На ра­дість Мур­чи­ку

Упер­ше в Укра­ї­ні бу­де ство­ре­но ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр для... ко­тів

Ukrayina Moloda - - Регіони - Сер­гій ДОВГАЛЬ Дні­про

На сьо­го­дні та­ку ідею вже офі­цій­но пре­зен­ту­ва­ли її іні­ці­а­то­ри Да­ри­на Су­хо­ніс, Сві­тла­на Бра­за­лук та Олеся Ле­о­но­ва. Хо­ча са­ма ре­а­лі­за­ція про­е­кту під на­звою «На­дія для без­на­дій­них» роз­по­ча­ла­ся ще з ве­сни цьо­го ро­ку. У йо­го рам­ках у лі­в­обе­ре­жній ча­сти­ні Дні­пра пов­ним хо­дом три­ває бу­дів­ни­цтво дво­по­вер­хо­во­го бу­дин­ку пло­щею 140 ква­дра­тних ме­трів. Тут одно­ча­сно змо­жуть жи­ти і лі­ку­ва­ти­ся до 150 ко­тів і ки­цьок, аж до­ки їх не від­да­дуть до дбай­ли­вих рук.

А по­ки що тіль­ки вдо- ма в Оле­сі Ле­о­но­вої жи­вуть близько ста (!) чо­ти­ри­ла­пих дру­зів. Зві­сно, з та­ким го­спо­дар­ством ви­ни­кає чи­ма­ло не­зру­чно­стей. Хо­ча б то­му, що хво­рі ко­ти мо­жуть пе­ре­да­ти свою бо­ля­чку і здо­ро­вим. То­му в ре­а­бі­лі­та­цій­но­му цен­трі пе­ред­ба­че­но від­ра­зу три ка­ран­тин­ні при­мі­ще­н­ня на пер­шо­му по­вер­сі, а на дру­го­му роз­та­шу­є­ться ве­ли­ка зо­на для ви­гу­лю­ва­н­ня ко­ті­він­ва­лі­дів, які не мо­жуть пе­ре­бу­ва­ти по­руч зі здо­ро­ви­ми тва­ри­на­ми. По­руч із бу­дів­лею бу­де та­кож обла­дна­но ве­ли­ку зо­ну, ого­ро­дже­ну сі­ткою. Тут ви­гу­лю­ва­ти­муть здо­ро­вих ко­тів.

Як роз­по­від­ає Олеся Ле­о­но­ва, во­на за­йма­є­ться та­кою ді­яль­ні­стю вже по­над шість ро­ків. Ра­ні­ше ре­а­лі­зу­ва­ли про­ект — при­ту­лок для со­бак «Друг». У ньо­му, роз­та­шо­ва­но­му в за­мі­сько­му се­лі Ан­то­нів­ка, на­ра­зі мо­жуть пе­ре­бу­ва­ти одно­ча­сно до 400 тва­рин.

За­га­лом же за ці шість ро­ків, за за­пев­не­н­ням Оле­сі Ле­о­но­вої, вря­то­ва­но близько двох ти­сяч ки­цьок і вдві­чі біль­ше со­бак. Не­бай­ду­жі лю­ди їх пе­ре­да­ва­ли во­лон­те­рам за до­по­мо­гою ор­га­ні­зо­ва­ної «га­ря­чої лі­нії», ро­бо­ту якої на­ра­зі до­ве­ло­ся при­зу­пи­ни­ти, оскіль­ки тва­рин про­сто ні­ку­ди бра­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.