Чай — те­плий, але не окріп!

Хар­чу­ва­н­ня во­се­ни має бу­ти зба­лан­со­ва­ним і ма­кси­маль­но ко­ри­сним

Ukrayina Moloda - - Здоров’я - Ми­ро­сла­ва КРУК

Во­се­ни ор­га­нізм по­тре­бує більш зва­же­но­го під­бо­ру ра­ціо­ну, ніж ко­ли-не­будь. Адже в між­се­зо­н­ня змен­шу­є­ться опір­ність ор­га­ні­зму, зро­стає ймо­вір­ність під­хо­пи­ти ві­ру­сне за­хво­рю­ва­н­ня. От­же, вар­то звер­та­ти біль­ше ува­ги на що­ден­не хар­чу­ва­н­ня. Во­но має бу­ти яко­мо­га при­ро­дні­шим, мі­сти­ти ко­ри­сні мі­кро­еле­мен­ти.

«Усе, що за­смі­чує їжу («по­кра­щу­ва­чі», «під­си­лю­ва­чі», транс-жи­ри, цу­кор, до­да­на фру­кто­за, всі­ля­кі до­да­тки у со­лод­ких на­по­ях, рум’яна шкі­ро­чка при сма­жен­ні та гри­лі) — усе це під­то­чує, руй­нує ре­зер­ви здо­ров’я», — ка­же сто­ли­чний лі­кар-ді­є­то­лог Окса­на Ски­та­лін­ська.

Їжа во­се­ни має вклю­ча­ти ши­ро­кий спектр не­за­мін­них ком­по­нен­тів (тоб­то та­ких, які не син­те­зу­ю­ться в на­шо­му ор­га­ні­змі і без яких він дає збої, і над­хо­ди­ти во­ни ма­ють з їжею): оме­га-3 жи­ри (як ри­бно­го, так і ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня), мо­но­не­на­си­че­ні жи­ри, які стій­кі до оки­сле­н­ня (аво­ка­до, олив­ко­ва олія), не­за­мін­ні амі­но­ки­сло­ти (дже­ре­ла біл­ку ма­ють бу­ти рі­зно­ма­ні­тни­ми), во­до­роз­чин­ні ві­та­мі­ни (про­ду­кти, ба­га­ті ві­та­мі­ном С та ві­та­мі­на­ми гру­пи В), а та­кож жи­ро­роз­чин­ний ві­та­мін Д, фі­то­ну­трі­єн­ти (ко­льо­ро­ві пі­гмен­ти ягід, ли­стя, ко­ре­не­пло­дів), клі­тко­ви­на, пре­біо­ти­ки (ци­ко­рій, то­пі­нам­бур, ба­нан, бу­ряк, ци­бу­ля, ча­сник).

У ра­ціо­ні ма­ють бу­ти при­су­тні всі ма­кро­ну­трі­єн­ти (тоб­то ті гру­пи по­жив­них ре­чо­вин, яких по­трі­бно най­біль­ше) — біл­ки, жи­ри та ву­гле­во­ди по­вин­ні бу­ти най­ви­щої хар­чо­вої цін­но­сті, без не­здо­ро­вих до­пов­нень (кон­сер­ван­тів, емуль­га­то­рів, під­си­лю­ва­чів сма­ку, на­при­клад, глу­та­ма­ту, транс-жи­рів, на­дмір­но­го вмі­сту оме­га-6 жи­рів). Тоб­то, уни­кай­те всьо­го, чим за­смі­че­ні про­ми­сло­ві ков­ба­си, па­ште­ти, ма­йо­не­зи, «лег­кі» ма­сла, го­то­ві со­ло­до­щі.

Окса­на Ски­та­лін­ська на­го­ло­шує, що про­ду­кти по­вин­ні ма­ти низь­кий глі­ке­мі­чний ін­декс та не до­пу­ска­ти по­стій­но ви­со­ко­го ін­су­лі­ну. Адже ча­сті під­йо­ми рів­ня ін­су­лі­ну в кро­ві ве­дуть до ін­су­лі­но­ре­зи­стен­тно­сті (не­чу­тли­во­сті тка­нин до ін­су­лі­ну), і, як на­слі­док — до ри­зи­ку за­па­лень, при­ско­ре­но­го ста­рі­н­ня, по­шко­джень вну­трі­шніх сті­нок су­дин, сер­це­во-су­дин­них за­хво­рю­вань, цукро­во­го ді­а­бе­ту дру­го­го ти­пу, ба­га­тьох ви­дів ра­ку (мо­ло­чної за­ло­зи, ки­ше­чни­ку, про­ста­ти).

«Не­ви­со­кий глі­ке­мі­чний ін­декс їжі, яку ми спо­жи­ва­є­мо, має ще один по­зи­тив­ний бо­нус — нам мен­ше хо­че­ться їсти і ми спо­кій­но об­хо­ди­мо­ся три­ра­зо­вим хар­чу­ва­н­ням», — за­зна­чає фа­хі­вець.

Та­кож па­ні Окса­на на­го­ло­шує, що їжа во­се­ни обов’яз­ко­во по­вин­на мі­сти­ти ві­та­мін Д. На­віть най­мен­ший йо­го де­фі­цит по­гір­шує на­стрій, про­во­кує де­пре­сію та без­со­н­ня, го­лов­ні бо­лі, по­сла­блює іму­ні­тет, ви­кли­кає слаб­кість. То­му яй­ця з рід­ким жов­тком, жир­на мор­ська ри­ба, пе­чін­ка трі­ски, тро­шки вер­шко­во­го ма­сла і до­да­тко­вий при­йом ві­та­мі­ну Д з жов­тня по кві­тень має ста­ти нор­мою.

І ще один ва­жли­вий мо­мент: те­пла їжа та на­пої. Чим ближ­че до тем­пе­ра­ту­ри ті­ла тем­пе­ра­ту­ра їжі, тим кра­ще во­на за­сво­ю­є­ться, ка­же лі­кар. То­му «пе­ре­ко­си» з на­по­я­ми з льо­дом чи чай з окро­пом жо­дної ко­ри­сті не да­дуть.

На­пої во­се­ни ма­ють бу­ти те­пли­ми і зба­га­че­ни­ми ві­та­мі­на­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.