Да­ле­ко до іде­а­лу

На чем­піо­на­ті сві­ту в Мон­ре­а­лі укра­їн­ські май­стри здо­бу­ли два ін­ди­ві­ду­аль­нi «срі­бла»

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Тро­хи не так, як мо­гли уяви­ти со­бі ша­ну­валь­ни­ки ві­тчи­зня­ної спор­тив­ної гім­на­сти­ки, за­вер­шив­ся для укра­їн­ських спортс­ме­нів ін­ди­ві­ду­аль­ний чем­піо­нат сві­ту в Мон­ре­а­лі. Три­ма­ю­чи в пам’яті по­ту­жний ви­ступ Оле­га Вер­ня­є­ва на Олім­пі­а­ді-2016, де у від­чай­ду­шно­му су­пер­ни­цтві з не­пе­ре­мо­жним япон­цем Уті­му­рою він став олім­пій­ським ві­це-чем­піо­ном у ба­га­то­бор­стві, спор­тив­на Укра­ї­на очі­ку­ва­ла від ти­ту­ло­ва­но­го спів­ві­тчи­зни­ка не менш вда­ло­го ви­сту­пу й на ЧС-2017.

За від­су­тно­сті ле­ген­дар­но­го япон­ця, ко­трий че­рез трав­му, отри­ма­ну ним під час ква­лі­фі­ка­ції, зняв­ся з тур­ні­ру, Вер­ня­єв мав хо­ро­ші шан­си на чем­піон­ство в «аб­со­лю­ті». Про­те, в під­сум­ку, по­кла­де­ні на ньо­го ви­со­кі спо­ді­ва­н­ня убо­лі­валь­ни­ків не ви­прав­дав. Що­прав­да, пі­сля ква­лі­фі­ка­ції, в якій Олег по­ка­зав п’ятий ре­зуль­тат, він по­пе­ре­див, що да­ле­кий від ми­ну­ло­рі­чної фор­ми, але у ве­ли­ко­му фі­на­лі пра­гну­ти­ме до іде­аль­но­го ви­ко­на­н­ня сво­єї про­гра­ми. Зре­штою, під­сум­ко­вий ре­зуль­тат Вер­ня­є­ва в ба­га­то­бор­стві ви­йшов да­ле­ким від іде­а­лу.

Так са­мо да­ле­ко Олег фі­ні­шу­вав і від п’єде­ста­лу, по­сів­ши, за­га­лом, во­сьме мі­сце. При­чи­ною та­кої низь­кої під­сум­ко­вої по­зи­ції ста­ли про­валь­ні ви­сту­пи на ко­ні (14-та по­зи­ція) та по­пе­ре­чи­ні (21-й), де лі­де­ра на­шої спор­тив­ної гім­на­сти­ки спі­тка­ли па­ді­н­ня. Не­вда­лим ви­йшов і ви­хід Вер­ня­є­ва на ки­лим (15-й), де він та­кож при­пу­стив­ся гру­бої по­мил­ки, здій­снив­ши за­ступ. По­кра­щи­ти ж за­галь­ний ре­зуль­тат у та­бе­лі про ран­ги укра­їн­це­ві до­по­мо­гли по­ка­зо­вий ви­ступ на кіль­цях, де він отри­мав від суд­дів най­ви­щу з усіх фі­на­лі­стів оцін­ку, дру­ге мі­сце на бру­сах та шо­сте — в опор­но­му стриб­ку. Не ма­ю­чи опти­маль­них кон­ди­цій, Вер­ня­єв до остан­ньо­го пе­ре­бу­вав під за­гро­зою за­вер­ши­ти «мун­ді­аль» без ме­да­лей. У ма­ло­му фі­на­лі на ко­ні дво­ра­зо­вий при­зер Олім­пі­а­ди-2016 зно­ву впав, отри­мав­ши ли­ше сьо­мий бал. Остан­ньою на­ді­єю ви­пра­ви­ти си­ту­а­цію для Вер­ня­є­ва був фі­нал на улю­бле­них бру­сах, до яких ви­хо­ва­нець Ген­на­дія Сар­тин­сько­го пі­ді­йшов у ста­ту­сі олім­пій­сько­го чем­піо­на та во­ло­да­ря кра­що­го ква­лі­фі­ка­цій­но­го ре­зуль­та­ту. Зре­штою, зі­брав­шись iз си­ла­ми й ду­хом, Олег про­де­мон­стру­вав при­стой­ний «пер­фор­манс», утім до пла­не- тар­но­го «зо­ло­та» не до­тя­гнув, по­сту­пив­шись чіль­ною по­зи­ці­єю та 0,067 ба­ла ки­тай­цю Жу Джин­гу­а­ну.

Іще мен­шою — пра­кти­чно мі­зер­ною — бу­ла рі­зни­ця між ре­зуль­та­том на­шо­го Іго­ря Ра­ди­ві­ло­ва та япон­ця Кен­зо Сі­раї. Пра­кти­чно іде­аль­но ви­ко­нав­ши оби­два свої опор­ні стриб­ки й очі­ку­ю­чи вер­дикт суд­дів, брон­зо­вий при­зер Ігор-2012 у Лон­до­ні (в ана­ло­гі­чній ди­сци­плі­ні) не при­хо­ву­вав сво­го за­до­во­ле­н­ня від ви­ко­на­ної ро­бо­ти.

Як і весь гля­да­цький зал, укра­їн­ський гім­наст iз хви­лю­ва­н­ням че­кав по­яви на табло сво­го ре­зуль­та­ту. Йо­го по­ява зму­си­ла всіх за­ці­кав­ле­них осіб зро­би­ти гли­бо­кий ви­дих. Япо­нець це зро­бив iз по­лег­ше­н­ням, наш же спів­ві­тчи­зник — ду­ма­є­ться, від­чув пев­не роз­ча­ру­ва­н­ня, адже від­ста­ва­н­ня Ра­ди­ві­ло­ва від лі­де­ра Сі­раї скла­ло ли­ше 0,001 ба­ла.

Утім, зда­є­ться, Ра­ди­ві­лов не над­то го­рю­вав, адже й ста­тус ві­це-чем­піо­на сві­ту2017 — зов­сім не­по­га­ний до­ро­бок.

Ду­ма­є­ться, за­до­во­ле­ною сво­їм ви­сту­пом у Мон­ре­а­лі за­ли­ши­ла­ся й юна ки­їв­ська гім­нас­тка Ді­а­на Ва­рин­ська, ко­тра в ба­га­то­бор­стві на­бра­ла 15-ту су­му ба­лів. При цьо­му 16-рі­чна спортс­мен­ка ста­ла шо­стою у впра­вах на рі­зно­ви­со­ких бру­сах. Її ре­зуль­тат у «аб­со­лю­ті» на сві­то­вих пер­шо­стях став най­кра­щим по­між укра­ї­нок iз 2011 ро­ку.

Фо­то з сай­та www.televen.com

На улю­бле­них бру­сах Олег Вер­ня­єв здо­був «срі­бло» ЧС-2017.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.