Під­твер­дже­н­ня кла­су

Нім­ці — з істо­ри­чним ре­кор­дом, гол­ланд­ці — з при­мар­ни­ми шан­са­ми

Ukrayina Moloda - - Футбол - Оле­ксій ПАВЛИШ

Ква­лі­фі­ка­ція на ЧС-2018 близь­ка до розв’яз­ки — єв­ро­пей­ські «гран­ди» один за одним оформ­лю­ють пу­тів­ки на ро­сій­ський «мун­ді­аль», а збір­ним із дру­ги­ми мі­сця­ми у квар­те­тах до­ве­де­ться гра­ти «плей-оф».

До Бель­гії, яка пер­шою з ко­манд Ста­ро­го Сві­ту за­во­ю­ва­ла кви­ток на пла­не­тар­ний фо­рум, до­да­ли­ся Ні­меч­чи­на, Іспа­нія, Ан­глія та Поль­ща.

Пі­до­пі­чні Йо­а­хі­ма Льо­ва, окрім без­за­пе­ре­чної пе­ре­ва­ги у гру­пі С (10 пе­ре­мог у 10 ма­тчах), вста­но­ви­ли ще й но­вий ре­корд ре­зуль­та­тив­но­сті в одно­му від­бір­ко­во­му ци­клі ЧЄ та ЧС — «Бун­де­стім» 43 ра­зи вра­жа­ли во­ро­та су­пер­ни­ків. За­зна­чи­мо, що «Ман­шафт» з 1954 ро­ку не пропу­стив жо­дно­го «мун­ді­а­лю», ви­грав­ши чо­ти­ри ти­ту­ли.

З мен­шим очко­вим до­роб­ком, але так са­мо впев­не­но ви­пе­ре­ди­ли сво­їх кон­ку­рен­тів ан­глій­ці та іспан­ці — «ле­вам» зро­би­ти остан­ній ри­вок до­по­міг «дубль» ка­пі­та­на Гар­рі Кей­на, а во­ло­да­рі сві­то­вої ко­ро­ни-2010 «від­сі­я­ли» іта­лій­ців ще у ве­ре­сні, обі­грав­ши тих з ра­хун­ком 3:0.

До ко­гор­ти «обра­них» — упер­ше з 2006 ро­ку — уві­йшли й по­ля­ки: в остан­ньо­му ту­рі «чер­во­но-бі­лі» не за­ли­ши­ли шан­сів чор­но­гор­цям (4:2). На­став­ник «Ка­дри» Адам На­вал­ка ви­со­ко оці­нив успіх сво­їх пі­до­пі­чних: «На­ша ме­та до­ся­гну­та, і за­раз при­йшов час для ра­до­сті. Вва­жаю, що чем­піо­нат сві­ту бу­де успі­шним для Поль­щі і по­да­рує на­шим фа­на­там ба­га­то по­зи­тив­них емо­цій».

Про­дов­жу­ють бо­ро­ти­ся з про­бле­ма­ми фі­на­лі­сти Єв­ро-2016 — фран­цу­зи та пор­ту­галь­ці. «Гал­лам», аби за­ли­ши­ти­ся лі­де­ром у «пуль­ці» А та не пропу­сти­ти Шве­цію, не­об­хі­дно сьо­го­дні пе­ре­мог­ти бі­ло­ру­сів. А чем­піо­ни кон­ти­нен­ту спро­бу­ють ви­рва­ти кви­ток на ЧС у по­єдин­ку з швей­цар­ця­ми, ко­трі по­ки йдуть без втрат.

Ще гір­ша си­ту­а­ція у «брон­зо­вих» при­зе­рів остан­ньо­го сві­то­во­го зма­га­н­ня — ні­дер­ланд­ців. «По­ма­ран­че­ві», хоч і де­кла­су­ва­ли бі­ло­ру­сів зав­дя­ки вда­лій грі зір­ко­во­го Ар’єна Роб­бе­на, пе­ре­бу­ва­ють ли­ше на тре­тій «не­про­хі­дній» схо­дин­ці у сво­є­му квар­те­ті. При цьо­му шан­си на «плей-оф» у «ле­тю­чих гол­ланд­ців» — мі­ні­маль­ні: пі­до­пі­чним Ді­ка Адво­ка­та по­трі­бна пе­ре­мо­га над шве­да­ми з рі­зни­цею у сім м’ячів.

Ці­ка­во, що пе­ред по­єдин­ком скан­ди­нав­ців про­ти Лі­хтен­штей­ну, який, по су­ті, і став ви­рі­шаль­ним з огля­ду на рі­зни­цю за­би­тих/ пропу­ще­них го­лів, на­став­ник «тюль­па­нів» не над­то ві­рив у ре­зуль­та­тив­ні зді­бно­сті су­пер­ни­ків: «Яке див­не пи­та­н­ня! Не­мо­жли­во ви­гра­ти 8:0. Цьо­го ні­ко­ли не бу­де». На­справ­ді ж Ні­дер­лан­ди мо­жуть пропу­сти­ти дру­гий по­спіль ве­ли­кий тур­нір.

А най­біль­ше ін­три­ги пе­ред де­ся­тим ту­ром за­ли­ши­лось у гру­пі D: три ко­ман­ди — Сер­бія, Уельс та Ір­лан­дія — пре­тен­ду­ють на пер­ше мі­сце. Фа­во­ри­та­ми є сер­би, ко­трим ви­ста­чить трьох очок у про­ти­сто­ян­ні з гру­зи­на­ми, а уча­сни­ки Єв­ро-2016, схо­же, ро­зі­гра­ють між со­бою пу­тів­ку у «плей-оф».

Фо­то з сай­та: https://www.dfb.de.

Ро­згро­мив­ши Азер­бай­джан, ні­ме­цька збірна зі сто­від­со­тко­вим по­ка­зни­ком вийшла на ЧС-2018.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.