Ба­га­то­ді­тний вті­кач

Опаль­ний жур­на­ліст з Узбе­ки­ста­ну Нар­зул­ло Охун­жо­нов про­сить на­да­ти йо­му ста­тус бі­жен­ця в Укра­ї­ні

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

Чо­ти­ри ро­ки то­му жур­на­лі­сту Нар­зул­ло Охун­жо­но­ву до­ве­ло­ся ті­ка­ти з рі­дної кра­ї­ни ра­зом із дру­жи­ною та п’ятьма ді­тьми, пі­сля то­го як се­рія йо­го гу­чних ста­тей у пре­сі спро­во­ку­ва­ла скан­дал. Він по­смів кри­ти­ку­ва­ти вла­ду Узбе­ки­ста­ну, йо­го на­ма­га­ли­ся за­а­ре­шту­ва­ти, але встиг ви­їха­ти за ме­жі кра­ї­ни.

Пра­во­охо­рон­ці азі­ат­ської кра­ї­ни ого­ло­си­ли жур­на­лі­ста Охун­жо­но­ва у між­на­ро­дний роз­шук по лі­нії Ін­тер­по­лу, а він сам спо­ча­тку тим­ча­со­во обла­шту­вав­ся у Ту­реч­чи­ні. На­при­кін­ці ве­ре­сня цьо­го ро­ку Охун­жо­нов ра­зом iз ро­ди­ною при­ле­тів в Укра­ї­ну. У на­шій кра­ї­ні опаль­ний жур­на­ліст роз­ра­хо­вує отри­ма­ти по­лі­ти­чний при­ту­лок та за­хист від сво­їх пе­ре­слі­ду­ва­чів. Однак в ае­ро­пор­ту «Жу­ля­ни» йо­го за­а­ре­шту­ва­ли при­кор­дон­ни­ки й до­пра­ви­ли до слід­чо­го ізо­ля­то­ра Ки­є­ва.

— Суд обрав за­по­бі­жний за­хід — тим­ча­со­вий екс­тра­ди­цій­ний арешт три­ва­лі­стю 40 діб, — роз­по­ві­ла прес­се­кре­тар про­ку­ра­ту­ри Ки­є­ва На­дія Ма­кси­мець. — За цей час від ін­шої кра­ї­ни по­вин­ні на­ді­йти не­об­хі­дні до­ку­мен­ти на екс­тра­ди­цію. В Укра­ї­ні по­ки що йде екс­тра­ди­цій­на пе­ре­вір­ка спра­ви Охун­жо­но­ва, а вже за її ре­зуль­та­та­ми суд прийме рі­ше­н­ня, екс­тра­дiю­ва­ти жур­на­лі­ста до Узбе­ки­ста­ну чи ні.

Жур­на­лі­ста пра­во­охо­рон­ці на ба­тьків­щи­ні ще ві­сім ро­ків то­му зви­ну­ва­ти­ли в одер­жан­ні не­пра­во­мір­ної ви­го­ди роз­мі­ром у 2000 до­ла­рів. Про­те сам Охун­жо­нов, йо­го ро­ди­чі та адво­кат ствер­джу­ють, що спра­ву бу­ло сфа­бри­ко­ва­но з ме­тою по­збу­ти­ся жур­на­лі­ста, який на­смі­лив­ся кри­ти­ку­ва­ти офі­цій­них осіб Узбе­ки­ста­ну.

— Вла­да ці­єї азі­ат­ської кра­ї­ни го­то­ва пе­ре­слі­ду­ва­ти жур­на­лі­ста по всьо­му сві­ту, — го­во­рить ке­рів­ник крим­сько­та­тар­сько­го Ме­джлі­су Ре­фат Чу­ба­ров. — Я до­бре ро­зу­мію по­чу­т­тя та емо­ції Нар­зул­ло Охун­жо­но­ва, а та­кож йо­го ро­ди­чів. Адже мої зем­ля­ки ча­сто по­тер­па­ють від не­спра­ве­дли­во­сті та ста­ють жер­тва­ми пе­ре­слі­ду­вань за по­лі­ти­чни­ми мо­ти­ва­ми.

Рі­дні та близь­кі Охун­жо­но­ва звер­ну­ли­ся з про­ха­н­ням до укра­їн­ської вла­ди не пе­ре­да­ва­ти йо­го пра­во­охо­рон­цям Узбе­ки­ста­ну, адже там йо­го жи­т­тю за­гро­жує ре­аль­на не­без­пе­ка.

Ни­ні спра­ву жур­на­лі­ста роз­гля­дає Апе­ля­цій­ний суд мі­ста Ки­є­ва.

За сло­ва­ми спів­ро­бі­тни­ків Ки­їв­ської про­ку­ра­ту- ри, екс­тра­ди­ція Охун­жо­но­ву по­ки що не за­гро­жує. У то­му ви­пад­ку, якщо він все­та­ки отри­має ста­тус бі­жен­ця, офі­цій­ний Узбе­ки­стан не змо­же щось ви­ма­га­ти від пра­во­охо­рон­ців Укра­ї­ни.

— Я впев­не­ний, що Нар­зул­ло Охун­жо­но­ва в слід­чо­му ізо­ля­то­рі Ки­є­ва три­ма­ють без­під­став­но, — за­явив йо­го адво­кат Оле­ксій Фе­до­ров. — Мій підза­хи­сний по­тре­бує екс­тре­ної опе­ра­ції, адже стрім­ко втра­чає зір че­рез ка­та­ра­кти. Однак ме­ди­чну до­по­мо­гу у на­ле­жно­му об­ся­зі йо­му не на­да­ють.

На за­хист опо­зи­цій­но­го жур­на­лі­ста з Узбе­ки­ста­ну ви­сло­ви­ли­ся лі­де­ри від­ра­зу де­кіль­кох між­на­ро­дних пра­во­за­хи­сних ор­га­ні­за­цій. Так, акти­ві­сти «Ко­мі­те­ту за­хи­сту жур­на­лі­стів» (CPJ) за­кли­кав укра­їн­ську вла­ду звіль­ни­ти за­а­ре­што­ва­но­го у Ки­є­ві узбе­цько­го жур­на­лі­ста Нар­зул­ло Охун­жо­но­ва та до­зво­ли­ти йо­му за­ли­ши­ти­ся в Укра­ї­ні.

— Ми за­кли­ка­є­мо уряд Укра­ї­ни по­спри­я­ти спра­ві звіль­не­н­ня Нар­зул­ло Охун­жо­но­ва, — за­яви­ла ко­ор­ди­на­тор CPJ по Єв­ро­пі та Цен­траль­ній Азії Ні­на Огні­а­но­ва. — Жур­на­ліст має пра­во отри­ма­ти ста­тус бі­жен­ця в Укра­ї­ні, що до­зво­лить від­хи­ли­ти будь-які про­ха­н­ня про йо­го екс­тра­ди­цію. Охун­жо­нов під­да­є­ться сер­йо­зно­му ри­зи­ку бу­ти за­су­дже­ним за свою ді­яль­ність на території Узбе­ки­ста­ну, де жур­на­лі­стів пе­ре­слі­ду­ють за го­стрі стат­ті з кри­ти­кою вла­ди.

Пра­во­за­хи­сни­ки про­сять обра­ти для Охун­жо­но­ва за­по­бі­жний за­хід, не пов’яза­ний з по­збав­ле­н­ням во­лі, че­рез те, що він по­тре­бує ме­ди­чної до­по­мо­ги.

Пред­став­ник «Хар­ків­ської пра­во­за­хи­сної гру­пи» Бо­рис За­ха­ров за­явив, що Укра­ї­на має всі під­ста­ви від­мо­ви­ти в екс­тра­ди­ції Нар­зул­ло Охун­жо­но­ва.

— Ди­кта­тор­ський ре­жим Узбе­ки­ста­ну до­пу­скає за­сто­су­ва­н­ня тор­тур до опаль­но­го жур­на­лі­ста Нар­зу­ло Охун­жо­но­ва, — ка­же Бо­рис За­ха­ров. — На жаль, в Укра­ї­ні екс­тра­ди­цій­ний арешт не пе­ред­ба­чає аль­тер­на­тив­них за­хо­дів. То­му ми за­кли­ка­є­мо не­гай­но звіль­ни­ти Нар­зул­ло Охун­жо­но­ва

На дум­ку пра­во­за­хи­сни­ків, аб­со­лю­тно оче­ви­дним є той факт, що спра­ву про­ти Охун­жо­но­ва сфа­бри­ко­ва­но сві­до­мо, і це є по­лі­ти­чно мо­ти­во­ва­ним за­мов­ле­н­ням.

До ре­чі, зві­ти Вер­хов­но­го ко­мі­са­ра ООН з прав лю­ди­ни, а та­кож рі­ше­н­ня Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни за­фі­ксу­ва­ли по­ді­бні факти жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня з жур­на­лі­ста­ми в Узбе­ки­ста­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.