На ма­лий і се­ре­дній роз­ра­хуйсь!

Аме­ри­ка спон­со­рує про­ект роз­ви­тку під­при­єм­ни­цтва се­ред укра­їн­ської мо­ло­ді

Ukrayina Moloda - - Освіта - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Ві­до­мий ви­слів ком­бі­на­то­ра Оста­па Бен­де­ра «Захід нам до­по­мо­же» вко­тре вті­лю­є­ться в жи­т­тя — на цей раз за під­трим­ки від­ді­лу пре­си, осві­ти та куль­ту­ри по­соль­ства США в Укра­ї­ні на ба­зі ГО «Вза­є­мо­дія плюс» ого­ло­ше­но гран­то­вий кон­курс на участь у про­е­кті роз­ви­тку під­при­єм­ни­цьких та кар’єр­них компетенцій се­ред сту­ден­тів та мо­ло­ді. На­ра­зі в екс­пе­ри­мен­ті по­ки-що ві­зьмуть участь ли­ше п’ять укра­їн­ських міст, які спро­бу­ють ре­а­лі­зу­ва­ти про­ект роз­ви­тку під­при­єм­ни­цтва се­ред юних гро­ма­дян.

Участь у Про­гра­мі — без­ко­штов­на: уча­сни­ки за­без­пе­чу­ю­ться на­вчаль­ни­ми ма­те­рі­а­ла­ми, ка­вою то­що. Аби ста­ти одним із «про­гра­мі­стів», не­об­хі­дно за­ре­є­стру­ва­ти­ся — до­кла­дну ін­фор­ма­цію про всі де­та­лі мо­жна зна­йти на http://bit. ly/2xBSsMz. Про­гра­мою про­е­кту пе­ред­ба­че­но май­стер-клас («Ро­бо­та в ма­ло­му бі­зне­сі чи са­мо­зайня­тість») та три пра­кти­ку­ми (на кшталт «Управління під­роз­ді­лом у ма­ло­му бі­зне­сі» та «Ін­тер­нет-мар­ке­тинг у ма­ло­му бі­зне­сі»).

Про­ект має на ме­ті до­по­мог­ти ви­со­ко­мо­ти­во­ва­ним сту­ден­там та мо­ло­дим фа­хів­цям отри­ма­ти як те­о­ре­ти­чні, так і пра­кти­чні по­ра­ди що­до то­го, як зро­би­ти кар’єру в ма­ло­му та се­ре­дньо­му бі­зне­сі або за­по­ча­тку­ва­ти вла­сну спра­ву.

Спектр уча­сни­ків до­сить ши­ро­кий, адже пре­тен­ден­та­ми у кон­кур­сно­му від- бо­рі мо­жуть ста­ти як сту­ден­ти всіх спе­ці­аль­но­стей ВНЗ, так і їхнi ви­пу­скни­ки (мо­ло­ді спе­ці­а­лі­сти). Пі­сля роз­гля­ду фа­хів­ця­ми мо­ти­ва­цій­них ан­кет-за­явок, пе­ре­мож­ці отри­ма­ють без­ко­штов­ний до­ступ до пра­кти­ку­мів із роз­ви­тку бі­зне­су та ін­тер­нет-мар­ке­тин­гу.

Зокре­ма, у ви­хі­днi про­гра­мою пе­ре­дба­ча­є­ться спіль­на ро­бо­та уча­сни­кiв про­е­кту та під­при­єм­ців на пра­кти­ку­мах. А фор­мат та­ко­го на­вча­н­ня ви­гля­да­ти­ме так: під­при­є­мець та двоє сту­ден­тів ство­рю­ють мен­тор­ську гру­пу, в ме­жах якої мен­тор пе­ре­дає свої на­ви­чки ве­де­н­ня бі­зне­су, ді­ли­ться істо­рі­я­ми успі­хів та по­ра­зок.

Сту­ден­там на­да­є­ться мо­жли­вість дво­мі­ся­чно­го ін­ди­ві­ду­аль­но­го ста­жу­ва­н­ня в ком­па­нії мен­то­ра. Крім то­го, ра­зом із ним во­ни роз­ро­бля­ти­муть про­гра­му роз­ви­тку бі­зне­су й ефе­ктив­ну стра­те­гію ін­тер­не­тмар­ке­тин­гу ком­па­нії. Ста­жу­ва­н­ня на під- при­єм­стві пе­ред­ба­чає що­ти­жне­ві, як мі­ні­мум дво­го­дин­ні, осо­би­сті зу­стрі­чі сту­ден­та та під­при­єм­ця, а та­кож по­стій­ну кон­суль­та­цій­ну під­трим­ку екс­пер­тів цьо­го про­е­кту.

До по­ча­тку пер­шо­го пра­кти­ку­му уча­сни­ки ма­ють при­ді­ли­ти 4-5 го­дин для са­мо­стій­ної ро­бо­ти з по­сі­бни­ка­ми, яки­ми бу­дуть за­без­пе­че­ні за­зда­ле­гідь. Але від «учнів» ви­ма­га­є­ться за­лі­зна ди­сци­плі­на й во­ни по­вин­ні си­сте­ма­ти­чно ви­ко­ну­ва­ти пра­кти­чні зав­да­н­ня екс­пер­тів та під­при­єм­ців, і пов­ні­стю прой­ти про­гра­му ста­жу­ва­н­ня.

У ра­зі успі­ху цьо­го пі­ло­тно­го про­е­кту ана­ло­гі­чні охо­плять й ін­ші мі­ста Укра­ї­ни. Тож за­ли­ша­є­ться ли­ше спо­ді­ва­ти­ся, що зав­дя­ки та­ким про­е­ктам мо­ло­ді під­при­єм­ці вре­шті по­чнуть від­кри­ва­ти вла­сні під­при­єм­ства-ви­ро­бни­цтва, які так не­об­хі­дні на­шій дер­жа­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.