«Кли­чте са­ні­та­рів!»

У Ро­сії за­кли­ка­ли ка­но­ні­зу­ва­ти На­та­лю По­клон­ську

Ukrayina Moloda - - Спорт - На­та НЕТУДИХАТА

Ро­сій­ське «во­йов­ни­че пра­во­слав’я», схо­же, не має меж. І меж здо­ро­во­го глу­зду в то­му чи­слі. Дня­ми на сай­ті пе­ти­цій ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та з’яви­ла­ся про­по­зи­ція за жи­т­тя ка­но­ні­зу­ва­ти де­пу­та­та Дер­жду­ми На­та­лю По­клон­ську. «Я впев­не­ний, що ка­но­ні­за­ція На­та­лі По­клон­ської, яка пер­ша по­ба­чи­ла ми­ро­то­че­н­ня бю­сту Ми­ко­ли ІІ, яка, не шко­ду­ю­чи се­бе і сво­го жи­т­тя, ве­де не­при­ми­рен­ну бо­роть­бу зі злом до­по­мо­же їй по­си­ли­ти бо­роть­бу з чор­ни­ми си­ла­ми зла, які на­ма­га­ю­ться зла­ма­ти ба­га­то­ві­ко­ву тра­ди­цію ру­сько­го, ро­сій­сько­го на­ро­ду і на­шу свя­ту пра­во­слав­ну ві­ру», — за­пев­няє ав­тор пе­ти­ції Оле­ксій Єв­стра­тов.

Оче­ви­дно, що при­чи­ною чер­го­во­го спле­ску «пра­во­слав­но­го обо­жню­ва­н­ня» Няш-Мяш ста­ли її за­кли­ки не допу­сти­ти ви­хо­ду в про­кат філь­му ро­сій­сько­го ре­жи­се­ра Оле­ксія Учи­те­ля «Ма­тиль­да», який роз­по­від­ає про сто­сун- ки Ми­ко­ли II із ба­ле­ри­ною Ма­тиль­дою Кше­сін­ською. Про­ти ви­хо­ду цьо­го філь­му роз­гор­ну­ли­ся ма­со­ві ре­лі­гій­ні про­те­сти. Сам же Учи­тель за­явив, що в Ро­сії під ви­гля­дом ре­лі­гій­ної фор­му­ють те­ро­ри­сти­чну ор­га­ні­за­цію, яка ста­вить со­бі за ме­ту де­ста­бі­лі­за­цію су­спіль­ства, і зви­ну­ва­тив По­клон­ську в її під­трим­ці.

Про­по­зи­ція ка­но­ні­зу­ва­ти По­клон­ську ви­кли­ка­ла шквал жар­тів у ме­ре­жі. «Ра­ні­ше ду­шев­но­хво­рих при­му­со­во лі­ку­ва­ли, а те­пер — ка­но­ні­зу­ють», «Кли­чте са­ні­та­рів!», «Спи­сок ідіо­тів не має за­кін­чу­ва­ти­ся», «Ка­но­ні­зу- ва­ти за жи­т­тя не мо­жна. А от якщо при­ско­ри­ти її кон­чи­ну — мо­жна по­ду­ма­ти» — та­кі ко­мен­та­рі спов­ни­ли ін­тер­нет. Во­дно­час пе­ти­ція вже на­бра­ла біль­ше по­ло­ви­ни го­ло­сів із по­трі­бної ти­ся­чі.

І чо­му тут ди­ву­ва­ти­ся, якщо дня­ми прем’єр-мі­ністр Ро­сії Дми­тро Ме­две­дєв на пов­но­му сер­йо­зі під­пи­сав по­ста­но­ву, в якій про­пи­са­ні пра­ви­ла по­же­жної без­пе­ки ре­лі­гій­них об’єктів і, зокре­ма, ре­гла­мен­ту­ю­ться пра­ви­ла ко­ри­сту­ва­н­ня ка­ди­лом у хра­мі. Що­прав­да, до істин­но­го пра­во­слав’я усе це на­вряд чи має якесь від­но­ше­н­ня.

Ан­дже­лі­на Джо­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.