НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Осін­ньо-по­льо­ві

Ста­ном на 6 жов­тня, за ін­фор­ма­ці­єю Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, зі­бра­но 5 міль­йо­нів тонн ку­ку­ру­дзи з 1,2 міль­йо­на ге­кта­рів. Це 26 від­со­тків пло­щі, що під­ля­гає зби­ран­ню (4,5 млн. га). Се­ре­дня вро­жай­ність зі­бра­ної ку­ку­ру­дзи — 42,2 цен­тне­ра з ге­кта­ра. За­га­лом цьо­го­рі­чний вро­жай зер­но­вих та зер­но­бо­бо­вих культ ур уже пе­ре­вер­шив по­зна­чку 43 млн. тонн. Зі­бра­но 76 від­со­тків площ із за­галь­них 14,6 міль­йо­на ге­кта­рів. Зокре­ма, гре­чки зі­бра­ли 165 ти­сяч тонн (81% площ) при вро­жай­но­сті 11,2 ц/га; про­са — 73 ти­сяч тонн (89% площ) при вро­жай­но­сті 14,5 ц/га; со­ня­шни­ку — 8,9 міль­йо­на тонн (79% площ) при вро­жай­но­сті 19,1 ц/га; сої — 2,1 міль­йо­на тонн (57% площ) при вро­жай­но­сті 18,1 ц/га. Цукро­вих бу­ря­ків уже ма­є­мо 4,5 міль­йо­на тонн (із 34% площ) за вро­жай­но­сті 426 ц/га.

Па­ра­лель­но агра­рії під­гот ува­ли 7,6 міль­йо­на ге­кта­рів площ під уро­жай наст упно­го ро­ку (95% від про­гно­зо­ва­них). По­сів ози­мих культ ур на зер­но про­ве­де­но на 5 міль­йо­нах ге­кта­рів (69% від про­гно­зо­ва­них). У то­му чи­слі: ози­мої пше­ни­ці та три­ти­ка­ле — 4,5 млн. га (74%), жи­та — 122 тис. га, (76%), ячме­ню — 335 тис. га (36%), ози­мо­го рі­па­ку — 805 тис. га (104% до про­гно­зо­ва­них).

Фор­вар­дні за­ку­пів­лі

Дер­жав­на про­до­воль­чо-зер­но­ва кор­по­ра­ція Укра­ї­ни пре­зент ува­ла осін­ню фор­вар­дну про­гра­му за­ку­пі­вель зер­но­вих май­бу­тньо­го вро­жаю. За­пла­но­ва­ні об­ся­ги за­ку­пів­лі зер­но­вих у сіль­го­спви­ро­бни­ків бу­дуть не мен­ше 200 ти­сяч тонн ози­мої пше­ни­ці, 80 ти­сяч тонн ози­мо- го ячме­ню та 15 ти­сяч тонн ози­мо­го жи­та. На аван­су­ва­н­ня фор­вар­ду до кін­ця 2017 ро­ку то­ва­ро­ви­ро­бни­ку за­пла­но­ва­но ви­ді­ли­ти по­над 600 міль­йо­нів гри­вень. Цьо­го­рі­чний фор­вард роз­по­ча­ли ра­ні­ше по­пе­ре­дньо­го ро­ку, і це на­дає агра­рі­ям мо­жли­вість за­вча­сно по­да­ти за­яв­ки і під­гот ува­ти па­кет не­об­хі­дних до­ку­мен­тів для уча­сті у про­гра­мі, що про­хо­дить у три ета­пи. На пер­шо­му ета­пі сіль­го­спви­ро­бник по­дає до ре­гіо­наль­но­го від­ді­лу ДПЗКУ за­яв­ку на участь, фор­мує не­об­хі­дний па­кет до­ку­мен­тів та укла­дає до­го­вір по­став­ки без­по­се­ре­дньо у цен­траль­но­му офі­сі кор­по­ра­ції. Пі­сля під­пи­са­н­ня до­го­во­ру на по­то­чний ра­ху­нок сіль­го­спви­ро­бни­ка бу­де здій­сне­но по­пе­ре­дню оплат у на су­му 2010 гри­вень за одну тон­ну. Дру­гий транш по­пе­ре­дньої опла­ти здій­сню­є­ться в пе­рі­од по­ча­тку ве­сня- ної ве­ге­та­ції ози­ми­ни, і він ста­но­ви­ти­ме 780 гри­вень за одну тон­ну. Оста­то­чний роз­ра­ху­нок здій­сню­є­ться пі­сля пе­ре­о­форм­ле­н­ня зер­на згі­дно з умо­ва­ми до­го­во­ру на ПАТ «ДПЗКУ». Фі­нан­су­ва­н­ня про­гра­ми під­твер­дже­но стра­те­гі­чним ки­тай­ським пар­тне­ром То­ва­ри­ства, ком­па­ні­єю ССЕС, та­кож Ек­спорт­но-Ім­порт­ним бан­ком Ки­таю. Ме­та її — своє­ча­сна під­трим­ка сіль­го­спви­ро­бни­ка та га­ран­то­ва­не отри­ма­н­ня зер­на для йо­го наст упно­го екс­порт у згі­дно з на­яв­ни­ми у ДПЗКУ зо­бов’яза­н­ня­ми. Ре­гіо­наль­ні від­ді­ли та фі­лії ДПЗКУ вже го­то­ві при­йма­ти за­яв­ки та до­ку­мен­ти від сіль­го­спви­ро­бни­ків на участь у про­гра­мі фор­вар­дних за­ку­пі­вель. Го­лов­ний кон­суль­тант що­до уча­сті у фор­вар­дній про­гра­мі — На­та­лія Го­ло­вань, на­чаль­ник від­ді­лу фор­вар­дних за­ку­пі­вель. Тел.: (044) 206-15-71.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.