Пра­цю­ю­чи, вчи­мо­ся

Лі­цей, де учні отри­му­ють рі­зно­бі­чні пра­кти­чні на­ви­ки, з’явив­ся на Чер­ка­щи­ні

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Оле­на ЯРОШЕНКО

Ми­ну­ло­го ти­жня від­бу­ла­ся офі­цій­на пре­зен­та­ція Укра­їн­сько­го аграр­но­го лі­цею. Нав­чаль­ний кла­стер, де акцен­ту­є­ться не за­пам’ято­ву­ва­н­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­них те­о­ре­ти­чних основ, а здо­бу­т­тя по­лі­фо­ні­чних знань і вмінь че­рез участь у ре­а­лі­за­ції ро­бо­чих про­е­ктів, від­крив­ся в Ума­ні.

По­штов­хом до по­яви са­ме та­ко­го уч­бо­во­го цен­тру ста­ла від­су­тність в аграр­но­му се­кто­рі які­сно під­го­тов­ле­них мо­ло­дих ка­дрів. За сло­ва­ми го­ло­ви Все­укра­їн­ської аграр­ної ра­ди, іні­ці­а­то­ра ство­ре­н­ня лі­цею Ан­дрія Ди­ку­на, це не­стан­дар­тний за­клад. Йо­го про­гра­му роз­ро­бля­ли, взяв­ши за осно­ву си­стем осві­ти Есто­нії та Фін­лян­дії, які на сьо­го­дні ви­зна­ні лі­де­ра­ми за рів­нем ко­е­фі­ці­єн­ту ко­ри­сної дії.

Від­кри­т­тя лі­цею, окрім йо­го за­снов­ни­ків, спон­со­рів та пар­тне­рів-ви­ро­бни­чни­ків, від­ві­да­лий пред­став­ни­ки Мі­на­гро­по­лі­ти­ки. Бо, на дум­ку за­сту­пни­ці мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Оль­ги Тро­фім­це­вої, по­ява по­ді­бних на­вчаль­них за­кла­дів — не менш ва­жли­ва ін­ве­сти­ція в май­бу­тнє Укра­ї­ни, ніж від­кри­т­тя но­вих під­при­ємств. «Ду­же вдя­чний всім іні­ці­а­то­рам ство­ре­н­ня лі­цею за їхнiй осо­би­стий вне­сок в осві­тній про­цес, який на­дає на­шо­му мо­ло­до­му по­ко­лін­ню біль­ше шан­сів зна­йти се­бе у сум­бур­но­му сьо­го­ден­ні, ста­ти ви­со­ко­кон­ку­рен­тни­ми на рин­ку пра­ці», — за­пев­няє го­ло­ва Чер­ка­ської обла­сної ра­ди Оле­ксандр Вель­бі­вець.

Пі­сля пре­зен­та­ції лі­це­їсти, які про­тя­гом пер­шо­го мі­ся­ця на­вча­н­ня вже ада­пту­ва­ли­ся до ори­гі­наль­ної нав- чаль­ної про­гра­ми, озна­йо­ми­ли го­стей зі спе­ци­фі­кою ро­бо­ти лі­цею. Лі­це­їсти ра­зом iз но­во­при­бу­ли­ми взя­ли участь у «кру­гло­му сто­лі» на те­му «Ре­гіо­наль­на освіта мо­ло­ді в кон­текс­ті роз­ви­тку аграр­но­го се­кто­ру Укра­ї­ни». Обго­во­ри­ли аль­тер­на­тив­ну пе­да­го­гі­чну си­сте­му, яка апро­бу­є­ться в УАЛ та пе­ред­ба­чає від­мо­ву від тра­ди­цій­них за­сад ор­га­ні­за­ції осві­тньо­го про­це­су.

Акцен­ти в осві­тній ді­яль­но­сті Укра­їн­сько­го аграр­но­го лі­цею став­ля­ться на ко­ман­дній спів­пра­ці, спіль­но­му про­ду­ку­ван­ні й ре­а­лі­за­ції ідей. Очі­ку­є­ться, що за два ро­ки на­вча­н­ня лі­це­їсти не ли­ше здо­бу­дуть ака­де­мі­чні зна­н­ня, а й спро­бу­ють се­бе як мі­ні­мум у трьох про­фе­сі­ях у ре­аль­них умо­вах пра­ці. Ці­ка­вою як для учнів, так і для го­стей пре­зен­та­ції ста­ла зу­стріч «Мо­лодь та бі­знес», де лі­це­їсти та агра­рії дис­ку­ту­ва­ли про аграр­ний бі­знес в Укра­ї­ні і пе­ре­ва­ги ро­бо­ти в агро­се­кто­рі.

«Одні­єю з пе­ре­ваг на­вча­н­ня у на­шо­му лі­цеї є ста­жу­ва­н­ня най­кра­щих учнів у ком­па­ні­ях, що вхо­дять до скла­ду Все­укра­їн­ської аграр­ної ра­ди. Це може у май­бу­тньо­му ста­ти гар­ним стар­том для їхньої кар’єри. На­віть якщо учень на­шо­го лі­цею не обе­ре аграр­ну спе­ці­аль­ність, ми хо­че­мо під­три­му­ва­ти йо­го по­чи­на­н­ня та до­по­ма­га­ти у подаль­шій ре­а­лі­за­ції», — ка­же ди­ре­ктор УАЛ Оле­на Яро­шин­ська. Лі­це­їсти но­во­ство­ре­но­го на­вчаль­но­го кла­сте­ру ма­ти­муть мо­жли­вість і ви­пу­ска­ти жур- Ан­дрій Ди­кун впев­не­ний, що май­бу­тнє про­фе­сій­ної осві­ти — са­ме за на­вчаль­ни­ми за­кла­да­ми, які да­ють ко­ри­сні пра­кти­чні на­ви­чки. на­ли, і ство­рю­ва­ти сай­ти та рі­зно­ма­ні­тні бло­ги. Пе­ре­дба­че­на та­кож роз­роб­ка бі­зне­спла­нів аграр­но­го спря­му­ва­н­ня, їх впро­ва­дже­н­ня та на­віть отри­ма­н­ня при­бу­тку. «У нас пра­цю­ва­ти­ме сту­дій­на си­сте­ма на­вча­н­ня. Сту­дії мо­жуть бу­ти ака­де­мі­чни­ми, про­фе­сій­ни­ми, роз­ви­ва­ю­чи­ми. Зокре­ма пе­ред­ба­че­но ді­яль­ність та­ких про­фе­сій­них сту­дій, як агро­те­хно­ло­гії, жур­на­лі­сти­ка, 3D-мо­де­лю­ва­н­ня, веб-ди­зайн, «Сам со­бі адво­кат» та ін­ші, які до­по­мо­жуть впро­довж двох ро­ків учням зро­зу­мі­ти, чи був їхнiй ін­те­рес до про­фе­сій хи­мер­ним, чи та­ки ре­аль­ним», — роз­по­ві­ла ди­ре­ктор.

Ана­ло­гі­чні на­вчаль­нi за­кла­ди не­за­ба­ром пла­ну­ють від­кри­ти по всій Укра­ї­ні.

Лі­це­їстам по­до­ба­є­ться но­ва си­сте­ма на­вча­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.