А суд­ді де?

Єв­ро­со­юз на­по­ля­гає на не­об­хі­дно­сті ство­ре­н­ня окре­мо­го Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду в Укра­ї­ні

Ukrayina Moloda - - Право - Іван ПОВАЛЯЄВ

У Єв­ро­со­ю­зі на­га­ду­ють укра­їн­ській вла­ді про не­об­хі­дність ство­ре­н­ня окре­мо­го Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. До то­го ж, за­пев­ня­ють, що го­то­ві до­по­ма­га­ти з від­бо­ром суд­дів.

По­зи­цію ЄС що­до ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду пі­сля пу­блі­ка­ції ви­снов­ку Ве­не­ці­ан­ської ко­мі­сії на­ве­ло пред­став­ни­цтво ЄС в Укра­ї­ні.

Від­так у ЄС на­го­ло­шу­ють, що ви­сно­вок Ве­не­ці­ан­ської ко­мі­сії є ду­же ва­жли­вим у кон­текс­ті подаль­шої мо­дер­ні­за­ції Укра­ї­ни і «мі­стить ко­ри­сне уто­чне­н­ня єв­ро­пей­ських стан­дар­тів ство­ре­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­них ан­ти­ко­ру­пцій­них су­до­вих ор­га­нів».

«Ви­щий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд по­ви­нен бу­ти ство­ре­ний як не­за­ле­жна й окре­ма уста­но­ва від існу­ю­чої стру­кту­ри су­до­вої вла­ди. І нав­па­ки, впро­ва­дже­н­ня цьо­го су­ду в існу­ю­чу стру­кту­ру су­до­вої вла­ди че­рез при­зна­че­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­них суд­дів у всіх за­галь­них мі­сце­вих су­дах, апе­ля­цій­них та вер­хов­них су­дах не може бу­ти ви­прав­да­ним чи за­сто­со­ва­ним на пра­кти­ці з огля­ду на чин­не за­ко­но­дав­ство та між­на­ро­дні зо­бов’яза­н­ня Укра­ї­ни що­до ство­ре­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду», — йде­ться у ко­мен­та­рі пред­став­ни­цтва ЄС в Укра­ї­ні.

В ЄС та­кож при­ві­та­ли на­мір Пре­зи­ден­та Пе­тра По­ро­шен­ка ство­ри­ти ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд, який би від­по­від­ав стан­дар­там Ра­ди Єв­ро­пи. При цьо­му ЄС ви­сло­вив го­тов­ність на­да­ти укра­їн­ській вла­ді підтримку у ство­рен­ні Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, який би від­по­від­ав ви­снов­ку Ве­не­ці­ан­ської ко­мі­сії.

«Не­за­ле­жність, до­бро­че­сність та про­фе­сіо­на­лізм усіх суд­дів, яких при­зна­ча­ти­муть в ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд, ма­ти­муть, ви­рі­шаль­не зна­че­н­ня для від­нов­ле­н­ня до­ві­ри гро­мад­сько­сті до вла­ди, і ЄС го­то­вий спри­я­ти про­зо­ро­сті про­це­су від­бо­ру суд­дів у ра­зі не­об­хі­дно­сті», — за­яви­ли у ЄС.

За­зна­чи­мо, що у фра­кції «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка» обі­ця­ють не­за­ба­ром пред­ста­ви­ти но­вий за­ко­но­про­ект, який пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду в Укра­ї­ні, в яко­му бу­де вра­хо­ва­но за­ува­же­н­ня Ве­не­ці­ан­ської ко­мі­сії.

За­раз на роз­гляд ВР вне­се­но два за­ко­но­про­е­кти — №6011 (ав­тор­ства Окса­ни Си­ро­їд і Іва­на Круль­ка) і №6529 (ав­тор­ства Сер­гія Але­ксє­є­ва із БПП).

6 жов­тня Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія «За де­мо­кра­тію че­рез пра­во» (Ве­не­ці­ан­ська ко­мі­сія) під­три­ма­ла ство­ре­н­ня в Укра­ї­ні Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, на­звав­ши за­ко­но­про­ект №6011 «хо­ро­шою осно­вою» для ство­ре­н­ня Ви­що­го спе­ці­а­лі­зо­ва­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, яку по­трі­бно до­о­пра­цю­ва­ти.

То­ді як за­ко­но­про­ект №6529 Але­ксє­є­ва Ве­не­ці­ан­ська ко­мі­сія роз­кри­ти­ку­ва­ла.

У свою чер­гу Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко за­явив, що го­то­вий вне­сти за­ко­но­про­ект про ство­ре­н­ня Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду в Укра­ї­ні, якщо пар­ла­мен­та­рії на­пра­цю­ють кон­сен­су­сний ва­рі­ант. При цьо­му гла­ва дер­жа­ви все-та­ки ви­сту­пає за па­ра­лель­не фор­му­ва­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­ної па­ла­ти у Вер­хов­но­му Су­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.