«Ба­тя», во­ни ста­ра­ю­ться...

Що но­во­го у спра­ві про дер­жав­ну зра­ду Віктора Яну­ко­ви­ча та яки­ми є її пер­спе­кти­ви

Ukrayina Moloda - - Політика - На­та­лія ЛЕБІДЬ

Спра­ві про дер­жзра­ду Віктора Яну­ко­ви­ча, яку по­ча­ли роз­гля­да­ти в су­ді 4 трав­ня, не­за­ба­ром ви­пов­ни­ться пів­ро­ку. І вже рік, як у скла­ді Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри існує окре­ма стру­кту­ра, що за­йма­є­ться зло­чи­на­ми ко­ли­шньо­го Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни та йо­го со­ра­тни­ків. Сво­го ча­су ця стру­кту­ра спро­во­ку­ва­ла кон­флікт між Ген­про­ку­ро­ром Юрі­єм Лу­цен­ком та йо­го під­ле­глим — на­чаль­ни­ком де­пар­та­мен­ту спе­цроз­слі­ду­вань Сер­гі­єм Гор­ба­тю­ком, ко­трий пе­ред при­хо­дом до ГПУ Лу­цен­ка за­ймав­ся спра­ва­ми Єв­ро­май­да­ну та Яну­ко­ви­ча. Про­те в да­но­му кон­текс­ті ці­ка­вим є не тер­тя між чи­нов­ни­ка­ми ГПУ, а їхня ефе­ктив­ність та спро­мо­жність до­во­ди­ти по­ча­те до ло­гі­чно­го за­вер­ше­н­ня.

За­о­чний суд

Ще пе­ред при­зна­че­н­ням в ГПУ Юрій Лу­цен­ко по­обі­цяв, що по­чне су­до­вий про­цес над Ві­кто­ром Яну­ко­ви­чем. Зро­би­ти це на­ма­га­ли­ся три йо­го по­пе­ре­дни­ки: Ві­ктор Шо­кін, Ві­та­лій Яре­ма і Олег Ма­хні­цький. Але пе­ре­да­ти до су­ду спра­ву про­ти екс-Пре­зи­ден­та во­ни не змо­гли.

Тим ча­сом Юрій Лу­цен­ко мав план, як цьо­го до­мог­ти­ся — су­ди­ти екс-Пре­зи­ден­та за­о­чно. Щоб зро­би­ти це, Лу­цен­ко­ві для по­ча­тку по­трі­бно бу­ло змі­ни­ти за­ко­но­дав­ство. Адже во­но не пе­ред­ба­ча­ло та­кої фор­ми су­до­во­го роз­гля­ду. Лу­цен­ко, на той час го­ло­ва пре­зи­дент­ської фра­кції БПП, зміг пе­ре­ко­на­ти ко­лег із се­сій­ної за­ли під­три­ма­ти не­об­хі­дні для ньо­го по­прав­ки. Вре­шті, в день йо­го при­зна­че­н­ня в ГПУ де­пу­та­ти ухва­ли­ли ці по­прав­ки.

Пі­сля цьо­го Ген­про­ку­ро­ру тре­ба бу­ло зро­зу­мі­ти, за яким са­ме обви­ну­ва­че­н­ням він бу­де ви­ма­га­ти за­су­дже­н­ня екс-Пре­зи­ден­та. На той час Яну­ко­вич фі­гу­ру­вав одра­зу в ше­сти кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях. Над ни­ми пра­цю­ва­ло управ­лі­н­ня спе­ці­аль­них роз­слі­ду­вань на чо­лі з Сер­гі­єм Гор­ба­тю­ком. Лу­цен­ко на­звав усі ці епі­зо­ди «ве­ли­кою спра­вою про­ти Яну­ко­ви­ча» і по­обі­цяв, що до осе­ні 2016 ро­ку ГПУ пе­ре­дасть цю спра­ву до су­ду.

Гор­ба­тюк опти­мі­зму на­чаль­ни­ка не по­ді­ляв. Він на­по­ля­гав, що в су­ді спра­ви мо­жуть «роз­ва­ли­ти­ся». На дум­ку Гор­ба­тю­ка, за­кон про за­о­чне за­су­дже­н­ня не від­по­від­ає Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни і єв­ро­пей­ським кон­вен­ці­ям. «Фі­гу­ран­ти роз­слі­ду­вань по­зи­ва­ти­му­ться до Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни та, імо­вір­но, ви­гра­ють. Та­ким чи­ном, во­ни не ли­ше уни­кнуть від­по­від­аль­но­сті, а й змо­жуть ви­ма­га­ти ком­пен­са­ції від дер­жа­ви», — за­зна­чав Гор­ба­тюк.

Вра­хо­ву­ю­чи по­зи­цію Гор­ба­тю­ка, Лу­цен­ко пе­ре­дав ча­сти­ну справ по Яну­ко­ви­чу по­сту­пли­ві­шо­му під­ле­гло­му — ко­ли­шньо­му за­сту­пни­ку Гор­ба­тю­ка Дми­тру Ба­со­ву. Він не за­пе­ре­чу­вав за­о­чно­го за­су­дже­н­ня Яну­ко­ви­ча.

За роз­по­ря­дже­н­ням Ген­про­ку­ро­ра то­рік у жов­тні Ба­сов очо­лив окре­мий під­роз­діл ГПУ — управ­лі­н­ня роз­слі­ду­вань зло­чи­нів, ско­є­них зло­чин­ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. Як і Гор­ба­тюк, Ба­сов під­по­ряд­ко­ву­є­ться за­сту­пни­ку Ген­про­ку­ро­ра Юрію Сто­ляр­чу­ку. Управ­лін­ню Ба­со­ва Лу­цен­ко пе­ре­дав про­ва­дже­н­ня про еко­но­мі­чні зло­чи­ни Яну­ко­ви­ча — про Ме­жи­гір’я, Су­хо­луч­чя і «Укр­те­ле­ком».

«Всі еко­но­мі­чні спра­ви, не­об- хі­дні для пе­ре­да­чі зло­чин­но­го угру­по­ва­н­ня Яну­ко­ви­ча в суд, пе­ре­хо­дять ра­зом зі слід­чи­ми і про­ку­ро­ра­ми. Це ви­му­ше­но, оскіль­ки Гор­ба­тюк про­ти за­о­чно­го про­це­су, ка­же — тре­ба че­ка­ти очно­го», — за­явив то­ді Лу­цен­ко.

По­ста­ви­ти «га­ло­чку»

До­ки Ген­про­ку­рор пе­ре­роз­по­ді­ляв між під­ле­гли­ми спра­ви про­ти Віктора Яну­ко­ви­ча, той зав­дав Лу­цен­ку не­спо­ді­ва­но­го уда­ру — 25 ли­сто­па­да 2016 ро­ку він свід­чив у су­ді. Що­прав­да, ли­ше як сві­док. У той день у суд Яну­ко­ви­ча ви­кли­кав за­хист екс­пра­ців­ни­ків спе­цпі­дроз­ді­лу МВС «Бер­кут».

Лу­цен­ко спро­бу­вав пе­ре­хо­пи­ти іні­ці­а­ти­ву в Яну­ко­ви­ча. Він осо­би­сто при­йшов у Свя­то­шин­ський ра­йон­ний суд Ки­є­ва, де слу­ха­лась спра­ва, і ско­ри­став­ся мо­мен­том, щоб ви­су­ну­ти екс-Пре­зи- ден­ту но­ве обви­ну­ва­че­н­ня — в дер­жав­ній зра­ді.

Цю спра­ву напередодні по­ру­ши­ла вій­сько­ва про­ку­ра­ту­ра, яку очо­лює Ана­то­лій Ма­ті­ос. Він під­три­мує ідею за­о­чно­го су­ду над Яну­ко­ви­чем і кри­ти­кує де­пар­та­мент Гор­ба­тю­ка за по­віль­ну ро­бо­ту над ін­ши­ми кри­мі­наль­ни­ми спра­ва­ми про­ти екс-пре­зи­ден­та.

Щоб до­ве­сти, що Ві­ктор Яну­ко­вич — зра­дник Ба­тьків­щи­ни, Ма­ті­ос за­про­по­ну­вав ви­ко­ри­ста­ти звер­не­н­ня екс-Пре­зи­ден­та до Вла­ді­мі­ра Пу­ті­на з про­ха­н­ням вве­сти вій­ська на те­ри­то­рію Укра­ї­ни. Цей до­ку­мент від 1 бе­ре­зня 2014 ро­ку ра­ні­ше пу­блі­чно де­мон­стру­вав пред­став­ник Ро­сії в ООН Ві­та­лій Чур­кін.

Але на пра­кти­ці зро­би­ти це ви­яви­ло­ся не так про­сто. Адже для цьо­го Ві­кто­ру Яну­ко­ви­чу по­трі­бно бу­ло вру­чи­ти по­ві­дом­ле­н­ня про пі­до­зру. А екс-Пре­зи­дент, який пе­ре­хо­ву­є­ться в Ро­сії, за­пе­ре­чу­вав, що отри­му­вав від слід­ства та­кий до­ку­мент.

Юрій Лу­цен­ко ви­рі­шив цю про­бле­му тра­ди­цій­ним для се­бе спосо­бом — він зно­ву вмо­вив де­пу­та­тів змі­ни­ти за­ко­но­дав­ство. Зре­штою, в Кри­мі­наль­но-про­це­су­аль­ний ко­декс до­да­ли нор­му про те, що пі­до­зрю­ва­но­го мо­жна ви­кли­ка­ти в суд че­рез ого­ло­ше­н­ня в га­зе­ті «Уря­до­вий кур’єр».

16 бе­ре­зня пар­ла­мент ухва­лив не­об­хі­дні Лу­цен­ко­ві по­прав­ки. 4 трав­ня в Обо­лон­сько­му ра­йон­но­му су­ді Ки­є­ва по­ча­ли­ся слу­ха­н­ня у спра­ві про дер­жзра­ду Віктора Яну­ко­ви­ча. А че­рез 8 днів, 12 трав­ня, в рі­чни­цю при­зна­че­н­ня на по­са­ду, Лу­цен­ко опу­блі­ку­вав у «Фейс­бу­цi» до­пис про по­пе­ре­дні ре­зуль­та­ти ро­бо­ти в ГПУ, де по­ста­вив «га­ло­чку» нав­про­ти пун­кту «спра­ва про­ти Яну­ко­ви­ча в су­ді».

Тим ча­сом кри­ти­ки Лу­цен­ка на­по­ля­га­ють на то­му, що не­о­дно­ра­зо­ві за­яви Ген­про­ку­ро­ра що­до про­ви­ни Віктора Яну­ко­ви­ча да- дуть змо­гу йо­го за­хи­сту спро­бу­ва­ти до­ве­сти, що спра­ва екс-Пре­зи­ден­та по­лі­ти­чно мо­ти­во­ва­на.

«За всі­єї мо­єї по­ва­ги до Юрія Лу­цен­ка, го­лов­не зав­да­н­ня ГПУ у спра­ві Яну­ко­ви­ча — не про­сто будь-яким чи­ном до­мог­ти­ся йо­му обви­ну­валь­но­го ви­ро­ку, а зро­би­ти так, щоб ні в ко­го не ви­ни­ка­ло сум­ні­вів в об’єктив­но­сті і про­зо­ро­сті цьо­го про­це­су», — ко­мен­тує нар­деп від «Ба­тьків­щи­ни» Сер­гій Вла­сен­ко.

У по­шу­ках за­хи­сни­ка

А тим ча­сом у спра­ві про дер­жзра­ду Яну­ко­ви­ча — су­ціль­ні па­у­зи. Пов’яза­ні, зокре­ма, з по­шу­ка­ми за­хи­сни­ків для Пре­зи­ден­тав­ті­ка­ча. 6 ли­пня до Обо­лон­сько­го рай­су­ду Ки­є­ва, де слу­ха­є­ться спра­ва Яну­ко­ви­ча, на­ді­йшла за­ява екс-Пре­зи­ден­та про від­мо­ву від сво­їх адво­ка­тів. У той же день суд за кло­по­та­н­ням обви­ну­ва­че­н­ня до­ру­чив Ре­гіо­наль­но­му цен­тру з на­да­н­ня без­опла­тної вто­рин­ної пра­во­вої до­по­мо­ги в Ки­є­ві не­від­кла­дно при­зна­чи­ти обви­ну­ва­че- но­му адво­ка­та за дер­жав­ний ра­ху­нок.

Пер­шим без­ко­штов­ним адво­ка­том Яну­ко­ви­ча став Ві­та­лій Ме­ше­чек, але він уже 17 сер­пня за­явив про від­мо­ву від сво­їх обов’яз­ків. Зга­да­ний Ре­гіо­наль­ний центр був зму­ше­ний тер­мі­но­во шу­ка­ти Яну­ко­ви­чу но­во­го без­ко­штов­но­го адво­ка­та. І 18 сер­пня зна­йшов Ма­кси­ма Ге­ра­ська.

Вже за мі­сяць — 21 ве­ре­сня — Ге­ра­сько по­дав до су­ду кло­по­та­н­ня про на­да­н­ня йо­му трьох мі­ся­ців для озна­йом­ле­н­ня з ау­діо- та ві­део­ма­те­рі­а­ла­ми до­ка­зо­вої ба­зи з бо­ку зви­ну­ва­че­н­ня. Він за­явив, що якщо до­да­тко­вий час не бу­де на­да­но, а суд­ді про­дов­жать за­сі­да­н­ня у цій спра­ві, то він вва­жа­ти­ме, що «здій­сню­є­ться кри­мі­наль­ний зло­чин». Пі­сля цьо­го адво­кат за­явив від­від го­ло­ву­ю­чо­му суд­ді Вла­ди­сла­ву Дев’ятку, а по­тім — iще одно­му суд­ді з ко­ле­гії суд­дів, що роз­гля­дає спра­ву Яну­ко­ви­ча.

Суд не за­до­воль­нив ці за­яви, але Ге­ра­сько усі­ма сво­ї­ми кло­по­та­н­ня­ми — а їх бу­ло біль­ше дю­жи­ни — в той день різ­ко за­галь­му­вав су­до­вий про­цес. Ту ж та­кти­ку Ге­ра­сько про­дов­жив на за­сі­да­н­нях 27 і 28 ве­ре­сня. Але за­галь­му­ва­ти про­цес — це да­ле­ко не все, на що зда­тний умі­лий адво­кат. Де­які з чи­слен­них кло­по­тань за­хи­сни­ка Яну­ко­ви­ча на­ці­ле­ні на під­рив до­ка­зо­вої ба­зи обви­ну­ва­че­н­ня.

Зокре­ма, Ге­ра­сько по­чав ви­ма­га­ти ви­клю­че­н­ня зі скла­ду до­ка­зів де­яких до­ку­мен­тів і ві­део­за­пи­сів. У від­по­відь го­ло­ву­ю­чий су­д­дя по­ві­до­мив, що суд спо­ча­тку до­слі­джує до­ка­зи в су­до­во­му за­сі­дан­ні, а по­тім уже оці­нює їх до­сто­вір­ність. Тим ча­сом Ге­ра­сько ствер­джує, що де­які ві­део­за­пи­си бу­ли змон­то­ва­ні. На­ра­зі скла­дно ска­за­ти, чи вва­жа­ти­ме суд це сер­йо­зним ар­гу­мен­том.

Крім то­го, за­хи­сник Яну­ко­ви­ча ви­рі­шив ата­ку­ва­ти лін­гві­сти­чну екс­пер­ти­зу, яка вста­но­ви­ла, що лист Яну­ко­ви­ча до Пу­ті­на з про­ха­н­ням вве­сти ро­сій­ські вій­ська в Укра­ї­ну є пря­мим за­кли­ком до по­ру­ше­н­ня її су­ве­ре­ні­те­ту. Ге­ра­сько за­явив, що су­до­ві лін­гві­сти, за­лу­че­ні до екс­пер­ти­зи, бу­ли вне­се­ні в ба­зу Мін’юсту тіль­ки 27 ве­ре­сня, і по­про­сив суд до­лу­чи­ти до спра­ви акт про не­мо­жли­вість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти да­ну екс­пер­ти­зу як до­каз.

Гість до Яну­ко­ви­ча

Слід за­зна­чи­ти, що в цьо­му пи­тан­ні на Ге­ра­ська че­кав успіх. Вже 28 ве­ре­сня ста­ло ві­до­мо, що лін­гві­сти­чна екс­пер­ти­за не вста­но­ви­ла у пу­блі­чних ви­сту­пах екс­пре­зи­ден­та Віктора Яну­ко­ви­ча за­кли­ки до змі­ни кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду в Укра­ї­ні. Цей ви­сно­вок фа­хів­ців на су­до­во­му за­сі­дан­ні за­чи­тав зга­ду­ва­ний ви­ще го­ло­ву­ю­чий су­д­дя Вла­ди­слав Дев’ятко.

«Ви­слов­лю­ва­н­ня, в яких є за­кли­ки до на­силь­ни­цької змі­ни кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду в Укра­ї­ні або за­хо­пле­н­ня дер­жав­ної вла­ди в Укра­ї­ні, — від­су­тні. Ви­слов­лю­ва­н­ня, в яких є за­кли­ки до змі­ни кор­до­нів Укра­ї­ни, в ін­терв’ю ЗМІ і пу­блі­чних ви­сту­пах Яну­ко­ви­ча — від­су­тні», — йде­ться у ви­снов­ках екс­пер­ти­зи.

На­то­мість лін­гві­сти­чна екс­пер­ти­за по­ка­за­ла, що лист Віктора Яну­ко­ви­ча до Пу­ті­на з про­ха­н­ням вве­сти ро­сій­ські вій­ська до Укра­ї­ни є пря­мим за­кли­ком до по­ру­ше­н­ня її су­ве­ре­ні­те­ту. «Вжи­ті ле­ксе­ми мо­жуть бу­ти спря­мо­ва­ні на ро­сій­ську агре­сію та по­ру­ше­н­ня су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни», — ствер­джу­ють ек­спер­ти.

Однак по­вер­не­мо­ся до Ге­ра­ська. На на­сту­пно­му за­сі­дан­ні су­ду (5 жов­тня) він під­ніс су­д­дям і про­ку­ро­рам но­вий сюр­приз. Мов­ляв, за­кон ви­ма­гає від адво­ка­та осо­би­стої зу­стрі­чі з під­су­дним, а оскіль­ки ви­кли­ка­ти Віктора Фе­до­ро­ви­ча до Ки­є­ва не є мо­жли­вим, то Ге­ра­сько як за­ко­но­слу­хня­ний адво­кат зо­бов’яза­ний від­пра­ви­ти­ся до Ро­сто­ва у від­ря­дже­н­ня, при­чо­му за ра­ху­нок дер­жа­ви.

Суд був не в за­хва­ті, але адво­кат Ге­ра­сько по­ста­вив слу­жи­те­лів Фе­мі­ди пе­ред фа­ктом, i ті бу­ли зму­ше­ні зно­ву пе­ре­не­сти за­сі­да­н­ня. За­хи­сник на­дав су­ду ко­пії еле­ктрон­них кви­тків до Мо­скви че­рез Мінськ (Бі­ло­русь), на­пи­са­ла у «Фейс­бу­цi» прес-се­кре­тар Ген­про­ку­ро­ра Ла­ри­са Сар­ган. До кви­тків Ге­ра­сько до­дав за­яви ли­ста від адво­кат­сько­го об’єд­на­н­ня Aver Lex, яке ра­ні­ше бра­ло участь у за­хи­сті Яну­ко­ви­ча. В ли­сті адво­ка­ти ра­дять з мір­ку­вань без­пе­ки не ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти те­ле­фон або по­шту для спіл­ку­ва­н­ня з Яну­ко­ви­чем.

У зв’яз­ку зі сво­їм во­я­жем Ге­ра­сько про­сив суд пе­ре­не­сти за­сі­да­н­ня на 19 жов­тня. У від­по­відь на це про­ку­ро­ри ска­за­ли, що, на їхню дум­ку, до­ста­тньо мен­шо­го тер­мі­ну для ви­рі­ше­н­ня всіх пи­тань. Пі­сля цьо­го суд ви­рі­шив про­дов­жи­ти за­сі­да­н­ня у спра­ві про дер­жзра­ду 11 жов­тня рів­но о де­ся­тій ран­ку.

З чим по­вер­не­ться Ма­ксим Ге­ра­сько пі­сля ран­де­ву з Ві­кто­ром Яну­ко­ви­чем — на­ра­зі не­ві­до­мо. Але за­хи­сник екс-Пре­зи­ден­та май­же на­пев­не ви­ко­ри­стає при­ве­зе­ні на­пра­цьо­ва­ні ма­те­рі­а­ли (чи ідеї) для подаль­ших не­спо­ді­ва­нок у су­ді. А от ку­ди у під­сум­ку зай­де су­до­ве за­сі­да­н­ня як та­ке — цьо­го, на­пев­не, не спро­гно­зує ні­хто.

Де­які з чи­слен­них кло­по­тань за­хи­сни­ка Яну­ко­ви­ча на­ці­ле­ні на під­рив до­ка­зо­вої ба­зи обви­ну­ва­че­н­ня.

Яну­ко­ви­ча су­дять, але за­о­чно. І зі зна­чни­ми па­у­за­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.