ВТРА­ТИ Ох який був муж­чи­на!

Не ста­ло ві­до­мо­го фран­цузь­ко­го акто­ра Жа­на Ро­шфо­ра

Ukrayina Moloda - - Свiт - Олег БОРОВСЬКИЙ

Лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії при­був до Страс­бур­га на се­сію ПАРЄ як де­ле­гат від укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту та зайняв прин­ци­по­ву по­зи­цію у пи­та­н­нях, що сто­су­ва­ли­ся Укра­ї­ни.

«Я го­ло­су­вав про­ти то­го, щоб обго­во­рю­ва­ти в ПАРЄ наш осві­тній за­кон, оскіль­ки для цьо­го не­має під­став. Адже ні­хто не має пра­ва ви­став­ля­ти нам ви­мо­ги що­до ви­вче­н­ня укра­їн­ської мо­ви в укра­їн­ських шко­лах. Ми за­хи­ща­є­мо пра­ва на­ціо­наль­них мен­шин, але дер­жав­ну мо­ву по­вин­ні вчи­ти всі. Біль­ше то­го, на­ша вла­да по­го­ди­лась на те, щоб да­ти цей за­кон на ви­вче­н­ня Ве­не­ці­ан­ській ко­мі­сії, і во­ни да­дуть свій ви­сно­вок. Для чо­го то­ді про­по­ну­ють роз­гля­да­ти за­кон у ПАРЄ? Пред­став­ни­ки про­ро­сій­ських груп з Угор­щи­ни та Ру­му­нії нав’язу­ють це, щоб дис­кре­ди­ту­ва­ти Укра­ї­ну і по­ка­за- ти, що у нас є дис­кри­мі­на­ція на­цмен­шин. Це аб­со­лю­тна по­лі­ти­чна ма­ні­пу­ля­ція, ви­гі­дна Ро­сії», — за­зна­чив Ля­шко.

По­лі­тик на­го­ло­сив, що за­хист на­ціо­наль­но­го ви­ро­бни­ка по­ви­нен бу­ти прі­о­ри­те­тним на­пря­мом ро­бо­ти укра­їн­ської де­ле­га­ції у Страс­бур­зі. «Пре­зи­дент по­ви­нен у пер­шу чер­гу від­сто­ю­ва­ти ін­те­ре­си укра­їн­ських ви­ро­бни­ків. Ми­ну­ло­го ти­жня Єв­ро­ко­мі­сія ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про під­ви­ще­н­ня ми­та на на­шу ме­та­ло­про­ду­кцію. Ми те­пер по­вин­ні пла­ти­ти 60 єв­ро за ко­жну тон­ну на­шої про­ду­кції. Орі­єн­тов­ні втра­ти — 1 млрд. до­ла­рів. Це рі­ше­н­ня ан­ти­укра­їн­ське. Де Пре­зи­дент і уряд? Чо­му во­ни мов­чать, а не від­сто­ю­ють на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си та пра­во укра­їн­ців на ро­бо­ту і зар­пла­ту? То­му що їм бай­ду­же! Во­ни глу­хі й слі­пі, ко­ли тре­ба за­хи­ща­ти на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си. Ко­ли пред­став­ни­ки Єв­ро­ко­мі­сії агі­ту­ють ме­не до­зво­ли­ти їм ви­во­зи­ти з Укра­ї­ни не­о­бро­бле­ний ліс і ме­та­ло­брухт, я не по­го­джу­юсь. Бо це не­спра­ве­дли­во і не­че­сно: си­ро­ви­ну во­ни ви­во­зи­ти хо­чуть, а го­то­ву про­ду­кцію — ні. На­ціо­наль­ний ін­те­рес Укра­ї­ни — це но­ві ро­бо­чі мі­сця, і вла­да по­вин­на за це бо­ро­тись, а не мов­ча­ти», — за­ува­жив лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії.

Ля­шко та­кож роз­по­вів, як го­ло­су­вав за кан­ди­да­та на го­ло­ву ПАРЄ. «Ми го­ло­су­ва­ли за кан­ди­да­та від Ли­тви, адже це на­ша бра­тня кра­ї­на. Ми під­три­ма­ли кан­ди­да­та, який чі­тко за­ймає по­зи­цію за­хи­сту прав лю­ди­ни і під­трим­ки Укра­ї­ни. За ви­су­ван­ця від Кі­пру ми не го­ло­су­ва­ли. По-пер­ше, це про­ро­сій­ський кан­ди­дат. А по­дру­ге, хай за ньо­го го­ло­су­ють ті, у ко­го є офшо­ри на Кі­прі. Ти­мо­шен­ко чи По­ро­шен­ко мо­гли б. У нас не­має», — під­су­му­вав Ля­шко.

Ле­ген­дар­ний актор фран­цузь­ко­го те­а­тру і кіно Жан Ро­шфор по­мер уна­слі­док важ­кої хво­ро­би — з сер­пня він пе­ре­бу­вав в одній iз лі­ка­рень Па­ри­жа, по­ві­дом­ляє «Франс Пресс» iз по­си­ла­н­ням на за­яву рі­дних не­біж­чи­ка.

Мі­ністр куль­ту­ри Фран­ції Фран­су­а­за Ніс­сен на­пи­са­ла, що су­мує з при­во­ду смер­ті «ве­ли­ко­го май­стра». А «Франс Пресс» у сво­є­му не­кро­ло­зі на­зи­ває по­мер­ло­го «остан­нім фран­цузь­ким ден­ді». Вро­дли­вий, ви­шу­ка­ний, еле­ган­тний, він був окра­сою фран­цузь­ких філь­мів. Йо­го одна­ко­во лю­би­ли й у Фран­ції, й у сві­ті. Ра­дян­ським гля­да­чам він за­пам’ятав­ся пе­ред­усім зав­дя­ки ро­лі адво­ка­та Фран­суа Де­гре в при­го­дни­цько-ро­ман­ти­чній епо­пеї про Ан­же­лі­ку, яку в 60-ті ро­ки ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя зняв кі­но­ре­жи­сер Бер­нар Бор­де­рі. Пар­тнер­кою Ро­шфо­ра у цих стрі­чках бу­ла вро­дли­ва актор­ка Мі­шель Мер­сьє. У 70-х ро­ках йо­го сла­ва змі­цни­ла­ся зав­дя­ки уча­сті у двох ко­ме­дій­них стрі­чках про при­го­ди ви­со­ко­го блон­ди­на у чор­но­му че­ре­ви­ку, де пар­тне­ром Ро­шфо­ра ви­сту­пав ін­ший ви­да­тний фран­цузь­кий ко­мік — П’єр Рі­шар.

Жан Ро­шфор — ар­ти­сти­чний псев­до­нім. Актор на­ро­див­ся 1930 ро­ку в Па­ри­жі як Жан Ра­уль Ро­бер. На­вчав­ся в Нат­ській кон­сер­ва­то­рії, а по­тім у Дра­ма­ти­чно­му цен­трі та Ви­щій на­ціо­наль­ній кон­сер­ва­то­рії дра­ма­ти­чно­го ми­сте­цтва, де йо­го одно­кур­сни­ка­ми бу­ли май­бу­тні ме­три фран­цузь­ко­го кіно Клод Ріш, Жан-П’єр Ма­рі­ель та Жан-Поль Бель­мон­до. На те­а­траль­ній сце­ні — з 1949 ро­ку. В кіно де­бю­ту­вав 1958 ро­ку, а сві­то­ву сла­ву здо­був 1962 ро­ку за го­лов­ну роль у до­бре ві­до­мо­му і ра­дян­ським гля­да­чам при­го­дни­цько­му філь­мі «Кар­туш». Цей успіх Ро­шфор роз­ви­нув зав­дя­ки ро­лі в ко­ме­дій­ній стрі­чці «При­го­ди ки­тай­ця в Ки­таї» (1965). А вже по­тім бу­ли «Ан­же­лі­ка» та «Ви­со­кий блон­дин», які зро­би­ли Ро­шфо­ра ку­ми­ром гля­да­чів усьо­го сві­ту. За своє жи­т­тя актор зняв­ся у по­над 100 філь­мах. Остан­ню роль в кіно зі­грав 2015 ро­ку в стрі­чці швей­цар­сько­го ре­жи­се­ра Фі­ліп­пі Ле Гює «Фло­ри­да».

Ро­шфор був три­чі одру­же­ний та мав ше­сте­ро ді­тей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.