Джо­лі, Ка­на­да і Та­лі­бан

Гол­лі­вуд­ська зір­ка ви­сту­пи­ла про­дю­се­ром муль­тфіль­му за сце­на­рі­єм укра­їн­ки

Ukrayina Moloda - - Спорт - Алі­са КВАЧ

Не ли­ше ви­ши­ван­ка­ми від Ві­ти Кін по­ло­ни­ла Укра­ї­на аме­ри­кан­ську фа­бри­ку мрій. Остан­нім ча­сом ді­я­чі за­о­ке­ан­ської кі­но­ін­ду­стрії звер­ну­ли уваг у і на укра­їн­ських ав­то­рів, хай і з ді­а­спо­ри. І ось — чер­го­ва сен­са­ція: на кі­но­фе­сти­ва­лі в То­рон­то не­що­дав­но від­бу­ла­ся прем’єра муль­тфіль­му «Го­ду­валь­ни­ця», ство­ре­но­го за сце­на­рі­єм за­кар­па­тки Ані­ти До­рон. Ува­гу пу­блі­ки при­вер­нув той факт, що про­дю­се­ром стрі­чки ви­сту­пи­ла Ан­дже­лі­на Джо­лі, яка, крім актор­ської, взя­ла­ся актив­но осво­ю­ва­ти й ін­ші кі­но­про­фе­сії.

В осно­ву сце­на­рію ля­гла кни­га ка­над­ської пи­сьмен­ни­ці Де­бо­ри Ел­ліс. Що­прав­да, не про Ка­на­ду і не про Укра­ї­ну, а про су­ча­сний Аф­га­ні­стан. Ба­тька го­лов­ної ге­ро­ї­ні, дів­чин­ки Пар­ван, не­спра­ве­дли­во за­а­ре­шту­ва­ли при­слу­жни­ки ре­жи­му Та­лі­бан, і во­на зму­ше­на обрі­за­ти во­лос­ся і пе­ре­в­дя­гну­ти­ся хло­пчи­ком, щоб до­по­мог­ти ро­ди­ні. У муль­тфіль­мі по­ру­ше­но го­стрі про­бле­ми, яки­ми так пе­ре­йма­є­ться Ан­дже­лі- на Джо­лі: ді­ти і вій­на, ви­жи­ва­н­ня в кра­ї­нах тре­тьо­го світ у, ген­дер­на дис­кри­мі­на­ція.

Са­ма Ані­та До­рон на­ро­ди­ла­ся в мі­сті Бе­ре­го­ве на За­кар­пат ті, а ни­ні ме­шкає у Ка­на­ді та є ре­жи­се­ром, сце­на­ри­стом, про­дю­се­ром, опе­ра­то­ром та ав­то­ром сце­на­рі­їв ба­га­тьох філь­мів та клі­пів ка­над­ських ви­ко­нав­ців. У 2012 ро­ці її фільм «Менш бла­го­сло­вен­ний» за ро­ма­ном ка­над­сько­го пи­сьмен­ни­ка Рі­чар­да Ван Кем­па отри­мав най­ви­щі на­го­ро­ди на кі­но­фе­сти­ва­лях у Ка­на­ді. Укра­їн­ка та­кож є ав­то­ром стрі­чок «Кі­нець ти­ші» (2006), «Єв­ро­па», «Схід» (2010) та ін­ших.

Ех, на­шо­го цві­ту — по всьо­му сві­ту!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.