КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №122

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

1. Не­ве­ли­чка пи­ло­ра­ма або по­пу­ляр­ний укра­їн­ський му­зи­чний гурт. 4. Удар по що­ці. 7. Пер­ше сло­во не­мов­ля­ти. 8. Те­а­траль­на ви­ста­ва-огляд, що об’єд­нує в со­бі ри­си опе­ре­ти, ба­ле­ту, те­а­трів ка­ба­ре і вар’єте. 10. Дав­ньо­рим­ський уче­ний-ен­ци­кло­пе­дист, те­о­ре­тик ме­ди­ци­ни. 12. Твер­де по­кри­т­тя до­ріг, що ча­сто ве­сною схо­дить ра­зом зі сні­гом. 13. Зна­ря­д­дя пра­ці для роз­би­ва­н­ня ка­мі­н­ня, твер­до­го ґрун­ту чи льо­ду. 15. Но­ве­ла Ва­си­ля Сте­фа­ни­ка. 17. По­е­ма Вер­гі­лія, пе­ре­спі­ва­на Іва­ном Ко­тля­рев­ським. 19. Син ца­ря Трої Прі­а­ма, який став при­зві­дни­ком Тро­ян­ської вій­ни. 21. Най­яскра­ві­ша зір­ка у су­зір’ї Скор­піо­на. 23. Фін­ська ла­зня. 25. Ма­ши­на. 26. Ген­но­мо­ди­фі­ко­ва­ний ор­га­нізм. 27. Дощ із гро­мом і бли­скав­ка­ми. 28. Езо­те­ри­чна си­сте­ма, яка роз­ши­рює ме­жі сві­до­мо­сті. По вер­ти­ка­лі:

1. Дав­ній укра­їн­ський му­зи­чний ін­стру­мент. 2. Мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, який ра­див укра­їн­цям мен­ше їсти. 3. У фе­одаль­ній Мо­ско­вії XIV—XVIII ст. бор­го­ве зо­бов’яза­н­ня, що з XVI ст. укла­да­ли в пи­сьмо­вій фор­мі. 4. Сто­ли­ця Во­ли­ні, що ста­ла цен­тром мі­жна­ро­дно­го по­е­ти­чно­го фе­сти­ва­лю. 5. Спи­сок жур­на­лі­стів, які по­стій­но ви­сві­тлю­ють ді­яль­ність пре­зи­ден­та, ор­га­нів вла­ди чи пев­них стру­ктур. 6. «Го­рі­ла ..., па­ла­ла, під ней дів­чи­на сто­я­ла» (на­ро­дна пі­сня). 9. Ві­зан­тій­ський ім­пе­ра­тор. 11. Яр­ли­чок із на­звою пре­дме­та, ви­ро­бни­ком, ці­ною та ін­шою ін­фор­ма­ці­єю. 14. Ключ до ши­фру. 16. Уро­чи­стий по­хваль­ний вірш на честь яко­їсь осо­би чи по­дії. 17. Під­ви­ще­н­ня, на яко­му здій­сню­ю­ться стра­ти. 18. Афри­кан­ська кра­ї­на. 19. Ві­но, при­да­не на­ре­че­ної. 20. Жит­тє­ва енер­гія, зда­тність щось ро­би­ти. 22. Ба­тько на­ре­че­ної чи на­ре­че­но­го для ба­тьків з про­ти­ле­жно­го бо­ку. 24. Ім’я ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Ве­не­су­е­ли.

Ме­ган Фокс.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.