Ан­то­нів­ська ре­спу­блі­ка

Якщо хо­чеш від­чу­ти се­бе во­ї­ном УПА

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Сві­тла­на МИЧКО Тер­но­піль­ська область

Одним iз най­ці­ка­ві­ших і на­ймас­шта­бні­ших за­хо­дів, що їх при­уро­чу­ють на Тер­но­піль­щи­ні 75-річ­чю ство­ре­н­ня Укра­їн­ської пов­стан­ської ар­мії, обі­цяє ста­ти фе­сти­валь-ре­кон­стру­кція «Лу­ни пов­стан­сько­го краю», який про­хо­ди­ти­ме 13-14 жов­тня бі­ля се­ла Ан­то­нів­ці Шум­сько­го ра­йо­ну.

На­га­да­є­мо, що са­ме в Ан­то­нів­цях у да­ле­ко­му 1942-му ді­яв штаб УПА «Во­линь-Південь», нав­ко­ло яко­го утво­рив­ся по­ту­жний ком­плекс для за­без­пе­че­н­ня ді­яль­но­сті ар­мії та бу­ло ство­ре­но слав­но­зві­сну Ан­то­нів­ську ре­спу­блі­ку. Чо­го там тіль­ки не бу­ло — шко­ли вій­сько­вої під­го­тов­ки і по­лі­то­сві­ти, кур­си мед­се­стер і лі­кар­ня, пе­кар­ня та швей­на й слю­сар­на май­стер­ні, не­ве­ли­чка фар­ма­ція, де ви­го­тов­ля­ли пе­рев’язо­чний ма­те­рі­ал та лі­ки на осно­ві лі­кар­ських ро­слин iз нав­ко­ли­шніх лі­сів то­що.

Ор­га­ні­за­то­ри фе­сти­ва­лю по­ста­ви­ли со­бі за ме­ту якнай­то­чні­ше від­тво­ри­ти умо­ви то­ді­шньо­го бу­т­тя во­ї­нів УПА. «Для нас ва­жли­во, щоб лю­ди на­че по- тра­пля­ли в ті істо­ри­чні ре­а­лії, щоб мо­гли пе­ре­йня­ти­ся ті­єю атмо­сфе­рою, по­бу­ти в пов­стан­сько­му одя­зі, по­три­ма­ти в ру­ках зброю. Кон­це­пція на­шо­го за­хо­ду — це пов­на ре­кон­стру­кція жи­т­тя Укра­їн­ської пов­стан­ської ар­мії», — роз­по­вів жур­на­лі­стам за­сту­пник го­ло­ви Тер­но­піль­ської обл­держ­адмі­ні­стра­ції Юрій Юрик.

Про­гра­ма фе­сти­ва­лю, на який че­ка­ють го­стей iз Ки­є­ва та ба­га­тьох ре­гіо­нів Укра­ї­ни, ду­же на­си­че­на. Окрім вла­сне озна­йом­ле­н­ня з уні­каль­ною істо­ри­чною мі­сце­ві­стю та по­бу­том пов­стан­ців, за­пла­но­ва­ні, зокре­ма: бо­йо­ва під­го­тов­ка з клу­бом істо­ри­чних ре­кон­стру­кцій, пре­зен­та­ція при­свя­че­них УПА но­вих книг, прем’єр­ний по­каз до­ку­мен­таль­но­го філь­му «Жи­ва УПА», освя­че­н­ня Алеї пам’яті та сла­ви, ви­став­ка істо­ри­чних до­ку­мен­тів та де­ре­во­ри­тів Ні­ла Ха­се­ви­ча.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.