Наш «Фан­том»

На мі­жна­ро­дній ви­став­ці озбро­є­н­ня у США по­ка­за­ли ві­тчи­зня­ну те­хні­ку

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Укра­ї­на впер­ше по­ка­за­ла своє озбро­є­н­ня на мі­жна­ро­дній ви­став­ці озбро­є­н­ня AUSA2017 у США, по­ві­до­ми­ли у по­соль­стві Укра­ї­ни в США.

На «огля­ди­ни» іно­зем­ним вій­сько­вим фа­хів­цям на­ша дер­жа­ва пред­ста­ви­ла БТР-4 i ди­стан­цій­но ке­ро­ва­ний мі­ні­бро­не­транс­пор­тер «Фан­том2». На­га­да­є­мо, що БТР-4 («Бу­це­фал») — пов­но­при­во­дний во­сьми­ко­лі­сний бро­не­транс­пор­тер із ко­лі­сною фор­му­лою 8х8, роз­ро­бле­ний в Укра­ї­ні Хар­ків­ським кон­стру­ктор­ським бю­ро з ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня, ви­ро­бля­ють йо­го на за­во­ді іме­ні Ма­ли­ше­ва з 2008 ро­ку. Вар­тість ста­но­вить 1,1—1,8 млн. до­ла­рів. «Бра­ти» ці­єї ма­ши­ни вже всти­гли по­во­ю­ва­ти і на схо­ді Укра­ї­ни, і в да­ле­ко­му Пів­ні­чно­му Іра­ку.

Що­до ма­ши­ни «Фан­том2», то це бо­йо­вий ро­бот, який є роз­роб­кою ві­тчи­зня­но­го під­при­єм­ства «Спе­цТе­хно­Ек­спорт». Ха­рак те­ри­сти­ки має та­кі: ба­га­то­ці­льо­вий так ти­чний без­пі­ло­тний удар­но-транс­пор- тний апа­рат із ко­лі­сною фор­му­лою 8х8; осна­ще­ний ра­ке­тою РС-80 ка­лі­бру 80-мм, яка на­ле­жить до кла­су не­ке­ро­ва­них авіа­цій­них боє­при­па­сів (стріль­ба та­ки­ми ра­ке­та­ми до­зво­ляє на по­лі бою ство­ри­ти ефект «Гра­да», у яко­го та­кий са­мий прин­цип дії, ли­ше біль­ший ка­лібр — 122 мм).

Укра­їн­ську сто­ро­ну на це­ре­мо­нії від­крит тя на­шо­го стен­ду на ви­став­ці пред­став­ля­ли По­сол Укра­ї­ни в США Ва­ле­рій Ча­лий, ген­ди­ре­ктор ДК «Укр­Обо­рон­Пром» Ро­ман Ро­ма­нов та пер­ший за­сту­пник ко­ман­ду­ва­ча ВДВ ге­не­рал-ма­йор Ан­дрій Ко­валь­чук.

Ви­став­ка AUSA-2017 є най­біль­шою мі­жна­ро­дною пла­тфор­мою, яка об’єд­нує по­над 600 пред­став­ни­ків дер­жав­них та при­ва­тних кор­по­ра­цій у га­лу­зі обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті з рі­зних кра­їн світ у.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.