Зву­ки фрон­ту

Дру­гий фе­сти­валь вій­сько­вих пі­сень пред­ста­вив у сто­ли­ці дру­гий аль­бом

Ukrayina Moloda - - Культура - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Не­що­дав­но у Дні­прі за­хи­сни­ки з усі­єї Укра­ї­ни зно­ву зби­ра­ли­ся на фе­сти­валь «Пі­сні, на­ро­джен­ні в АТО». Впер­ше цей все­укра­їн­ський фест про­хо­див ми­ну­ло­річ, пі­сля чо­го ви­пу­сти­ли пер­ший по­двій­ний аль­бом су­ча­сних укра­їн­ських вій­сько­вих пі­сень.

І зно­ву під брен­дом «Пі­сні, на­ро­джен­ні в АТО», який став пра­кти­чно на­ро­дним, ви­йшов диск, до яко­го вві­йшло 75 пі­сень. Дня­ми йо­го пре­зен­ту­ва­ли у Ки­є­ві. Му­зи­чний «боє­ком­плект», який зда­тний про­би­ти бро­ню зне­ві­ри і бай­ду­жо­сті, отри­му­ва­ли на вхо­ді до Між­на­ро­дно­го куль­тур­но­го цен­тру куль­ту­ри і ми­стецтв усі, хто мав за­про­ше­н­ня на кон­церт.

Пі­сні на­жи­во на сце­ні ви­ко­ну­ва­ли близько трид­ця­ти уча­сни­ків: бій­ці-ав­то­ри, во­лон­те­ри та во­каль­но-ін­стру­мен­таль­ні гру­пи. Озву­че­ні ни­ми по­чу­т­тя і біль про­ни­зу- ва­ли ті­ло й ду­шу слу­ха­чів, се­ред яких пе­ре­ва­жна біль­шість — во­ї­ни, без­по­се­ре­дні уча­сни­ки бо­йо­вих дій на схо­ді. Бу­ло ба­га­то й рі­дних тих хло­пців, які не по­вер­ну­ли­ся з фрон­ту: ма­те­рі, дру­жи­ни й ді­ти зі схі­дних ра­йо­нів Укра­ї­ни, які тро­хи за­пі­зню­ва­ли­ся, то­му ор­га­ні­за­то­ри де­що від­тер­мі­ну­ва­ли по­ча­ток кон­цер­ту, очі­ку­ю­чи ва­жли­вих го­стей.

Усіх при­су­тніх при­ві­та­ла ко­ли­шня во­лон­тер­ка, а за­раз офі­цер ЗСУ Те­тя­на Ри­чко­ва, ко­тра фа­кти­чно за­мі­ни­ла у вій­ську сво­го за­ги­бло­го на вій­ні чо­ло­ві­ка: «Ці пі­сні є ме­ло­ді­я­ми сер­дець на­ших укра­їн­ських хло­пців, на­ших за­хи­сни­ків, які за­хи­ща­ють сво­бо­ду й не­за­ле­жність Укра­ї­ни. Ме­ло­дії гі­та­ри, які лу­на­ють у ко­ро­ткі хви­ли­ни від­по­чин­ку, на­га­ду­ють бій­цям про ро­ди­ну, дру­зів, ко­ха­них. У тяж­ко­му 2014 ро­ці я ча­сто їздила на фронт, до­по­ма­га­ю­чи хло­пцям: при­во­зи­ла бер­ці, ка­ски, бро- не­жи­ле­ти й... гі­та­ри. Пер­шу з них по­про­сив при­вез­ти мій чо­ло­вік... Якось із Де­баль­це­во­го хло­пці та­кож по­про­си­ли ме­не про гі­та­ру, яка бу­ла їм то­ді ва­жли­ві­шою за їжу та вій­сько­ву аму­ні­цію! Ба­чи­ли б то­ді ви їх облич­чя, очі, ко­ли во­ни отри­ма­ли по­да­ру­нок».

Се­ред на­ших за­хи­сни­ків ба­га­то та­ла­но­ви­тих хло­пців, які гар­но спів­а­ють, пи­шуть вір­ші, пі­сні, кон­ста­ту­ва­ла Те­тя­на Ри­чко­ва. І до­да­ла: «Во­ни пи­шуть їх не ли­ше для сво­їх рі­дних, а на­сам­пе­ред для сво­їх бо­йо­вих по­бра­ти­мів, у пам’ять про тих, хто вже ні­ко­ли не змо­же спів­а­ти...»

Зав­дя­ки кон­цер­ту по­бра­ти­ми у дво­ри­ку Цен­тру куль­ту­ри, що по­руч із май­да­ном Не­за­ле­жно­сті, де по­чи­на­є­ться ву­ли­ця Ге­ро­їв Не­бе­сної со­тні, як до по­ча­тку, так і по йо­го за­кін­чен­ні ма­ли змо­гу по­спіл­ку­ва­ти­ся. Не­спо­ді­ва­ні зу­стрі­чі бу­ли пе­ре­пов­не­ни­ми емо­ці­я­ми.

Все­укра­їн­ський фе­сти­валь «Пі­сні, на­ро­джен­ні в АТО» про­во­дять Дні­про­пе­тров­ська обл­держ­адмі­ні­стра­ція і асо­ці­а­ція об’єд­нань во­ї­нів АТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.