Три­чі зла­тко

У Ні­жи­ні зло­чин­ці облю­бу­ва­ли юве­лір­ну крам­ни­цю

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ми­хай­ло ЛОМОНОСОВ

Ми н ул о ї п ’ я т н и ц і у Н і ж и н і , що н а Ч е р н і г і в щи н і , вже вко­тре по­гра­бу­ва­ли юве­лір­ний магазин «Зла­тко». Ц ь о г о р а з у н а й б і л ь ш з у х в а л о . Гр а б і ж н и к у в і р в а в с я д о к р а м н и ц і з с а м о г о р а н к у , н е п о б о я в с я п е р е х о ж и х . Бу в б е з м а с к и т а з н е в і д о м и м п р ед м е т о м , я к и м р о з б и в в і т - ри­ни.

Юве­лі р н а к р а мни ц я р о з т а шо­ва н а н а в ул и ц і Моск о в с ь к і й , н а в п р о т и ц е н т р а л ь н о г о р и н к у . Ту т з а в жди л юдн о , ї з д и т ь п ол і ц і я , п о р я д б а н к . Одн а к ц е н е з у п и н и л о з л о - в мис н и к і в у ч и н и т и к р а д і жк у в же в т р е т є . Уп е р ше п о г р а - б у в а л и ї ї д в о є і д о н и н і н е в і д о мих ще у г р уд н і 2 0 1 5 р о к у . Тод і р е з о н а н с н а п од і я н а р о б и л а б а г а т о шу­му.

Чер­го­вий гра­бу­нок цьо­го ж ма­га­зи­ну став­ся у кві­тні 2016-го. То­ді з ка­мер ві­део­на­гляд у вда­ло­ся отри­ма­ти фото злов­ми­сни­ка, який, по­гро­жу­ю­чи збро­єю, ді­яв са­мо­стій­но. За­три­ма­ти йо­го не вда­ло­ся.

І ось тре­тє «при­ше­стя» злов­ми­сни­ка. Ді­яв він швид­ко, ви­крав iз двох ві­трин ве­ли­ку кіль­кість ко­штов­но­стей. Су­му зби­тків по­ки що не на­зва­ли.

Спра­ву про чер­го­ве по­гра­бу­ва­н­ня крам­ни­ці вне­сли до Єди­но­го ре­є­стру до­су­до­вих роз­слід увань. А тим ча­сом ні­жин­ці ви­слов­лю­ють обу­ре­н­ня ро­бо­тою по­лі­ції, при­пу­ска­ю­чи, що зло­чи­нець зно­ву за­ли­ши­ться не­по­ка­ра­ним.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.