З ме­дом — до Єв­ро­пи

Кар­па­ти за­про­шу­ють на ді­ло­ву зу­стріч ві­тчи­зня­них та за­ру­бі­жних па­сі­чни­ків

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Інф. «УМ»

13-14 жов­тня у мі­сті Ярем­че прой­де «Єв­ро­пей­ський день па­сі­чни­ка в Кар­па­тах». Йо­го ор­га­ні­зо­вує Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства ра­зом зі Спіл­кою па­сі­чни­ків Укра­ї­ни, Укра­їн­ською аграр­ною кон­фе­де­ра­ці­єю та про­е­ктом ЄС «Під­трим­ка впро­ва­дже­н­ня Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС». Ме­тою фо­ру­му є вста­нов­ле­н­ня ши­ро­ко­го діа­ло­гу між дер­жа­вою, ви­ро­бни­ка­ми та екс­пор­те­ра­ми ме­ду, агро­бі­зне­сом, на­у­ков­ця­ми, га­лу­зе­ви­ми гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. Обго­во­рю­ва­ти­муть осо­бли­во­сті і пер­спе­кти­ви за­про­ва­дже­н­ня єв­ро­пей­ських норм в укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство, спів­пра­цю агро­ви­ро­бни­ків та па­сі­чни­ків, про­ти­дію отру­єн­ню бджіл, акту­аль­ні на­прям­ки роз­ви­тку укра­їн­сько­го бджіль­ни­цтва.

У рам­ках за­хо­ду за­пла­но­ва­но дис­ку­сій­ні па­не­лі «Єв­ро­пей­ська ін­те­гра­ція», «Ко­о­пе­ра­ція», «Те­хно­ло­гії», на­вчаль­ні тре­нін­ги «Пе­ре­ва­ги Уго­ди про асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною та ЄС» та «Єв­ро­пей­ські ви­мо­ги до укра­їн­сько­го ме­ду». Та­кож від­бу­де­ться кон­фе­рен­ція «Укра­їн­ське бджіль­ни­цтво. Ви­кли­ки су­ча­сно­сті» та «кру­глий стіл» на те­му «За­хист бджіл».

Уча­сни­ка­ми за­хо­ду ста­ну ть пре­зи­дент Спіл­ки па­сі­чни­ків Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Стре­то­вич, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Укра­їн­ської аграр­ної кон­фе­де­ра­ції Пав­ло Ко­валь, пред­став­ни­ки Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, про­ект у ЄС, га­лу­зе­вих об’єд­нань для па­сі­чни­ків iз кра­їн ЄС, Ту­реч­чи­ни, Гру­зії та Ка­на­ди, а та­кож па­сі­чни­ки з усі­єї Укра­ї­ни. Мі­сце про­ве­де­н­ня: Оздо­ров­чий ком­плекс «Кар­па­ти», вул. І. Пе­тра­ша, 30, Ярем­че, Іва­но-Фран­ків­ська область. Ре­є­стра­ція для ЗМІ за по­си­ла­н­ням: http://bit.ly/2y44OfS. За до­да­тко­вою ін­фор­ма­ці­єю мо­жна звер­та­ти­ся за те­ле­фо­на­ми: 067 463 4083, 050 443 8030.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.