МВФ сльо­зам не ві­рить

Для отри­ма­н­ня чер­го­во­го тран­шу кре­ди­ту вла­да Укра­ї­ни може зро­би­ти 90% гро­ма­дян най­бі­дні­ши­ми вер­ства­ми на­се­ле­н­ня й отри­му­ва­ча­ми ко­му­наль­них суб­си­дій

Ukrayina Moloda - - Економіка - Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Дер­жа­ва Ук р а ї н а с ь о г о д н і зна­хо­ди­ться у жорс­ткі й д и л е мі : а б о в т р а т и т и фін а н с у в а н н я Мі­жна­ро­дно­го в а л ютно­го фон­ду, а р а з о м і з н и м і ц і л о ї н и з к и і н ших по­тен­цій­них кре­ди­то­рів, що с п р и ч и н и т ь фі­нан­сов у к р и з у у к р а ї н і . Або ж о т р и ма­ти транш ці­ною подаль­шо­го п і д в и ще­н­ня вар­то­сті при­ро­дно­го га­зу д л я н а с е л е н н я , що з р о - б и т ь ко му­наль­ні та­ри­фи з а х мар­но д о р о г и ми, а у к - р а ї н ц і в — же­бра­ка­ми.. . Вла­да н а ма­га є т ь с я з н а й - т и т р е т і й , ко мпро­мі­сний, в а р і а н т . Але шан­сі в н а ц е не­ба­га­то.

Плюс 19% до ці­ни

Сьо­го­дні існує жорс­тке про­ти­річ­чя між «На­фто­га­зом Укра­ї­ни», який ви­ма­гає збіль­ши­ти вар­тість га­зу для на­се­ле­н­ня, і Ка­бмі­ном, який ви­сту­пає про­ти цьо­го. У фін­пла­ні «На­фто­га­зу» на 2017 рік пе­ред­ба­че­но під­ви­ще­н­ня ці­ни на газ із ни­ні­шніх 4849 грн. до 5760 грн. Тоб­то, на 19%. Уряд про­ти та­ко­го кро­ку су­то з пра­гма­ти­чних мір­ку­вань. За да­ни­ми Мі­ні­стер­ства енер­ге­ти­ки, за­бор­го­ва­ність пла­тни­ків за спо­жи­тий газ до кін­ця ро­ку зро­сте до 25,8 млрд. гри­вень. Що на 337% біль­ше, ніж то­рік.

Утiм Між­на­ро­дний ва­лю­тний фонд у га­зо­во­му пи­тан­ні до­три­му­є­ться до­во­лі жорс­ткої по­зи­ції. І якщо Ва­шинг­тон про­ба­чив нам не­ба­жа­н­ня ска­со­ву­ва­ти зе­мель­ний мо­ра­то­рій, уко­тре про­дов­жу­ю­чи «сі­рі» і «чор­ні» зе­мель­ні схе­ми, че­рез якi Укра­ї­на втра­чає ве­ли­че­зні ко­шти, що про­хо­дять повз дер­жав­ну ка­су, то де­ше­вий, на дум­ку МВФ, газ на­шо­го го­лов­но­го кре­ди­то­ра не вла­што­вує вза­га­лі. І чи­слен­ні ви­мо­ги під­ви­щи­ти вар­тість па­ли­ва, ар­гу­мен­ти про пев­ні мо­жли­во­сті Укра­ї­ни у цьо­му пи­тан­ні зву­чать уже на­віть з уст по­сла Спо­лу­че­них Шта­тів. А то­му над­то дов­го ро­би­ти ви­гляд, що ні­чо­го стра­шно­го не від­бу­ва­є­ться, офі­цій­ний Ки­їв не може.

Ком­про­мі­сом, який при­ду­ма­ло Мі­ні­стер­ство енер­ге­ти­ки, є но­ва фор­му­ла обра­хун­ку ці­ни на газ. Один із ва­рі­ан­тів змі­ни ці­ни є роз­ра­ху­нок з ура­ху­ва­н­ням фа­кто­рів се­зон­но­го зни­же­н­ня ці­ни на сві­то­во­му рин­ку. Та­кий по­ря­док не спо­до­бав­ся ні Мін­фі­ну, ні МВФ, які за­яви­ли, що в та­ко­му ви­пад­ку ма­ти­ме­мо де­ше­вий газ улі­тку і до­ро­гий — узим­ку. То­му про­філь­не мі­ні­стер­ство на­пра­цю­ва­ло ще один па­кет умов, за яким ці­на, як за­пев­няє вла­да, або за­ли­ши­ться на ни­ні­шньо­му рів­ні, або зро­сте, але не ду­же...

Фор­му­ла же­бра­ків

Са­ме цей па­кет і ви­ру­шив узго­джу­ва­ти до штаб­квар­ти­ри МВФ у Ва­шинг­то­ні мі­ністр фі­нан­сів Оле­ксандр Да­ни­люк. Як вва­жа­ють ек­спер­ти, збе­рег­ти ці­ну на газ на ни­ні­шньо­му рів­ні но­вий по­ря­док об­чи­слень не змо­же. І вар­тість бла­ки­тно­го па­ли­ва може зро­сти до 5,815 тис. гри­вень (без ПДВ) за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів. Це на 17,6% біль­ше, ніж ми пла­ти­мо сьо­го­дні. З ура­ху­ва­н­ням по­да­тків, на­ці­нок по­ста­чаль­ни­ків та транс­порт­них ви­трат кін­це­ва ці­на для на­се­ле­н­ня і ко­му­наль­ни­ків ста­но­ви­ти­ме 8,032 тис. грн. при ни­ні­шньо­му та­ри­фі в 6,937 тис. грн. за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів.

Та­ким чи­ном вла­да спо­ді­ва­є­ться ви­йти на ком­про­міс із Мі­жна­ро­дним ва­лю­тним фон­дом і вже до кін­ця ни­ні­шньо­го ро­ку отри­ма­ти чер­го­вий, дав­но очі­ку­ва­ний транш. «Мо­жу ска­за­ти, що ми ці­ну­є­мо на­ше спів­ро­бі­тни­цтво, ми ці­ну­є­мо на­шу від­да­ність про­гра­мі. Це по­зи­ція уря­ду і прем’єр­мі­ні­стра. На­ша ме­та — успі­шно за­вер­ши­ти про­гра­му в 2018 ро­ці», — ска­зав мі­ністр фі­нан­сів Оле­ксандр Да­ни­люк. «Оскіль­ки ці­на на газ по­вин­на бу­ти ма­кси­маль­но близь­кою до рин­ко- вої, і цей пункт є в ме­мо­ран­ду­мі з МВФ, ми зо­бов’яза­ні ці пи­та­н­ня узго­джу­ва­ти з фон­дом», — за­явив за­сту­пник мі­ні­стра енер­ге­ти­ки Ігор Про­ко­пів.

Ана­лі­ти­ки, втім, за­сте­рі­га­ють: та­ке під­ви­ще­н­ня може бу­ти фа­таль­ним для Укра­ї­ни. Адже вар­тість ко­му­наль­них по­слуг для укра­їн­ців може ста­ти не­до­сту­пною. Як ві­до­мо, на сьо­го­дні суб­си­дії від дер­жа­ви отри­му­ють 60% на­ших спів­ві­тчи­зни­ків. Якщо ж газ по­до­рож­чає, ця ци­фра може зро­сти до 90%. А в де­яких обла­стях, на­при­клад, у Тер­но­піль­ській — до 96%.

Та­ким чи­ном фа­кти­чно вся Укра­ї­на може ста­ти одним ве­ли­ким отри­му­ва­чем со­ці­аль­ної до­по­мо­ги від дер­жа­ви. Що фа­кти­чно пе­ре­вер­тає з ніг на го­ло­ву всю си­сте­му со­ці­аль­ної до­по­мо­ги та сут­тє­во зву­жує пер­спе­кти­ви еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня.

Тож у вла­ди є фа­кти­чно два ви­хо­ди: або по­го­ди­ти­ся на ви­мо­ги МВФ і спо­ді­ва­ти­ся, що все якось вла­дна­є­ться і ма­со­вих про­те­стів вда­сться уни­кну­ти, або ж від­мо­ви­ти­ся від спів­ро­бі­тни­цтва з Фон­дом. Який ва­рі­ант обе­руть на­ші чи­нов­ни­ки, ми по­ба­чи­мо вже най­ближ­чи­ми дня­ми.

Газ, те­пло і га­ря­ча во­да в Укра­ї­ні вже най­ближ­чим ча­сом мо­жуть пе­ре­йти у ка­те­го­рію «Пре­дме­ти роз­ко­шу».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.