во­ло­ди­мир Гуль­ко та су­дин­ний хі­рург Тер­но­піль­ської уні­вер­си­тет­ської лі­кар­ні Ан­дрій Чор­ний зро­би­ли справ­жнє ди­во і та­ки зумі­ли вря­ту­ва­ти жін­ці но­гу. Як по­ві­до­ми­ли «УМ» те­ле­фо­ном iз Ла­но­ве­цької лі­кар­ні, на­ра­зі Лю­дми­ла Йон­га по­чу­ва­є­ться до­бре, і є на­дія, що пі­сля ре­а­бі­лі­та­цій­но­го пе­рі­о­ду змо­же пов­но­цін­но по­вер­ну­ти­ся до сво­їх чи­слен­них сіль­ських тур­бот.

Фо­то Іван­ни ГОШІЙ («Но­ва Тер­но­піль­ська га­зе­та»).

Лю­дми­ла Йон­га з до­чкою Ан­ге­лі­ною та за­ві­ду­ю­чим трав­ма­то­ло­гі­чним від­ді­ле­н­ням Ла­но­ве­цької ра­йон­ної лі­кар­ні Во­ло­ди­ми­ром Гуль­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.